PIONEER GM-232 Owner's Manual

Cover page of PIONEER GM-232 Owner's Manual

Owner's Manual for PIONEER GM-232, downloadable as a PDF file.

We also have service manual to this model.

Manual details

  • Immediate download after payment.
  • Delivered as a PDF file.
  • The manual has 12 pages
  • File size: 0.34 MB
  • Available language versions: Swedish, Danish
  • Different language versions may vary sligthly in file size and page count.

We guarantee that...

  • our manuals are complete,
  • our manuals are checked with antivirus,
  • We'll issue refund if the manual is damaged, incomplete or unreadable (our refund policy)

Sample pages

Thumbnail of page 1Thumbnail of page 2Thumbnail of page 3Thumbnail of page 4
Thumbnail of page 5Thumbnail of page 6Thumbnail of page 7Thumbnail of page 8
Thumbnail of page 9
background image
BR
YGGKOPPLINGSBART
SLUTSTEG
INTEGRERET
FORSTÆRKER
BRUKSANVISNING
GM-X332
GM-232
BETJENINGSVEJLEDNING
SVENSKA
DANSK
GM_232_SD
30-05-2000
09:08
Page
1
background image
BR
YGGKOPPLINGSBART
SLUTSTEG
INTEGRERET
FORSTÆRKER
BRUKSANVISNING
GM-X332
GM-232
BETJENINGSVEJLEDNING
SVENSKA
DANSK
GM_232_SD
30-05-2000
09:08
Page
1
background image
2
SVENSKA
SVENSKA
Innehåll
Tekniska
data
..............................................
2
Innan
du
använder
denna
produkt
..........
2
Berörda
enheter
................................................
2
Om
problem
uppstår
........................................
2
Symboler
............................................................
2
V
ARNING
..........................................................
2
Inställning
av
enheten
..............................
3
Förstärkningskontroll
........................................
3
Väljare
för
LPF
(Lågpassfilter)
/
HPF
(Högpassfilter)
(GM-X332)
............
3
Strömindikator
....................................................
3
BFC
svängningsfrekvensväljare
(Beat
Frequency
Control)
..........................
3
Justering
av
basförstärkningsnivå
(GM-X332)
..
3
Justering
av
basförstärkningsfrekvens
(GM-X332)
................................................
3
Anslutning
av
enheten
..............................
4
Kopplingsscheman
............................................
4
Anslut
högtalarledningarna
..............................
4
Anslut
strömkontakten
......................................
5
Anslut
högtalarutgångarna
................................
5
Installation
..................................................
5
Exempel:
Installation
golvmattan
eller
i
chassit
..............................................
5
Innan
du
använder
denna
produkt
T
ekniska
data
Strömförsörjning
....................................................................................................
14,4
V
DC
(10,8
--
15,1
V
tillåten)
T
yp
av
jordning
...............................................................................................................
.....................................
Negativ
Strömförbrukning
......................................................................................................
12
A
(vid
kontinuerlig
ef
fekt,
4
)
Genomsnittlig
strömförbrukning*
........................................................................................
3,5
A
(4
för
två
kanaler)
6A
(4
för
en
kanal)
Säkring
.......................................................................................................................
...............................................
20
A
Mått
..........................................................................................................................
....
217
(W)
×
55
(H)
×
160
(D)
mm
V
ik
t(GM-X332)
................................................................................................................
............
2,0
kg
(utan
ledningar)
V
ik
t(GM-232)
.................................................................................................................
...............
1,9
kg
(utan
ledningar)
Max
utef
fekt
..................................................................................................................
....
70
W
×
2/
200
W
×
1(EIAJ)
Kontinuerlig
utef
fekt
........................................................
35
W
×
2(vid
14,4
V
,4
,20
--
20.000
Hz,
0,08%
THD)
100
W
×
1(vid
14,4
V
,4
,20
--
20.000
Hz,
0,8%
THD)
50
W
×
2(vid
14,4
V
,2
,20
--
20.000
Hz,
0,8%
THD)
60
W
×
2/
130
W
×
1(DIN45324,
+B=14,4
V)
Belastningsimpedans
...........................................................................................................
.........
4
(1
--
8
tillåten)
(Bryggkoppling:
2
--
8
tillåten)
Frekvensomfång
..........................................................................................................
10
--
5
0.000
Hz
(+0
dB,
­1
dB)
Signal/brusförhållande
........................................................................................................
......
103
dB
(IEC-A
nätverk)
Distorsion
.....................................................................................................................
.................
0,004%
(10
W
,1
kHz)
Kanalseparation
................................................................................................................
..........................
65
dB
(1
kHz)
Lågpassfilter
(GM-X332)
.......................................................................................................
.
Delningsfrekvens:
80
Hz
Branthet
­18
dB/okt
Högpassfilter
(GM-X332)
.......................................................................................................
.Delningsfrekvens:
80
Hz
Branthet:
­12
dB/okt
Basförstärkning
(GM-X332)
.....................................................................................................
...
Frekvens
40
--120
Hz
Förstärkning:
0
--12
dB
Ingångsnivå/impedans
..........................................................................................................
............
0,4
--
4,5
V/22
k
Högtalare
(GM-X332):
1,6
--
18
V/40
k
Observera:
·
T
ekniska
data
och
design
kan
ändras
med
hänsyn
till
förbättringar
utan
föregående
meddelande.
*Genomsnittlig
strömförbrukning
·
Den
genomsnittliga
strömförbrukningen
är
nästan
lika
med
den
maximala
strömförbrukningen
i
denna
enhet
vid
inmatning
av
en
ljudsignal.
Använd
detta
värde
för
att
beräkna
den
totala
strömförbrukningen
för
flera
slutsteg.
V
itackar
dig
för
att
ha
köpt
denna
PIONEER
produkt.
V
ar
noga
med
att
läsa
denna
handbok
före
användning.
Berörda
enheter
Denna
handbok
avser
GM-X332
och
GM-232.
Illustrationerna
visar
emellertid
GM-X332.
GM-X332
har
följande
funktioner
som
avviker
från
GM-232.
·
LPF/HPF
väljare.
·
Justering
av
basförstärkningsnivå.
·
Justering
av
basförstärkningsfrekvens.
·
RCA
utgång.
·
Högtalaringångar
.
Om
problem
uppstår
V
ar
god
kontakta
din
återförsäljare
eller
närmaste
auktoriserade
PIONEER
service
om
denna
enhet
inte
fungerar
korrekt.
Symboler
Följande
två
symboler
används
i
denna
bruksanvisning:
V
ARNING
--
gör
aldrig
detta.
Denna
symbol
anger
farliga
åtgärder
som
måste
undvikas.
Observera
--
följ
noggrannt
dessa
instruktioner
.
Denna
symbol
varnar
för
en
operation
som
kan
orsaka
fel
utrustningen
om
de
utförs
felaktigt.
V
ARNING
·
Se
till
att
använda
den
speciella
röda
batteriledningen
som
medföljer
förstärkaren
och
anslut
den
direkt
till
batteriet.
Använd
den
medföljande
svarta
jordledningen
och
anslut
den
till
bilens
karosseri.
·
V
idrör
ej
förstärkaren
med
våta
händer
.I
annat
fall
riskerar
du
att
en
elektrisk
stöt.
V
idrör
ej
heller
förstärkaren
när
den
är
våt.
·
Med
hänsyn
till
trafiksäkerhet
och
säkra
körförhållanden,
håll
volymen
tillräckligt
låg
att
du
kan
höra
normala
trafikljud.
·
Kontrollera
strömförsörjningens
och
högtalarnas
anslutningar
om
batteriledningens
eller
förstärkarens
säkring
utlöses.
Lokalisera
felet
och
åtgärda
problemet.
Installera
sedan
en
ny
säkring
av
samma
storlek
och
med
samma
märkdata
som
den
tidigare.
·
Om
någonting
onormalt
inträf
far
bryter
skyddskretsen
strömmen
till
förstärkaren
(ljudet
tystnar)
för
att
hindra
funktionsfel
förstärkaren
och
högtalarna.
I
detta
fall,
slå
A
V
strömmen
till
systemet
och
kontrollera
anslutningen
mellan
strömförsörjningen
och
högtalarna.
Lokalisera
orsaken
och
åtgärda
problemet.
·
Kontakta
återförsäljaren
om
du
inte
kan
finna
orsaken.
·
För
att
undvika
en
elektrisk
stöt
eller
kortslutning
under
anslutning
och
installation,
se
till
att
först
koppla
loss
den
negativa
(-)
polen
batteriet.
·
Kontrollera
att
det
inte
finns
några
delar
bakom
panelen
när
du
borrar
hål
i
den
för
att
installera
förstärkaren.
Se
till
att
skydda
alla
kablar
och
viktiga
delar
,bl.a.
bränsle-
och
bromsledningar
samt
elektriska
ledningar
mot
skador
.
Denna
produkt
uppfyller
bestämmelserna
i
EMC-direktiven
(89/336/EEC,
92/31/EEC)
och
CE-
märkningsdirektivet
(93/68/EEC).
GM_232_SD
30-05-2000
09:08
Page
2
background image
Väljare
för
LPF
(Lågpassfilter)/HPF
(Högpassfilter)
(GM-X332)
Ställ
in
LPF/HPF
väljaren
följande
sätt
enligt
den
typ
av
högtalare
som
ansluts
till
högtalarutgången
och
bilstereosystemet:
LPF/HPF
Utgångssidans
Högtalartyp
Anmärkningar
väljar
e
ljudfr
ekvensområde
LPF
(v)
Mycket
lågt
frekvensområde
Subwoofer
Anslut
en
subwoofer
.
OFF
(mitt)
Hela
området
Hela
området
HPF
(h)
Låg-
till
högfrekvensområde
Hela
området
Om
du
vill
undertrycka
det
lägsta
frekvensområdet
eftersom
det
inte
behövs
för
den
högtalare
du
använder
.
Strömindikator
Strömindikatorn
tänds
när
strömmen
kopplas
på.
Justering
av
basförstärkningsnivå
(GM-X332)
Basförstärkningsnivån
kan
ställas
in
från
0
till
12
dB
runt
den
frekvens
som
har
valts
vid
inställning
av
basförstärkningsfrekvensen.
Justering
av
basförstärknings-
frekvens
(GM-X332)
Basförstärkningsfrekvensen
kan
ställas
in
från
40
till
120
Hz
med
basförstärkningsväljaren.
·
Basförstärkningsnivån
och
basförstärkningsfrekvensen
kan
endast
justeras
när
LPF/HPF
väljaren
är
inställd
för
annat
än
HPF
läge.
BFC
svängningsfrekvensväljare
(Beat
Frequency
Control)
Om
ljudet
svajar
när
du
lyssnar
en
MW/L
W
utsändning
med
din
bilstereo,
ställ
in
BFC
väljaren
med
en
liten
skruvmejsel.
2
SVENSKA
DANSK
3
SVENSKA
SVENSKA
Förstärkningskontroll
Om
ljudet
är
för
lågt
även
när
du
vrider
upp
volymen
den
bilstereo
du
använder
med
detta
slutsteg,
vrid
förstärkningsväljaren
baksidan
av
slutsteget
medurs.
Om
det
uppstår
distorsion
när
du
ökar
volymen,
vrid
förstärkningsväljaren
moturs.
·
O
m
du
använder
en
RCA
utrustad
bilstereo
(standard
utef
fekt
500
mV)
ställ
väljaren
i
läget
NORMAL.
Om
du
använder
en
RCA
utrustad
Pioneer
bilstereo
med
maximalt
4V
eller
högre
utef
fekt,
ställ
väljaren
i
läget
MIN.
·
O
m
du
hör
för
mycket
brus
när
du
använder
högtalaringångarna,
vrid
förstärkningsväljaren
moturs.
Inställning
av
enheten
GM_232_SD
30-05-2000
09:08
Page
3
background image
4
SVENSKA
SVENSKA
Anslutning
av
enheten
För
att
undvika
skada
·
Koppla
aldrig
högtalarledningarna
att
de
jordas
direkt
eller
genom
att
använda
samma
minusledning
(­)
för
flera
högtalare.
·
Denna
enhet
är
avsedd
för
fordon
med
12-volts
batteri
och
negativ
jord.
Kontrollera
batteriets
spänning
innan
du
installerar
enheten
i
en
personbil,
lastbil
eller
buss.
·
Om
bilstereon
är
påslagen
en
längre
tid
medan
motorn
inte
är
i
gång
eller
går
tomgång,
riskerar
du
att
batteriet
laddas
ur
.Stäng
av
bilstereon
när
motorn
inte
är
i
gång
eller
går
tomgång.
·
Om
du
ansluter
förstärkarens
fjärrkontrollkabel
till
strömuttaget
via
tändningslåset
(12
V
DC)
kommer
högtalaren
alltid
att
vara
påkopplad
när
tändningen
är
påslagen
­
oavsett
om
bilstereon
är
eller
av
.Du
riskerar
att
batteriet
laddas
ur
om
motorn
inte
är
i
gång
eller
går
tomgång.
·
Installera
den
batteriledning
som
medföljer
förstärkaren
långt
som
möjligt
från
högtalarledningarna.
Installera
batteriledningen,
jordledningen,
högtalarledningarna
och
förstärkaren
långt
som
möjligt
från
antennen,
antennledningen
och
tunern.
·
Högtalare
som
ansluts
till
förstärkaren
måste
motsvara
standardspecifikationerna
i
den
nedanstående
tabellen.
I
annat
fall
kan
högtalaren
skadas.
Högtalarens
impedans
måste
vara
1
­
8
ohm.
(2
­
8
för
stereo-,
mono-
eller
andra
bryggkopplingar
.)
V
ARNING
·
Koppla
loss
batteriets
negativa
pol
(­)
för
att
undvika
kortslutningar
och
skada
enheten.
·
Fäst
ledningarna
med
kabelklämmor
eller
tejp.
Linda
tejp
runt
ledningarna
för
att
skydda
dem
ställen
där
de
ligger
an
mot
metalldelar
.
·
Installera
ej
ledningarna
ställen
där
de
kan
utsättas
för
hög
värme,
t.ex.
het
luft
från
värmesystemet.
Om
ledningens
isolering
smälter
och
skadas
finns
det
risk
för
att
ledningen
kortsluts
till
fordonets
karosseri.
·
Se
till
att
ledningarna
inte
kommer
i
kontakt
med
några
rörliga
delar
,t.ex.
växelspak,
handbroms
eller
sätenas
glidmekanismer
.
·
Förkorta
ej
några
ledningar
.I
annat
fall
riskerar
du
att
skyddskretsen
inte
fungerar
när
det
behövs.
·
A
vlägsna
aldrig
isoleringen
till
enhetens
strömkabel
för
att
göra
en
tjuvkoppling.
Ledningens
strömkapacitet
överskrids,
vilket
orsakar
att
enheten
överhettas.
Högtalarsystem
Högtalartyp
Effekt
2-kanals
Subwoofer
Nominell
inef
fekt:
Min.
35
W
Annan
än
subwoofer
Max.
inef
fekt
:
Min.
70
W
1-kanals
Subwoofer
Nominell
inef
fekt:
Min.
100
W
Annan
än
subwoofer
Max.
inef
fekt
:
Min.
200
W
Kopplingsscheman
Säkring
(20
A)
RCA-ingång
RCA-utgång
(GM-X332)
Högtalarutgång.
Se
sektionen
"Anslut
högtalarledningarna"
för
instruktioner
om
anslutning
av
högtalaren.
Fjärrkontrollkabel
Anslut
kabelns
hankontakt
till
bilstereosystemets
uttag
för
fjärrkontroll
(SYSTEM
REMOTE
CONTROL).
Honkontakten
kan
anslutas
till
bilantennens
styrrelä.
Om
bilstereon
inte
har
någon
anslutning
för
fjärrkontroll,
anslut
hankontakten
till
strömuttaget
via
tändningslåset.
Anslut
högtalarledningarna
Högtalarna
kan
anslutas
som
ett
2-kanalssystem
(stereo)
eller
ett
1-
kanalssystem
(mono).
Anslut
högtalarna
enligt
anvisningarna
i
figurerna
följande
sidor
.
2-kanals
system
(stereo)
1-kanals
system
(mono)
(Höger)
Högtalaringång
(GM-X332)
(Vänster)
(Vänster)
Högtalare
(Höger)
(Höger)
Högtalaringång
(GM-X332)
(Vänster)
Högtalare
(Mono)
Säkring
(30
A)
Ringhylsa
RCA-ingång
(säljs
separat)
(GM-X332)
Speciell
röd
batteriledning
Gör
först
alla
andra
anslutningar
till
förstärkaren
och
anslut
sedan
batterikabelns
kontakt
till
batteriets
positiva
(+)
pol.
Jordledning
(svart)
Anslut
till
metallkarosseri
eller
chassi.
Förstärkare
med
RCA-ingångar
(GM-X332)
Bilstereo
med
RCA-utgångar
Anslutningsledningar
med
RCA-
stickproppar
(säljs
separat).
Extern
utgång
GM_232_SD
30-05-2000
09:08
Page
4
background image
4
SVENSKA
SVENSKA
SVENSKA
DANSK
5
Installation
Anslutning
av
enheten
Anslut
strömkontakten
·
Se
till
att
använda
den
speciella
röda
batteriledningen
som
medföljer
förstärkaren
och
anslut
den
direkt
till
batteriet.
Använd
den
medföljande
svarta
jordledningen
och
anslut
den
till
bilens
karosseri.
1.
Dra
batteriledningen
från
motorrummet
in
i
bilen.
·
Gör
först
alla
andra
anslutningar
till
förstärkaren
och
anslut
sedan
batterikabelns
kontakt
till
batteriets
positiva
(+)
pol.
2.
Anslut
ledningarna
till
uttagen.
·
Fäst
ledningarna
ordentligt
med
kontaktskruvarna.
Anslut
högtalarutgångarna
1.
T
a
bort
ca
10
mm
av
isoleringen
högtalarledningen
med
en
tång
eller
en
kniv
och
vrid
ihop
trådarna.
2.
Anslut
kabelskorna
till
ändorna
högtalarledningen.
·
Kläm
fast
kabelskorna
i
ledningarna
med
en
tång
eller
liknande.
3.
Anslut
högtalarledningarna
till
högtalaruttagen.
·
Fäst
högtalarledningarna
ordentligt
med
kontaktskruvarna.
GM-X332:
GM-232:
10
mm
V
rid
Högtalaruttag
Högtalarledning
Kontaktskruv
Högtalarledning
Kabelsko
Högtalaruttag
Högtalarledning
Kontaktskruv
Högtalar
-
ingång
Säkring
(30
A)
Motorrum
Bilens
insida
Borra
ett
8
mm
hål
i
bilens
karosseri.
Installera
genomföringsringen
av
gummi
i
bilens
karosseri.
Positiv
pol
GND
uttag
Strömuttag
Batteriledning
Uttag
för
fjärrkontroll
Fjärrkontrollkabel
(remote)
Jordledning
V
ARNING
·
Installera
ej
enheten
ett
ställe:
--
Där
den
riskerar
att
skada
föraren
eller
passagerare
vid
ett
plötsligt
stopp.
--
Där
den
hindrar
föraren,
t.ex.
golvet
framför
förarens
fötter
.
·
Se
till
att
ledningarna
inte
snärjer
in
sig
i
sätets
glidmekanism
att
de
orsakar
en
kortslutning.
·
Kontrollera
att
det
inte
finns
några
delar
bakom
panelen
när
du
borrar
hål
i
den
för
att
installera
förstärkaren.
Se
till
att
skydda
alla
kablar
och
viktiga
utrustningar
,t.ex.
bränsle-
och
bromsledningar
samt
elektriska
ledningar
mot
skada.
·
Installera
de
självgängande
skruvarna
att
skruvspetsen
inte
kommer
i
kontakt
med
någon
ledning.
Detta
är
viktigt
för
att
undvika
ledningsbrott
grund
av
vibrationer
i
bilen,
vilket
medför
risk
för
eldsvåda.
·
Med
hänsyn
till
risk
för
elektrisk
stöt,
installera
ej
förstärkaren
ställen
där
den
kan
utsättas
för
vätskor
.
·
Använd
de
medföljande
delarna
enligt
instruktionerna
för
att
säkerställa
korrekt
installation.
Användning
av
andra
delar
kan
orsaka
skador
förstärkarens
inre
delar
eller
lossna
och
orsakar
funktionsstopp
i
förstärkaren.
För
att
undvika
funktionsfel
·
För
att
säkra
korrekt
värmeväxling
för
förstärkaren,
beakta
följande
vid
installation:
--
Lämna
tillräckligt
utrymme
ovanför
förstärkaren
för
att
säkra
korrekt
ventilation.
--
Täck
ej
över
förstärkaren
med
en
golvmatta
eller
liknande.
·
Installera
ej
förstärkaren
nära
en
dörr
där
den
kan
bli
våt.
·
Installera
ej
förstärkaren
instabila
ställen,
t.ex.
ireservhjulsfästet.
·
Bästa
installationsplats
varierar
enligt
bilens
modell.
Installera
förstärkaren
ett
tillräckligt
stabilt
ställe.
·
Före
slutlig
installation,
koppla
upp
ledningarna
provisoriskt
för
att
kontrollera
att
alla
anslutningar
är
korrekta
samt
att
förstärkaren
och
systemet
fungerar
korrekt.
·
När
du
har
installerat
förstärkaren,
kontrollera
att
reservhjulet,
domkraften
och
verktygen
kan
enkelt
tas
ut.
Exempel:
Installation
golvmattan
eller
i
chassit
1.
Placera
förstärkar
en
där
den
skall
installeras.
Placera
de
medföljande
självgängande
skruvarna
(4
x
18
mm)
i
skruvhålen.
T
ryck
ner
skruvarna
med
skruvmejseln
för
att
märka
upp
installationshålen.
2.
Borra
ett
2.5
mm
hål
enligt
märkena
och
installera
förstärkar
en
antingen
mattan
eller
dir
ekt
i
chassit.
Borra
ett
2.5
mm
hål
Självgängande
skruvar(4
×
18
mm)
Golvmatta
eller
chassi
GM_232_SD
30-05-2000
09:08
Page
5

Reviews

There are no reviews of this manual yet.