PIONEER DV-366-S/RTXJN Owner's Manual

Cover page of PIONEER DV-366-S/RTXJN Owner's Manual

Owner's Manual for PIONEER DV-366-S/RTXJN, downloadable as a PDF file.

We also have service manual to this model.

Manual details

  • Immediate download after payment.
  • Delivered as a PDF file.
  • The manual has 68 pages
  • File size: 1.44 MB
  • Available language versions: Thai
  • Different language versions may vary sligthly in file size and page count.

We guarantee that...

  • our manuals are complete,
  • our manuals are checked with antivirus,
  • We'll issue refund if the manual is damaged, incomplete or unreadable (our refund policy)

Sample pages

Thumbnail of page 1Thumbnail of page 2Thumbnail of page 3Thumbnail of page 4
Thumbnail of page 5Thumbnail of page 6Thumbnail of page 7Thumbnail of page 8
Thumbnail of page 9
background image
§ËÕßà DVD
DV-266-S
DV-366-S
DV-366-K
§Yà¡Õ°",,TMâß"
DV266_366_TH_01_10
7/5/03, 15:32
1
background image
§ËÕßà DVD
DV-266-S
DV-366-S
DV-366-K
§Yà¡Õ°",,TMâß"
DV266_366_TH_01_10
7/5/03, 15:32
1
background image
----°...å "¬øÑ"ºà"'Ë¡'À--«Y°»¿"¬,,
"¡À'ˬ¡¥â"à" ¡'æËÕµÕºYâ,,TMâ÷ß
"·ß¥--øøÑ"­¥--Õ--µ"¬" 'Ë¡à¡'
©«ªÑÕß°-- 'Ë¡'Õ¬Yà¿"¬,,º`µ¿--±å
´÷ËßÕ"®¡'¢"¥¡"°æÕ'Ë®­",,Àâ°`¥
Õ--µ"¬®"°øøÑ"TMäÕµ¥â
¢âÕ¡Y "§--
¢âÕ§«­«--ß :
æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øøÑ"TMäÕµ
Àâ"¡ªî¥"§ËÕß (ÀÕ¥â"À--ß)
Àâ"¡ºYâ,,TMâÕ¥ª'ˬTM`È à«¿"¬,,§ËÕß
°"´àÕ¡·´¡§ËÕߧ«°­",¥¬
®â"Àâ"'Ë'Ë¡'§ÿ ¡--µ`À¡"­ ¡
§ËÕßÀ¡"¬Õÿ"¿"¬,, "¡À'ˬ¡¥â"à"
¡'æËÕµÕºYâ,,TMâ÷ߧ«"¡ "§--¢Õß
¢âÕ·­",,°",,TMâß"·­°""ÿß--°..."
(°"´àÕ¡·´¡) 'Ë¡'Õ¬Yà,,Õ° "'Ë¡'¡"°--
§ËÕß
H002_En
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION
§"µÕ : §ËÕß'È®­¡à°--È" ,,°"ªÑÕß°--§ËÕß®"°ø
ÀÕ°"°­·°Õ¬à"ßÿ·ß, Àâ"¡"§ËÕߪאּÀÕ,¥
§«"¡TMÈ Àâ"¡«"ß,,°â·ÀàßÈ" TMà ·®°--, °­"ߥհ¡â,
¿"TM­§ËÕß "Õ"ß ·­¢«¥¬" ªìµâ
H001A_En
¢âÕ§«­«--ß
º`µ¿--±å'Ȫ­°Õ¥â«¬´Õå¥,Õ¥ Yß°«à"­¥-- 1 æËÕ,,Àâ
·à,,®,,§«"¡ªÕ¥¿--¬ Àâ"¡Õ¥ÀÕªî¥"§ËÕßÕÕ°ÀÕ
æ¬"¬"¡ªî¥¢â"ª¿"¬,,§ËÕß
°""ÿß--°..."ÀÕ°"´àÕ¡·´¡,,¥Ê §«°­",¥¬
®â"Àâ"'Ë'Ë¡'§«"¡TM'ˬ«TM"
ªÑ"¬¢âÕ§«­«--ߥâ"à"ß'È®­ª"°ØÕ¬Yà§ËÕߢÕßà"
µ"·Ààß : ¥â"À--ߢÕߧËÕß
H018A_En
¢âÕ§«­«--ß
: °"·ºà--ß '´Õå·'Ë¡ÕßÀÁ·­·¡Õß¡àÀÁ ¡ËժËÕß
,,ÀâÀ'°'ˬß"· ß,¥¬µß
§"µÕ : °àÕ '¬ª--Í°,,§--Èß·° §«Õà"À--«¢âÕµàÕª'È
Õ¬à"ß­¡--¥­«--ß ·ß¥--øøÑ"¢Õß·Ààß®à"¬øøÑ",,·µà­
ª­»®­·µ°µà"ß°-- ,ª¥·à,,®«à"·ß¥--øøÑ"¢Õß·Ààß
®à"¬ø,, "'Ë'Ë®­µâÕß,,TMâß"§ËÕß µß°--·ß¥--øøÑ"'Ë
­ÿ«â¥â"â"¬§ËÕß (TMà 230 ,«µå ÀÕ 120 ,«µå)
H041A_En
§"µÕ : ¡à§««"ß `ËߢÕß'Ë¡'ª«ø§ËÕß
TMà '¬¢'Ë®ÿ¥ «à"ß À"°°`¥Õÿ--µ`Àµÿâ¡ß ",,Àâø"¡
ª§ËÕß Õ"®",,Àâ°`¥øÀ¡â¥â
H044_En
¿"«­·«¥âÕ¡,,°",,TMâß"
H045_En
ÕÿÀ¿Y¡`·­§«"¡TMÈ¢Õß ¿"«­·«¥âÕ¡,,°",,TMâß" :
+5 Õß»"´´'¬ ÷ß +35 Õß»"´´'¬ (+41 Õß»"
ø"OEµå ÷ß +95 Õß»"ø"OEµå) ; âÕ¬°«à" 85%RH
(¡ËÕTMàÕß­"¬Õ"°"»¡à¥âY°ªî¥)
Àâ"¡µ`¥µ--ÈߧËÕß,, "'˵àÕª'È
.
"'Ë'Ë¡'· ß·¥¥ àÕß÷ß,¥¬µßÀÕ· ß®"°ÀÕ¥ø,¥¬µß
.
"'Ë'Ë¡'§«"¡TMÈ YßÀÕ "'Ë'Ë¡'°"­"¬Õ"°"»'Ë¡à¥'
§"µÕ : TMàÕß·­Y®"­,,§ËÕß¡'«âæËÕ­"¬Õ"°"»
æËÕ,,Àâ¡--Ë,,®,,°""ß"¢ÕߧËÕß ·­æËÕªÑÕß°--§ËÕß
®"°§«"¡âÕ Yß°`ª, ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øÀ¡â,
Y®"­µâÕß¡àY°ªî¥-- ÀÕª°§ÿ¡¥â«¬ `ËߢÕß,,¥Ê TMà
À--ß Õæ`¡æå, ºâ"TMÁ¥,µä­, ºâ"¡à" ªìµâ ·­Àâ"¡«"ߧËÕß
æ¡À", µ'¬ßÕ, ,´ø" ÀÕºâ"'Ë¡'¢À"
H044_En
DV266_366_TH_01_10
7/5/03, 15:32
2
background image
¢âÕ§«­«--ß : ªÿÉ¡ Stanby/On ªì°"ªî¥,,TMâß"§ËÕß
,,¢--È'Ë Õß æ"­©­--ÈÀâ"¡Õ¥ª--Í°§ËÕßÕÕ°®"°·Ààß
®à"¬ø ¡ËÕ§ËÕßÕ¬Yà,,µ"·Ààß ·µ¥å"¬
æ"­©­--ȧ«µ`¥µ--ÈߧËÕß,,'Ë'Ëßà"¬µàÕ°"Õ¥ª--Í°,,
°''Ë°`¥Àµÿ°"å©ÿ°©` ¡ËÕ¡à¥â,,TMâß"§ËÕߪ쭬­
«"" §«ª¥ª--Í°¢ÕߧËÕßÕÕ°®"°·Ààß®à"¬ø
H017B_En
º`µ¿--±å'È "À--,,TMâß"¿"¬,,'Ëæ--°Õ"»--¬ ¢âÕ
º`¥æ"¥,,¥Ê 'Ë°`¥¢÷ÈÕ°ÀÕ®"°°",,TMâ¿"¬,,'Ëæ--°
Õ"»--¬ (TMà ,,TMâ,,¿--µµ"§"æËÕß"ÿ°`® ÀÕ,,TMâ,,
¬µå,Õ ªì­¬­«"") °"´àÕ¡·´¡'Ë°`¥¢÷È
®­µâÕß '¬§à",,TMâ®à"¬ ·¡â«à"®­Õ¬Yà¿"¬,,­¬­«"--
ª­°--°Áµ"¡
K041_En
º`µ¿--±å'ȧէÿ¡÷ßøÕµå FontAvenue `¢ ``Ï,¥¬
NEC corporation FontAvenue ªì§ËÕßÀ¡"¬°"§â"
®¥­'¬¢Õß NEC Corporation
DV266_366_TH_01_10
7/5/03, 15:32
3
background image
01
4
"--
¢Õ¢Õ§ÿ'ËÕ°´ÈÕº`µ¿--±å¢Õßæ,Õ'¬å
°ÿ"Õà"§Yà¡Õ°",,TMâß"©--'ÈæËÕ,,Àâà""÷ß«`'°",,TMâß" `§â"ÿà¢Õßà"¥âÕ¬à"ßY°µâÕß
À--ß®"°'Ëà"Õà"®·â«°ÿ"°Á--°..."§Yà¡Õ°",,TMâß"'È«âæËÕ°"Õâ"ßÕ`ßµàÕª,,Õ"§µ
04 `Ë¡µâ,,TMâß"
°"ªî¥§ËÕß ........................................................... 21
°"`Ë¡µâ,,TMâß" ...................................................... 21
°",,TMâ°"· ¥ßº®Õ¿"æ ................................... 23
°"µ--Èߧà"¥â«¬­""ß°"µ--Èߧà" .......................... 24
°"à·ºà¥` °å ...................................................... 26
°"§«§ÿ¡°"à·ºà¥` °å·æÈ" ................. 28
°"--÷°µ"·Ààߥ`¡
·­°"--÷°§«"¡®"§--Èß ÿ¥â"¬ ........................... 29
¡Y "À--·ºà DVD-Video .................................. 29
¡Y "À-- Video CD/Super VCD PBC ............... 30
05 °"à·ºà¥` °å
" ....................................................................... 31
°",,TMâ Disc Navigator ,,°"¥YÈÕÀ",,·ºà¥` °å .... 31
°" ·°·ºà¥` °å .................................................. 32
°"෺෠,«å,¡TM--Ë ..................................... 33
°"ËÕø¡ª¥â"Àâ"·­°"¬âÕ°--ø¡ ...... 33
°"°"À¥«ß®°"à·ºà¥` °å ........................ 33
°"à´È" ............................................................... 34
°"à· ÿà¡ ........................................................ 35
°" â"ß"¬°",ª·°¡ ....................................... 36
°"·°â¢"¬°",ª·°¡ ..................................... 38
øíß°åTM--ËÕËÊ'Ë¡',,¡Y,ª·°¡ .............................. 38
°"§âÀ"·ºà¥` °å .................................................. 39
°"ª'ˬ§"¬"¬,,µâ¿"æ .................................... 39
°"ª'ˬ¿"..." DVD audio ................................... 39
°"ª'ˬTMàÕß '¬ß¢Õß VR format DVD-RW ........ 40
01 °àÕ°"`Ë¡,,TMâß"
®ÿ¥¥à ....................................................................... 6
`Ëß'ËÕ¬Yà,,°àÕß .......................................................... 7
°",, à·µµÕ'Ë,,',¡§Õ, .............................. 7
°",,TMâ',¡§Õ, ............................................... 7
·ºà¥` °å·­Yª·ÈÕÀ"'Ë "¡"à¥â ............... 8
·ºà¥` °å--Ë«ª ......................................................... 8
°",,TMâ°-- CD-R/RW ................................................ 8
°",,TMâ°-- DVD-R/RW ............................................. 8
°",,TMâ°--·ºà¥` °å'Ë--÷°,¥¬
§Õ¡æ`«µÕå à«ÿ§§ ............................................. 9
°'ˬ«°-- WMA ......................................................... 9
°",,TMâ°--¢âÕ¡Y '¬ßÕ--¥¢"¥ .................................... 9
°",,TMâ°--øå JPEG ............................................... 10
02 °"µàÕ "¬
°"µàÕ "¬'Ë·ºß¥â"À--ß ........................................... 11
°"µàÕ "¬Õ¬à"ßßà"¬ .................................................. 12
°"µàÕ "¬,¥¬,,TMâ S-video output ............................. 13
°"µàÕ "¬,¥¬,,TMâ Component video output ............ 14
°"µàÕ¢â"°--§ËÕß-- AV ........................................ 14
03 °"§«§ÿ¡·­°"· ¥ßº
·ºß§«§ÿ¡¥â"Àâ" ................................................. 16
®Õ· ¥ßº ............................................................... 18
',¡§Õ, ......................................................... 19
DV266_366_TH_01_10
7/5/03, 15:32
4
background image
01
5
°"ª'ˬTMàÕß '¬ß¢­à·ºà¥` °å
Video CD / Super VCD ........................................ 40
°"´Y¡®Õ¿"æ ......................................................... 40
°"ª'ˬ¡ÿ¡°âÕß ................................................... 41
°"· ¥ß¢âÕ¡Y¢Õß·ºà¥` °å ..................................... 41
06 °"¥Y·ºà¥` °å JPEG
°"¥Y·ºà¥` °å JPEG .............................................. 43
°",,TMâ JPEG Disc Navigator ·­
Photo Browser ....................................................... 43
°"´Y¡®Õ¿"æ ......................................................... 44
07 ¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß
Audio DRC ............................................................ 45
'¬ß Surround ¡Õ®`ß ...................................... 45
08 ¡Yª--«`¥',Õ
°"ª--«`¥',Õ .......................................................... 47
°" â"ß°"µ--Èߧà"¢Õßà"Õß ................................ 47
09 ¡Yµ--Èߧà"`Ë¡µâ
°",,TMâ¡Yµ--Èߧà"`Ë¡µâ ............................................. 49
°"µ--Èߧà" Digital Audio Out ................................... 49
Digital Out ............................................................ 49
Dolby Digital Out ................................................. 50
DTS Out ............................................................... 50
96kHz PCM Out .................................................. 50
MPEG Out ............................................................ 50
°"µ--Èߧà" Video Output ........................................... 51
TV Screen ............................................................. 51
Component Out ..................................................... 51
S-Video Out ......................................................... 52
°"µ--Èߧà" Language ................................................ 53
Audio Language (¿"..."¢Õß '¬ß) ......................... 53
Subtitle Language (¿"..."§"¬"¬,,µâ¿"æ) ......... 53
DVD Menu Language (¿"..."¡Y DVD) .............. 54
Subtitle Display .................................................... 54
°"µ--Èߧà" Display .................................................... 55
OSD Language .................................................... 55
On Screen Display .............................................. 55
Angle Indicator ..................................................... 55
Options ................................................................... 56
Parental Lock ....................................................... 56
PhotoViewer ........................................................... 58
010 ¢âÕ¡Yæ`Ë¡µ`¡
°"¥Y·--°..."§ËÕßà·­·ºà¥` °å ....................... 59
°",,TMâ·ºà¥` °å ...................................................... 59
°"°Á·ºà¥` °å .................................................... 59
·ºà¥` °å'˧«À'°'Ë¬ß ......................................... 60
°""§«"¡ ­Õ"¥¿"¬Õ° ................................... 60
°""§«"¡ ­Õ"¥ å°Á --" ...................... 60
ªíÀ"°'ˬ«°--°"°`¥À¬¥È" ................................. 60
§"·­",,°"µ`¥µ--Èß ............................................. 60
°"§ËÕ¬â"¬§ËÕßà ......................................... 61
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°-- "¬ø ...................................... 61
¢"¥®Õ¿"æ·­Yª·¢âÕ¡Y¢Õß·ºà¥` °å .............. 61
,--»å®Õ°«â"ß ..................................................... 61
,--»å¡"µ" ................................................... 61
°" Reset §ËÕßà ............................................. 62
Titles chapters ·­ tracks .................................... 62
æÈ'Ë DVD-Video .................................................... 63
°"µ--Èߧà"¿"...",¥¬,,TMâ"¬°"À-- ¿"..." .................... 63
"¬°"À-- ¿"..." .................................................... 64
"¬°"À-- ª­» ................................................. 64
ª­¡«»--æå ........................................................... 65
"¬­Õ'¬¥ ............................................................. 67
DV266_366_TH_01_10
7/5/03, 15:32
5

Reviews

There are no reviews of this manual yet.