PIONEER DCS-340 Owner's Manual

Cover page of PIONEER DCS-340 Owner's Manual

Owner's Manual for PIONEER DCS-340, downloadable as a PDF file.

Manual details

  • Immediate download after payment.
  • Delivered as a PDF file.
  • The manual has 104 pages
  • File size: 6.98 MB
  • Available language versions: Portuguese, Swedish, Danish, Norwegian
  • Different language versions may vary sligthly in file size and page count.

We guarantee that...

  • our manuals are complete,
  • our manuals are checked with antivirus,
  • We'll issue refund if the manual is damaged, incomplete or unreadable (our refund policy)

Sample pages

Thumbnail of page 1Thumbnail of page 2Thumbnail of page 3Thumbnail of page 4
Thumbnail of page 5Thumbnail of page 6Thumbnail of page 7Thumbnail of page 8
Thumbnail of page 9
background image
1
Sw
S
ven
ska
XV-DV333_Sw_New.book
1
background image
1
Sw
S
ven
ska
XV-DV333_Sw_New.book
1
background image
2
Sw
Sv
en
sk
a
Utropstecknet i en liksidig triangel är till för
att uppmärksamma användaren på viktiga
användar- och underhållsanvisningar
(service) i de dokument som medföljer
apparaten.
Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig
triangel är avsedd som en varning till
användaren om att det finns oisolerad
spänning innanför produktens hölje. Denna
spänning är tillräckligt stark för att kunna ge
elektriska stötar som är farliga för
människan.
VARNING:
FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA
STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET)
INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET FINNS
INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV
KAN REPARERA. ÖVERLÅT SERVICE TILL
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
VIKTIGT
D3-4-2-1-1_Sw-A
VARNING
Denna apparat är inte vattentät. För att undvika risk
för brand eller elektriska stötar bör du inte ställa
några behållare med vätska nära apparaten (såsom
vaser eller vattenkannor), eller utsätta den för regn
eller fukt.
D3-4-2-1-3_A_Sw
VARNING
För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen
låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras
ovanpå apparaten.
D3-4-2-1-7a_A_Sw
VIKTIGT OM VENTILATION
Se till att det finns gott om ventilationsutrymme
runt apparaten när denna installerats för att
förbättra värmeavledningen (minst 10 cm på
ovansidan, 10 cm på baksidan och 10 cm på varje
sida).
VARNING
Höljet är försett med ventilationshål och öppningar
för att garantera pålitlig drift och skydda produkten
från överhettning. För att minska risk för brand får
öppningarna aldrig blockeras eller täckas över
(exempelvis med tidningar, dukar, gardiner), och
apparaten bör aldrig användas ovanpå en tjock
matta eller en säng.
D3-4-2-1-7b_A_Sw
VARNING
Spänningen varierar beroende på land eller region.
Försäkra dig om att voltstyrkan i det område där
apparaten kommer att användas motsvarar den
voltstyrka (t. ex. 230 V eller 120 V) som anges på
bakpanelen.
D3-4-2-1-4_A_Sw
Läs följande avsnitt noga innan du sätter i stickkontakten
första gången.
Placering: apparatens undersida
Användarmiljö
Temperatur och fuktighet i användarmiljön:
+5°C ­ +35°C; mindre än 85 % luftfuktighet
(kylventilationen får inte vara blockerad).
Installera inte apparaten i ett dåligt ventilerat utrymme,
eller på platser som utsätts för hög fuktighet eller direkt
solljus (eller starkt artificiellt ljus).
D3-4-2-1-7c_A_Sw
Denna produkt överensstämmer med föreskrifterna i
Lågspänningsdirektivet (73/23/EEC, uppdaterat med
93/68/EEC), och EMC-direktiven (89/336/EEC,
uppdaterat med 92/31/EEC och 93/68/EEC).
D3-4-2-1-9a_Sw
Om stickkontakten på kabeln till denna apparat inte
passar i det eluttag du vill använda, måste den tas
bort och en ny som passar monteras på.
Stickkontakten på nätkabeln får endast bytas och
monteras av behörig servicepersonal. Om den
borttagna kontakten ansluts till ett eluttag kan den
ge upphov till farliga elektriska stötar. Se till att den
tas om hand på lämpligt sätt när den har tagits bort.
Dra ur stickkontakten ur eluttaget om apparaten
skall stå oanvänd under en längre tid (till exempel
under semesterresa).
D3-4-2-2-1a_A_Sw
VIKTIGT
STANDBY/ON-brytaren stänger inte av strömmen
från eluttaget helt. Eftersom nätkabeln fungerar som
huvudströmbrytare för apparaten måste du dra ur
den ur eluttaget för att stänga av all ström. Försäkra
dig därför om att enheten har installerats så att
nätkabeln lätt kan dras ut ur eluttaget om en olycka
skulle inträffa. För att undvika risk för brand bör
nätkabeln också dras ur när apparaten inte skall
användas under en längre tid (till exempel under
semestern).
D3-4-2-2-2a_A_Sw
XV-DV333_Sw_New.book
2
background image
3
Sw
S
ven
ska
VARNING
Dessa högtalarkontakter är strömförande och
innehåller
FARLIG SPÄNNING. För att
minska risken för elektrisk stöt när du ansluter eller
drar ur högtalarsladdarna skall nätkabeln
dras ur innan någon oisolerad del vidrörs.
D3-4-2-2-3_A_Sw
HANTERA NÄTKABELN FÖRSIKTIGT
Håll i stickkontakten när du hanterar nätkabeln. Dra
inte ut kontakten genom att dra i kabeln, och rör aldrig
nätkabeln när du är våt om händerna, eftersom detta
kan förorsaka kortslutning eller elektrisk stöt. Placera
inte denna apparat, möbel eller annat föremål på
nätkabeln och se till att den inte blir klämd. Slå aldrig
knut på kabeln och knyt inte ihop den med andra
sladdar. Nätkablarna skall dras så att man inte trampar
på dem. En skadad nätkabel kan leda till eldsvåda eller
elektriska stötar. Kontrollera nätkabeln emellanåt. Om
du upptäcker att den är skadad skall du kontakta
närmaste auktoriserade PIONEER serviceverkstad eller
din återförsäljare för att få den utbytt.
S002_Sw
VARNING
Detta är en laserprodukt av klass 1, men den
innehåller en laserdiod av högre klass än klass 1.
För att behålla full säkerhet får inga höljen tas bort,
och användaren får inte försöka komma åt något på
produktens insida. Överlåt allt servicearbete till
kvalificerad personal. Du kan hitta nedanstående
varningsetikett på apparaten.
Placering: på sidan av apparaten.
D3-4-2-1-8_A_Sw
Placering: apparatens undersida
XV-DV333_Sw_New.book
3
background image
4
Sw
Sv
en
sk
a
Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt.
Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt sätt.
Förvara därefter bruksanvisningen på lämplig plats.
Innehållsförteckning
01 Komma igång
Installera hemmabiohögtalarna
. . . . 5
Använda Auto MCACC för att ställa
in bästa möjliga surroundljud
. . . . . . 5
Ställa in klockan
. . . . . . . . . . . . . . 5
Använda skärmmenyerna
. . . . . . . . . 6
Att spela skivor
. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Viktigaste knapparna för
uppspelning
. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fortsätt och Senaste minne
. . . . . . 6
Menyer på DVD-Video-skivor
. . . . . 7
PBC-menyer på Video-CD-/
Super VCD-skivor
. . . . . . . . . . . . . . 7
Välja stationer
. . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Förbättra dålig FM-mottagning
. . . 7
Spara stationsinställningarna
. . . . 7
Lyssna på lagrade stationer
. . . . . . 7
Lyssna på andra apparater
. . . . . . . . 7
02 Lyssna på anläggningen
Om avlyssningsfunktioner
. . . . . . . . 8
Avlyssningsfunktion Auto
. . . . . . . . . 8
Lyssna med surroundljud
. . . . . . . . . 8
Inställning av Dolby Pro Logic II
Music
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Använda främre surround
. . . . . . . . 8
Använda Advanced Surround
. . . . . . 8
Justera effekten
. . . . . . . . . . . . . . . . 9
Lyssna i stereo
. . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Lyssna med hörlurar
. . . . . . . . . . . . . 9
Använda akustisk EQ-kalibrering
vid avlyssning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Förstärka dialogen
. . . . . . . . . . . . . . 9
Använda avlyssningsfunktionerna
Quiet och Midnight
. . . . . . . . . . . . . . 9
Justera bas och diskant
. . . . . . . . . . 9
Förstärka basnivån
. . . . . . . . . . . . . . 9
03 Att spela skivor
Avsökning av skivor
. . . . . . . . . . . . . 10
Långsam uppspelning
. . . . . . . . . . . 10
Uppspelning bakåt/framåt bild
för bild
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Visa ett bildspel med JPEG-bilder
. . 10
Söka igenom DVD- eller Video CD-/
Super VCD-skivor med
skivnavigatorn
. . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bläddra igenom WMA-, MP3-,
DivX video- och JPEG-filer med
skivnavigatorn
. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Göra en slinga av ett avsnitt på
en skiva
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Repeteringsfunktionen
. . . . . . . . . . 11
Slumpvis uppspelning
. . . . . . . . . . . 11
Programmera en spellista
. . . . . . . . 12
Använda skärmmenyer
. . . . . . . . . 12
Andra funktioner på
programmeringsmenyn
. . . . . . . . 12
Använda frontpanelens display
. . . 12
Söka på en skiva
. . . . . . . . . . . . . . . 12
Ändra textspråk
. . . . . . . . . . . . . . . . 12
Byta ljudspråk/-kanal
. . . . . . . . . . . . 13
Zooma in bilden
. . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ändra kameravinklar
. . . . . . . . . . . . 13
Visa skivinformation
. . . . . . . . . . . . 13
04 Fler radiofunktioner: RDS
Introduktion till RDS
. . . . . . . . . . . . 14
Visa RDS-information
. . . . . . . . . . 14
Söka efter RDS-program
. . . . . . . . 14
05 Använda klockan
Ställa in väckarklockan
. . . . . . . . . . 15
Sätta på/stänga av
väckarklockan
. . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sätta på insomningstimern
. . . . . . . 15
06 Surroundljud och andra
inställningar
Använda Systeminställningsmenyn
(System Setup)
. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Surround- och andra
ljudinställningsalternativ
. . . . . . . . 16
Ställa in individuella kanalnivåer
. . . 16
07 Bildjusteringsmenyn
Bildjusteringsmenyn
. . . . . . . . . . . . 17
08 Grundinställningsmenyn
Använda menyn Initial Settings
(grundinställningar)
. . . . . . . . . . . . . 18
Video Output (Inställning av
bildutgång)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Language settings
(Språkinställningar)
. . . . . . . . . . . . 18
Display settings
(Bildskärmsinställningar)
. . . . . . . 18
Särskilda inställningar (Options)
. . . 18
Parental Lock (Föräldralås)
. . . . . . 18
Om DivX® VOD-material
. . . . . . . . 19
09 Andra anslutningar
Ansluta externa apparater
. . . . . . . . 20
Inspelningsfunktionen
. . . . . . . . . 20
Koppla in externa antenner
. . . . . . . 20
Använda SCART AV-utgången
. . . . . 20
10 Knappar och displayer
Display
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Frontpanelen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Fjärrkontroll
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
11 Ytterligare information
Andra systeminställningar
. . . . . . . . 25
Alternativ på
Systeminställningsmenyn i
beredskapsläge
. . . . . . . . . . . . . . . 25
Använda och hantera skivor
. . . . . . . 25
DVD-Video-regioner
. . . . . . . . . . . . 25
Spelbara skivor/format
. . . . . . . . . . 25
Kompatibla skivor
. . . . . . . . . . . . . 26
Om DivX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Spelbara DivX video-format
. . . . . 26
Om WMA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Hantering av skivor
. . . . . . . . . . . . 26
Förvaring av skivor
. . . . . . . . . . . . 27
Skivor som skall undvikas
. . . . . . . 27
Installation och underhåll
. . . . . . . . 27
Placeringstips
. . . . . . . . . . . . . . . 27
Rengöring av linsen
. . . . . . . . . . . 27
Problem med kondens
. . . . . . . . . 27
Flytta apparaten
. . . . . . . . . . . . . . 27
Återställa systemet
. . . . . . . . . . . . . 27
Skärmstorlekar och skivformat
. . . . 27
Använda listan med språkkoder
. . . 27
Språkkoder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Lands-/områdeskoder
. . . . . . . . . . . 28
Felsökning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Allmänt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
DVD-/CD-/Video-CD-spelare
. . . . . 29
Radiodelen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Felmeddelanden
. . . . . . . . . . . . . . 29
Bilaga
Installera din DVD/CD-receiver
. . . . 31
Installationsguide för högtalare
. . . . 34
XV-DV333_Sw_New.book
4
background image
Komma igång
5
Sw
S
ven
ska
Kapitel 1
Komma igång
Installera hemmabiohögtalarna
Beroende på rumsstorlek och rumsmiljö kan högtalarna i denna anläggning placeras på något av
nedanstående två sätt:
Läs mer om hur man använder olika avlyssningsfunktioner tillsammans med de olika
högtalarinstallationerna under Om avlyssningsfunktioner på sidan 8.
Använda Auto MCACC för att ställa in bästa möjliga surroundljud
MCACC-systemet (Multichannel Acoustic Calibration) mäter de akustiska förhållandena i lyssnarmiljön
och tar samtidigt hänsyn till bakgrundsljud i omgivningen. Systemet utför även test för både fördröjning
och volymnivå för de olika kanalerna: när den medföljande mikrofonen är ansluten och på plats,
använder receivern information som kommer från en serie testtoner för att få bästa möjliga
högtalarinställningar och EQ-justering (Acoustic Calibration EQ) för just ditt rum.1
Viktigt
· Dessa testtoner kan vara mycket starka, så se till att det inte finns någon i rummet som kan bli
skrämd av ljudet.
· Mikrofonen och högtalarna får inte flyttas under MCACC-inställningen.
· För att komma åt funktioner tryckta i grönt på fjärrkontrollen skall skjutreglaget skjutas från
MAIN
till
SUB.
1
Anslut mikrofonen till MCACC MIC-uttaget på bakpanelen.
2
Placera mikrofonen på din normala lyssnarplats.
Placera mikrofonen på ett bord eller en stol ungefär i öronhöjd på din vanliga lyssnarplats.
Se till att inget står i vägen för ljudet mellan högtalarna och mikrofonen.
3
Om receivern är avstängd trycker du på
STANDBY/ON för att sätta på strömmen.
4
Tryck på MCACC SET UP.
Försök vara så tyst som möjligt när du har tryckt på
MCACC SET UP. Volymen ökar automatiskt och
systemet matar ut en serie testtoner.
Om brusnivån är för hög blinkar
Noisy! på displayen i fem sekunder. För att avbryta och kontrollera
brusnivåerna2 trycker du på
MCACC SET UP. Om du vill försöka en gång till trycker du på ENTER när
Retry? visas på displayen.
Systemet kontrollerar nu mikrofonen och din högtalaruppsättning.
· Om du ser ett felmeddelande (
Err MIC! eller Err SP!) på displayen kan det vara något fel på
mikrofonen eller högtalaranslutningarna. För att försöka på nytt trycker du på
ENTER när du ser
Retry?.3
När MCACC-inställningen är klar återgår volymen till normalnivå och
Complete4 visas på displayen.
Sedan tänds
MCACC-indikatorn för att visa att MCACC-inställningen är klar och EQ-kalibreringen
(Acoustic Calibration EQ) har aktiverats.5
Ställa in klockan
Genom att ställa klockan kan du använda
timerfunktionerna.6
1
Tryck på TIMER/CLOCK.
· Om du skall justera klockan, inte ställa den för första gången, trycker du på
TIMER/CLOCK en gång
till.
·
Standardinstallation för 5-punkts
surroundljud ­ Detta är en
standardinstallation för flerkanaligt
surroundljud och bästa möjliga 5.1-kanaliga
hemmabioljud.
·
3-punktsinstallation för främre
surroundljud ­ Denna installation är idealisk
när det inte går att placera surroundhögtalare
bakom lyssnarna eller om du vill undvika att
dra långa högtalarkablar i rummet. Använd
denna installation tillsammans med de främre
surroundfunktionerna (Front Surround) för att
utnyttja ljudets reflektion från väggar och tak
och få en mycket realistisk surroundeffekt.
OBS
1 Du behöver bara använda Auto MCACC-inställningen en gång (såvida du inte flyttar högtalarna eller möblerar om i rummet).
Främre vänster
Främre höger
Surround-
högtalare
höger
Surround-
högtalare
vänster
Lyssnarens plats
Center
Subwoofer
Främre vänster
Främre höger
Surround-
högtalare höger
Surround-
högtalare vänster
Lyssnarens plats
Center
Subwoofer
2 · Om rumsmiljön inte är den bästa för automatisk surroundinställning (för mycket störande bakgrundsljud, eko från väggarna, föremål som står i vägen mellan högtalarna och mikrofonen) kan de avslutande inställningarna
bli fel. Kontrollera att det inte finns några hushållsapparater (inklusive luftkonditionering, kylskåp, fläkt, etc.) som kan påverka miljön, och stäng av dem om så behövs.
· En del äldre TV-apparater kan störa mikrofonens funktion. Om så verkar vara fallet skall du stänga av TV:n under den automatiska surroundinställningen.
3 Om detta inte fungerar trycker du på
MCACC SET UP, stänger av strömmen och undersöker det problem som angetts i felmeddelandet. Försök sedan utföra den automatiska surroundinställningen en gång till.
4Om
Complete inte visas har det förmodligen inträffat något fel under inställningen. Kontrollera alla anslutningar och försök på nytt.
5 Läs mer om detta under Använda akustisk EQ-kalibrering vid avlyssning på sidan 9.
6 Om du drar ur stickkontakten ur vägguttaget, eller om det har varit strömavbrott, måste du ställa klockan på nytt.
6
6
6
6
6
6
FRONT
CENTER
MCACC
MIC
SURROUND
SUB
WOOFER
R
R
L
L
SPEAKERS
XV-DV333_Sw_New.book
5

Reviews

There are no reviews of this manual yet.