PIONEER XV-EV500/DTXJ Owner's Manual

Cover page of PIONEER XV-EV500/DTXJ Owner's Manual

Owner's Manual for PIONEER XV-EV500/DTXJ, downloadable as a PDF file.

We also have service manual to this model.

Manual details

  • Immediate download after payment.
  • Delivered as a PDF file.
  • The manual has 63 pages
  • File size: 1.44 MB
  • Available language versions: Thai
  • Different language versions may vary sligthly in file size and page count.

We guarantee that...

  • our manuals are complete,
  • our manuals are checked with antivirus,
  • We'll issue refund if the manual is damaged, incomplete or unreadable (our refund policy)

Sample pages

Thumbnail of page 1Thumbnail of page 2Thumbnail of page 3Thumbnail of page 4
Thumbnail of page 5Thumbnail of page 6Thumbnail of page 7Thumbnail of page 8
Thumbnail of page 9
background image
§ËÕßધ" ´Áµ DVD µ`,Õ
XV-EV500
XV-EV700
XV-EV1000
­",æß
S-EV500V
S-EV700V
S-EV1000V
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"
CRT_EV5007001000Th_P1_18
3/6/2005, 14:27PM
1
Black
background image
§ËÕßધ" ´Áµ DVD µ`,Õ
XV-EV500
XV-EV700
XV-EV1000
­",æß
S-EV500V
S-EV700V
S-EV1000V
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"
CRT_EV5007001000Th_P1_18
3/6/2005, 14:27PM
1
Black
background image
¢âÕ "§--
¢âÕ§«­«--ß:
æËÕªÑÕß°--§«"¡ 'ˬ߮"°°"Y°ø¥Y¥
¡à§«ªî¥" (ÀÕ¥â"À--ß) ÕÕ° ¡à¡'
TM`È à«¿"¬,,TM`È,,¥'˺Yâ,,TMâ "¡""°"
`°"¥â«¬µ--«Õߥâ ,,Àâ¥Y,, à«°",,Àâ
`°"æËÕ¢Õ--`°"®"°ÿ§§'Ë¡'
§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È
§ËÕßÀ¡"¬µ°,,®'ËÕ¬Yà,, "¡À'ˬ¡
¥â"à"¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ,,Àâ"÷ß
§"·­",,°""ß" ·­°""ÿß
--°..." (°"`°") 'Ë "§--´÷Ëß¡'Õ¬Yà,,
Õ° "'Ë·¡"°--§ËÕß,,TMâøøÑ"'È
----°...å "¬øÑ"ø"¥'Ë¡'À--«Y°»Õ¬Yà,,
"¡À'ˬ¡¥â"à" ¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ«à"
¡' ç°­· øøÑ"Õ--µ"¬é ¡à¡'©«
ªÑÕß°--Õ¬Yà¿"¬,, à«'˪î¥Õ¬Yà¢Õß
º`µ¿--±å ´÷ËßÕ"®¡'ª`¡"¡"°æÕ'Ë®­¡'
§«"¡ 'ˬß,,°"°`¥ø¥Y¥µàÕÿ§§¥â
§"µÕ
Õÿª°å'È¡à°--È" Õ¬à"ªàÕ¬,,ÀâÕÿª°å'È,¥ ÀÕ
§«"¡TMÈ ·­Õ¬à"«"ß¿"TM­'Ë®ÿÈ" (Õ¬à"ßTMà À¬Õ°È"
ÀÕ·®°--¥Õ°¡â) «â,,°âÊ °--Õÿª°å'È æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬
®"°øÀ¡â ÀÕø¥Y¥
§"µÕ
,,°",,TMâß"§--Èß·° °àÕ '¬ª--Í°§ËÕß ,,ÀâÕà""¬­Õ'¬¥
,, ૵àÕª'ÈÕ¬à"ß­¡--¥­«--ß
°­· ø¢Õßµ--«®à"¬ø'Ë¡'Õ¬Yà®­·µ°µà"ß°--ªµ"¡ª­»
ÀÕæÈ'Ë ,,À⵫®¥Y,,Àâ·à,,®«à"°­· ø¥--ß°à"«¢ÕßæÈ'Ë'Ë
®­,,TMâÕÿª°å'È®­µâÕߵߵ"¡'Ë°"À¥ (TMà 230V ÀÕ
120V) ´÷Ëß®­¡'­ÿ«â·ºß¥â"À--ߧËÕß
§"µÕ
æËÕªÑÕß°--øÀ¡â Àâ"¡«"ß«-- ¥ÿ'Ë¡'ª«ø«âÕÿª°å'È
(Õ¬à"ßTMà '¬¢'Ë®ÿ¥øÕ¬Yà)
¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß"
ÕÿÀ¿Y¡` ·­§«"¡TMÈ¢Õß ¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß":
+5
°C - +35°C (+41°F - +95°F); âÕ¬°«à" 85%RH
(TMàÕß"§«"¡¬Á¡àÕÿ¥µ--)
Àâ"¡µ`¥µ--ÈߧËÕß«â,,µ"·Ààß'Ë,¥§«"¡TMÈ Yß ÀÕ'Ë¡'°"
­"¬Õ"°"»¡à¥' µ"·Ààß'Ë· ßÕ"`µ¬å àÕß÷ß,¥¬µß (ÀÕ
¡'· ßø®â")
¢âÕ§«­«--ß
TMàÕß '¬¢Õß",æßÀà"'ÈÕ"®°àÕ,,Àâ°`¥ °­· øøÑ"'˪ì
Õ--µ"¬ ¥--ß--ÈæËÕªÑÕß°--°"Y°øøÑ"TMÁÕµ ¡ËÕà"TMËÕ¡µàÕ/
Õ¥ "¬",æß Õ¬à"®--µß à«'Ë¡à¡'©«Àÿâ¡,,¢­'ˬ--ß¡à
¥âÕ¥ª--Í°
§ËÕß¡Õ ·­`¢ ``Ï,,°"--÷°: §ËÕß¡Õ "À--
--÷°§«®­Y°,,TMâæËÕ°"Õ--¥ ""'ËY°µâÕßµ"¡°ÆÀ¡"¬
à"--È "¢Õ·­",,Àâà",, à,,®·­­¡--¥­«--ß,,°"Õ--¥
"",¥¬,,ÀâªìªÕ¬à"ßY°µâÕßµ"¡°ÆÀ¡"¬¢Õߪ­»
'Ëà"®­"°"Õ--¥ "" °"Õ--¥ ""Õ° "'Ë¡'`¢ ``Ï
Õ¬à"ßTMà øîå¡ ÀÕæߪì `Ëß'˺`¥°ÆÀ¡"¬À"°°­"
,¥¬¡à¥â--¢âÕ¬°«â"ß°ÆÀ¡"¬ ÀÕ¡à¥â--§«"¡
¬`¬Õ¡®"°®â"¢Õß`¢ ``Ï
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°--°"­"¬Õ"°"»
¡ËÕ®­"°"µ`¥µ--ÈßÕÿª°åTM`È'È à"µâÕßµ`¥µ--Èß,¥¬«â­¬­
Àà"ßÕÊ µ--«§ËÕß,,Àâ¡'°"­"¬§«"¡âÕÕ¬à"ßæ'¬ßæÕ
(Õ¬à"ßâÕ¬ 30 ´¡. ®"°¥â" 15 ´¡. ®"°¥â"À--ß ·­
15 ´¡. ®"°¥â"ÕËÊ --ÈßÀ¡¥)
§"µÕ
TMàÕß·­ à«'˪î¥Õ¬Yàµ--«§ËÕß®­TM૬,,Àâ§ËÕß¡'°"
­"¬Õ"°"» ·­TM૬,,Àâ¡--Ë,,®¥â«à"§ËÕß®­"ß" ·­
æËÕªÑÕß°--§«"¡âÕ°`ª ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øÀ¡â TMàÕß
­"¬Õ"°"»¡à§«Y°ªî¥°--È ·­,,TMâ«-- ¥ÿ,,¥Ê (Õ¬à"ßTMà
À--ß Õæ`¡æå ºâ"§ÿ¡,µä­ ºâ"¡à") ÀÕ§ÿ¡ªî¥«â ·­Õ¬à"
«"ßÕÿª°å'È«âæ¡'Ë·¢ÁßÀÕµ'¬ß,´ø"
¢âÕ§«­«--ß
«`µTMå STANDBY/ON µ--«§ËÕß¡`¥âµ--¥°­· ø®"°
·Ààß®à"¬ø,¥¬ ¡Yå à"®­µâÕßÕ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°
ÕÕ°æËժËÕß ËÕß®"° "¬ø"Àâ"'˪ìÕÿª°å
À--°,,°"µ--¥°­· øÕÕ°®"°µ--«§ËÕß ¥--ß--È µ«®¥Y
,,Àâ·à,,®«à"¥âµ`¥µ--ÈߧËÕß,,'Ë'Ëßà"¬µàÕ°"Õ¥ª--Í°®à"¬ø
À--°,,°''Ë°`¥Õÿ--µ`Àµÿ æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬'Ë°`¥®"°
øøÑ" §«Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ° À"°µâÕߪàÕ¬§ËÕß
`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­«"" (TMà TMà«ß«--À¬ÿ¥
­¬­¬"«)
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CRT_EV5007001000Th_P1_18
3/6/2005, 14:27PM
2
Black
background image
«`µTMåÕ°·ß¥--øøÑ"
à" "¡"À" «`µTMåÕ°·ß¥--øøÑ"¥â®"°¥â"À--ߢÕß
§ËÕßÿà'Ë "¡",,TMâ°--·ß¥--øÀ"¬¢"¥¥â
§à"¢Õß «`µTMåÕ°·ß¥--øøÑ"'˵--Èß¡"®"°,ßß"§Õ
220 > 230 ,«µå ,,ÀâÕ°·ß¥--øøÑ",,ÀâY°µâÕßµ"¡
ª­» ·­¢µæÈ'Ë¢Õßà"
°àÕª'ˬ§à"·ß¥--øøÑ" ,,ÀâÕ¥ª--Í°øÕÕ°°àÕ
,,TM⢧«ß¢"¥°"ß,,°"ª'ˬµ--«Õ°·ß¥--øøÑ"
¢âÕ§«­«--ß
º`µ¿--±å'È®­¡'· ß´Õå¥,Õ¥,,­¥--'Ë Yß°«à"­¥-- 1
æËÕ,,Àâ¡--Ë,,®÷ߧ«"¡ªÕ¥¿--¬Õ¬à"ßµàÕËÕß Õ¬à"ªî¥" ÀÕ
æ¬"¬"¡¢â"ª¬ÿàß°'ˬ«°--¿"¬,,¢Õߺ`µ¿--±å
°",,Àâ`°"--ÈßÀ¡¥ªìÀâ"'Ë¢ÕߺYâ'ËTM'ˬ«TM"©æ"­"ß
©"°Õ°¢âÕ§«­«--ßµàÕª'È®­ª"°ØÕ¬Yà§ËÕߢÕßà"
µ"·Ààß: "§Õ¢Õßµ--«§ËÕß
µ"·Ààß: ¥â"À--ߢÕßµ--«§ËÕß
«`µTMåÕ°
·ß¥--øøÑ"
¢§«ß¢"¥°"ß
CRT_EV5007001000Th_P1_18
3/6/2005, 14:27PM
3
Black
background image
Th
4
"--
01 °àÕ`Ë¡,,TMâß"
°"µ«®TMÁ§Õÿª°å'ËÕ¬Yà¿"¬,,°àÕß .......................... 6
°",, à·µµÕ'Ë ................................................................... 6
­¬­°""ß"¢Õß',¡§Õ, .............................. 6
°"µ`¥·ºà°--Ë ................................................................ 7
°"Õ¥µ­·°ß",æß .................................................. 7
02 °"TMËÕ¡µàÕ
°"TMËÕ¡µàÕ",æß .............................................................. 8
°"TMËÕ¡µàÕ",æß·À"¬TMàÕß --" ................. 9
§Á¥--,,°"®--¥«"ßµ"·Ààß",æß ........................ 9
°"µ`¥µ--Èß",æß´Õå"«¥å¢â"°--¢"µ--Èß",æß ....... 10
°"TMËÕ¡µàÕ",æß´Õå"«¥å `¡ .............................. 10
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»«`¬ÿ ............................................ 10
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»¿"¬Õ° ................................. 11
°"TMËÕ¡µàÕ¢â"°--§ËÕß--,--»å¢Õßà" ........... 11
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß àß --"¿"æ
§Õ¡,æâå¢"ÕÕ° ....................................................... 12
°"TMËÕ¡µàÕÕÿª°å `¡ ................................................ 12
°"TMËÕ¡µàÕøøÑ" .............................................................. 13
03 °"§«§ÿ¡·­®Õ· ¥ßº
·ºß¥â"Àâ" ....................................................................... 14
Àâ"®Õ· ¥ßº ................................................................. 15
',¡§Õ, ................................................................... 17
04 °"`Ë¡,,TMâß"
°"µ--Èß"Ãî°" ...................................................................... 19
°"µ--Èߧà"',¡æËÕ§«§ÿ¡§ËÕß--,--»å
¢Õßà" ................................................................................ 19
°",,TMâ on-screen displays (Àâ"®Õ· ¥ß¿"æ) ... 19
°"à·ºà¥` °å ................................................................ 20
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ......................................... 20
°"°--¢â" Yà­·­À૬§«"¡®" ÿ¥â"¬ ....... 21
¡Y·ºà DVD-Video ................................................... 21
¡Y Video CD/Super VCD PBC ......................... 21
°"øíß«`¬ÿ ........................................................................... 21
°"ª--ªÿß°"-- --" FM .............................. 22
°"--øíß®"°·Ààß '¬ßÕËÊ ........................................ 22
05 °"µ--Èߧà" "À-- '¬ß´Õå"«¥å
°"µ--Èߧà"­ '¬ß,OE¡'¬µÕå .................................. 23
°"µ--Èߧà"­¥--TMàÕß --" ....................................... 23
°"Õ°°"µ--Èߧà" '¬ß´Õå"«¥å¢Õßà" ............... 24
µ--«Õ°¡Y°"µ--Èߧà"­ ......................................... 24
06 '¬ß,OE¡'¬µÕå
°'ˬ«°--,À¡¥°"--øíß .................................................... 25
,À¡¥°"--øíß·Õ--µ,¡--µ` .......................................... 25
°"--øíß '¬ß´Õå"«¥å ................................................ 25
°",,TMâ",æß´Õå"«¥å¥â"Àâ" ................................... 26
°"øíß '¬ß µ`,Õ ........................................................... 26
°"øíß®"°ÀYøíß ................................................................... 26
°",,TMâ Advanced Surround ....................................... 26
°",,TMâ¡Y '¬ß ................................................................... 27
07 °"à·ºà¥` °å
°" ·°·ºà¥` °å ........................................................... 28
°"à¿"æ§ËÕÀ«TMâ" ............................................... 28
°"¥`Àâ"ø¡/¬âÕÀ--ßø¡ .................................. 28
°"¥Y¿"æ ¥å JPEG ..................................................... 28
°"'¬°¥Y·ºà DVD ÀÕ Video CD/Super VCD
¥â«¬­ Disc Navigator ........................................... 29
¢â" Yàøå WMA, MP3, DivX, ·­ JPEG ,¥¬,,TMâ
­ Disc Navigator .................................................... 29
°"À¡ÿ«¢Õß´Á°TM--Ë,,·ºà¥` °å .............................. 30
°"à´È" ............................................................................ 30
°",,TMâ°" ÿà¡à ............................................................... 31
°" â"ß"¬°",ª·°¡ ............................................. 31
°",,TMâ OSD .................................................................... 31
øíß°åTM--ËÕËÊ 'Ë "¡"Õ°¥â®"°¡Y
,ª·°¡ .......................................................................... 32
°",,TMâÀâ"®Õ¢Õß·ºß¥â"Àâ" .................................. 32
°"§âÀ"·ºà¥` °å ............................................................ 32
°"ª'ˬ Subtitle (§"¬"¬,,µâ¿"æ) .................. 33
°"ª'ˬ¿"..." '¬ß ( '¬ßæ"°¬å)/TMàÕß --" ... 33
°"´Y¡Àâ"®Õ ..................................................................... 33
°"ª'ˬ¡ÿ¡°âÕß ........................................................... 33
°"¥Y¢âÕ¡Y,,·ºà¥` °å .................................................... 33
4
¢Õ¢Õ§ÿà"'Ë,,Àâ°"Õÿ¥Àÿº`µ¿--±å¢Õßæ,Õ'¬åÿà'È
,ª¥Õà"§Yà¡Õ·­",,°",,TMâß"Àà"'È,,Àâ­Õ'¬¥ æËÕ'Ëà"®­¥â"÷ß«`'°",,TMâß"§ËÕßÿà¢Õßà"¥â
Õ¬à"ßY°µâÕß ·­À--ß®"°'Ëà"¥âÕà"§"·­"®®·â« ,,Àâ°Á§Yà¡Õ'È«â,,'˪ե¿--¬æËÕ,,TMâÕâ"ßÕ`ßµàÕª,,
Õ"§µ
CRT_EV5007001000Th_P1_18
3/6/2005, 14:27PM
4
Black
background image
Th
5
¿"..."¬
08 °",,TMâ§ËÕßàª
°"ધ" ´Áµ .......................................................... 34
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ......................................... 34
°"--÷°ª ..................................................................... 35
°"--÷° CD Õ--µ,¡--µ` (ASES) ................................. 35
09 §ÿ--°...­æ`Ë¡µ`¡ "À--§ËÕß--«`¬ÿ
°"--÷° "'à«ßÀâ" ................................................. 37
°"--÷° "'à«ßÀâ"¥â«¬µÕß ......................... 37
°"--÷° "'à«ßÀâ"Õ--µ,¡--µ` .............................. 37
°"øíß "''˵--Èß«âà«ßÀâ" ........................................ 37
10 °"âÕߧ"",Õ°­
°"âÕߧ"",Õ°­ ............................................................ 38
°"ª'ˬ°"º ¡ '¬ßâÕß ....................................... 38
°"ª'ˬ '¬ß¥µ'ª­°Õ .................................. 38
11 °"ª-- '¬ß
°",,TMâ¡Y '¬ß ................................................................... 39
°",,TMâ°"§«§ÿ¡ "¡ '¬ß ......................................... 39
°"æ`Ë¡ª­ ``¿"æ¢Õß­¥-- '¬ßÿâ¡ ...................... 39
°"ªî¥ '¬ß ......................................................................... 39
12 °",,TMâøíß°åTM--Ë«"
°"µ--Èß«"ªî¥§ËÕß ....................................................... 40
°"ªî¥/ªî¥°"µ--Èß«"ªî¥§ËÕß ............................. 40
°"µ--Èß«"æËÕÀ-- .......................................................... 40
°"µ--Èß«"æËÕ--÷° ....................................................... 41
°"ªî¥/ªî¥°"µ--Èß«"æËÕ--÷° ............................. 41
13 ¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ·­°"ª--¿"æ
¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ............................................................. 42
'§ DRC ....................................................................... 42
'¬ß´Õå"«¥å· ¡®`ß ......................................... 42
¡Y°"ª--¿"æ ................................................................ 42
14 ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ
°",,TMâ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ ............................................. 44
°"µ--Èߧà" --"¿"æ¢"ÕÕ°
(Video Output) ............................................................. 44
°"µ--Èߧà"¿"..." ................................................................ 45
· ¥ßºÀâ"®Õ .............................................................. 45
°"µ--Èߧà"µ--«Õ° ........................................................... 45
°"ÁÕ§æËÕªÑÕß°--°"--TM¡ ËÕ'Ë¡àÀ¡"­ ¡
(ÁÕ§·ºà¥` °å) ................................................................ 46
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX
VOD ......................................... 47
15 ¢âÕ¡Yæ`Ë¡µ`¡
°"µ--Èߧà"­ `¡ ......................................................... 48
µ--«Õ°¡Yµ--Èߧà"­,,,À¡¥ ¿"«­µ'¬¡
æâÕ¡ ................................................................................. 48
°",,TMâ·­°"¥Y·--°..."·ºà¥` °å ............................... 49
¢Õ¢µ¢Õß DVD Video ............................................ 49
§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ·­Yª·¢âÕ¡Y'Ëà
°--§ËÕßà'È .................................................................... 49
µ""ߢâÕ¡Y§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å .................. 50
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX ...................................................... 50
"¡"à°--¿"æ DivX ............................................ 50
°'ˬ«°-- WMA ................................................................ 51
°"®--¥°"°--·ºà¥` °å ................................................. 51
°"°Á·ºà¥` °å ............................................................ 52
·ºà´'¥''˧«À'°'ˬߡà"¡",,TMâ ............................. 52
°",,TM⪧" ´Áµ ............................................................. 52
ª'Ëà"§«À'°'ˬߡà"¡",,TMâ ........................... 52
°"ªÑÕß°--°"--÷° .................................................... 52
°"µ`¥µ--Èß·­°""ÿß--°..."§ËÕßà'ÈÕ¬à"ß
À¡"­ ¡ ............................................................................. 52
§Á¥--,,°"µ`¥µ--Èß ..................................................... 52
°""§«"¡ ­Õ"¥ å®--¿"æ ............................... 53
ªíÀ"°'ˬ«°--°"°`¥ÕÈ"°"­ ............................... 53
°"§ËÕ¬â"¬µ--«§ËÕß ............................................... 53
°"µ--Èß­,,À¡à ................................................................ 53
«`'·°âªíÀ" ......................................................................... 54
--°...­--Ë«ª ................................................................... 54
§ËÕßà DVD/CD/Video CD ............................... 55
Ἀ WMA/MP3/JPEG ............................................. 56
§ËÕß--«`¬ÿ ................................................................... 56
§ËÕßઠ................................................................. 57
¢âÕ§«"¡· ¥ß°"º`¥æ"¥ ......................................... 57
¢"¥¢ÕßÀâ"®Õ·­Yª·¢Õß·ºà¥` °å ............... 58
°"Õ°¿"...",¥¬,,TMâ"¬°"À-- ¿"..." ...................... 58
"¬°"À-- ¿"..." .............................................................. 59
"¬°"À-- ª­»/æÈ'Ë .............................................. 59
"¬°"À-- 'Ë°"À¥«âà«ßÀâ" ................................... 60
¢âÕ¡Y®"æ"­ ...................................................................... 61
CRT_EV5007001000Th_P1_18
6/6/2005, 16:30PM
5
Black

Reviews

There are no reviews of this manual yet.