PIONEER XV-HTD7/DTXJN/RC Owner's Manual

Cover page of PIONEER XV-HTD7/DTXJN/RC Owner's Manual

Owner's Manual for PIONEER XV-HTD7/DTXJN/RC, downloadable as a PDF file.

We also have service manual to this model.

Manual details

  • Immediate download after payment.
  • Delivered as a PDF file.
  • The manual has 92 pages
  • File size: 1.96 MB
  • Available language versions: Thai
  • Different language versions may vary sligthly in file size and page count.

We guarantee that...

  • our manuals are complete,
  • our manuals are checked with antivirus,
  • We'll issue refund if the manual is damaged, incomplete or unreadable (our refund policy)

Sample pages

Thumbnail of page 1Thumbnail of page 2Thumbnail of page 3Thumbnail of page 4
Thumbnail of page 5Thumbnail of page 6Thumbnail of page 7Thumbnail of page 8
Thumbnail of page 9
background image
§ËÕß-- DVD/CD
XV-HTD7
§Yà¡Õ°",,TMâß"
­",æß
S-HTD7
ARC7515-A_TH_01_07
13/6/03, 14:22
1
background image
§ËÕß-- DVD/CD
XV-HTD7
§Yà¡Õ°",,TMâß"
­",æß
S-HTD7
ARC7515-A_TH_01_07
13/6/03, 14:22
1
background image
----°...å "¬øÑ"ºà"'Ë¡'À--«Y°»¿"¬,,
"¡À'ˬ¡¥â"à" ¡'æËÕµÕºYâ,,TMâ÷ß
"·ß¥--øøÑ"­¥--Õ--µ"¬" 'Ë¡à¡'
©«ªÑÕß°-- ´÷ËßÕ¬Yà¿"¬,,º`µ¿--±å
·­Õ"®¡'¢"¥¡"°æÕ'Ë®­",,Àâ°`¥
Õ--µ"¬®"°øøÑ"TMäÕµ¥â
¢âÕ¡Y "§--
¢âÕ§«­«--ß :
æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øøÑ"TMäÕµ
Àâ"¡ªî¥"§ËÕß (ÀÕ¥â"À--ß),
Àâ"¡ºYâ,,TMâÕ¥ª'ˬTM`È à«¿"¬,,§ËÕß
·­°"´àÕ¡·´¡§ËÕߧ«°­",¥¬
®â"Àâ"'Ë'Ë¡'§«"¡TM'ˬ«TM"
§ËÕßÀ¡"¬Õÿ"¿"¬,, "¡À'ˬ¡¥â"à"
¡'æËÕµÕºYâ,,TMâ÷ߧ«"¡ "§--¢Õß
¢âÕ·­",,°",,TMâß" ·­°""ÿß
--°..." (°"´àÕ¡·´¡) 'Ë¡'Õ¬Yà,,Õ° "'Ë
,,Àâ¡"æâÕ¡§ËÕß
H002_TH
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION
§"µÕ : §ËÕß'È¡à°--È", §«ªÑÕß°--§ËÕß®"°øÀÕ
°"°­·°Õ¬à"ßÿ·ß, Àâ"¡¡`,,Àâ§ËÕߪאּÀÕ,¥
§«"¡TMÈ, Àâ"¡«"ß,,°â·ÀàßÈ" TMà ·®°--, °­"ߥհ¡â,
¿"TM­§ËÕß "Õ"ß ·­¢«¥¬" ªìµâ
H001A_TH
§"µÕ : ¡à§««"ß `ËߢÕß'Ë¡'ª«ø«â§ËÕß
TMà '¬¢'Ë®ÿ¥ «à"ß À"°°`¥Õÿ--µ`Àµÿâ¡ß ®­",,Àâø"¡
ª§ËÕß ·­Õ"®",,Àâ°`¥øÀ¡â¥â
H044_TH
°"­"¬Õ"°"»
¡ËÕ"°"µ`¥µ--ÈߧËÕß'È §«·à,,®«à"¥â«â'Ë«à"ßÕÊ §ËÕß
"À--°"­"¬Õ"°"»·â« æËÕ°"°­®"¬§«"¡âÕ'Ë¥'¢÷È
(«â¥â"Õ¬à"ßâÕ¬ 15 ´¡., ¥â"À--ßÕ¬à"ßâÕ¬ 10 ´¡.
·­¥â"¢â"ß·µà­¢â"ßÕ¬à"ßâÕ¬ 10 ´¡.)
§"µÕ : TMàÕß·­Y®"­,,§ËÕß¡'«âæËÕ­"¬Õ"°"»,
æËÕ,,Àâ¡--Ë,,®,,°""ß"¢ÕߧËÕß, ·­æËÕªÑÕß°--§ËÕß
®"°§«"¡âÕ'Ë Yß°`ª °"ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øÀ¡â
Y®"­µâÕß¡àY°ªî¥-- ÀÕª°§ÿ¡¥â«¬ `ËߢÕß,,¥Ê TMà
À--ß Õæ`¡æå, ºâ"TMÁ¥,µä­, ºâ"¡à" ªìµâ ·­Àâ"¡«"ߧËÕß
æ¡À", µ'¬ßÕ, ,´ø" ÀÕºâ"'Ë¡'¢À"
H040_TH
PHONES
TIMER
CD MODE
DISC 1
2
345
STANDBY/ON
DOWN
UP
VOLUME
TUNER
DVD
/CD
TV/
L1/L2
FM/AM/ST.
DIRECT PLAY
DISC SKIP EXCHANGE
OPEN/CLOSE
1234
5
10 ´¡.ÀÕ¡"°°«à"
10 ´¡.ÀÕ¡"°°«à"
15 ´¡.ÀÕ¡"°°«à"
¥â"À--ß : 10 ´¡.ÀÕ¡"°°«à"
¢âÕ§«­«--ß
º`µ¿--±å'Ȫ­°Õ¥â«¬´Õå¥,Õ¥ Yß°«à"­¥-- 1 æËÕ,,Àâ
·à,,®,,§«"¡ªÕ¥¿--¬ Àâ"¡Õ¥ÀÕªî¥"§ËÕßÕÕ°·­
Àâ"¡æ¬"¬"¡ªî¥¢â"ª¿"¬,,§ËÕß
°""ÿß--°..."ÀÕ°"´àÕ¡·´¡,,¥Ê §«°­",¥¬
®â"Àâ"'Ë'Ë¡'§«"¡TM'ˬ«TM"
ªÑ"¬¢âÕ§«­«--ߥâ"à"ß'È ®­ª"°ØÕ¬Yà§ËÕߢÕߧÿ
µ"·Ààß : ¥â"À--ߢÕߧËÕß
H018A_TH
"§Õ§ËÕß
¢âÕ§«­«--ß : ¢--È«µàÕ",æß'ÈÕ¬Yà,,­¥--·ß¥--øøÑ"'Ë
Õ--µ"¬ æËÕ¥§«"¡ 'ˬß,,°"°`¥øøÑ"TMäÕµ ¢­'Ë
§ÿµàÕÀÕÕ¥ "¬",æßÕÕ° Àâ"¡ --¡º-- à«'Ë¡à¥âÀÿâ¡
©« °àÕÕ¥ "¬øÕÕ°®"°·Ààß®à"¬ø
ARC7515-A_TH_01_07
12/6/03, 17:07
2
background image
¢âÕ§«­«--ß : ªÿÉ¡ Stanby/On ªì°"ªî¥,,TMâß"§ËÕß
,,¢--È'Ë 2 æ"­©­--ÈÀâ"¡Õ¥ª--Í°§ËÕßÕÕ°®"°·Ààß
®à"¬ø ¡ËÕ§ËÕßÕ¬Yà,,µ"·Ààß ·µ¥å"¬
æ"­©­--ȧ«µ`¥µ--ÈߧËÕß,,'Ë'Ëßà"¬µàÕ°"Õ¥ª--Í°
,,°''Ë°`¥Àµÿ°"å©ÿ°©` ¡ËÕ¡à¥â,,TMâß"§ËÕߪì
­¬­«"" §«Õ¥ª--Í°¢ÕߧËÕßÕÕ°®"°·Ààß®à"¬ø
H017B_TH
§"µÕ : °àÕ '¬ª--Í°,,§--Èß·° §«Õà"À--«¢âÕµàÕª'È
Õ¬à"ß­¡--¥­«--ß ·ß¥--øøÑ"¢Õß·Ààß®à"¬øøÑ",,·µà­
ª­»®­·µ°µà"ß°-- ,ª¥·à,,®«à"·ß¥--øøÑ"¢Õß·Ààß
®à"¬ø,, "'Ë'Ë®­µâÕß,,TMâß"§ËÕß µß°--·ß¥--øøÑ"'Ë
­ÿ«â¥â"â"¬§ËÕß (TMà 230 ,«µå ÀÕ 120 ,«µå)
H041A_TH
¿"«­·«¥âÕ¡,,°",,TMâß"
H045_TH
ÕÿÀ¿Y¡` ·­§«"¡TMÈ¢Õß ¿"«­·«¥âÕ¡,,°",,TMâß" :
+5 Õß»"´´'¬ ÷ß +35 Õß»"´´'¬ (+41 Õß»"
ø"OEµå ÷ß +95 Õß»"ø"OEµå), âÕ¬°«à" 85%RH
(¡ËÕTMàÕß­"¬Õ"°"»¡à¥âY°ªî¥)
Àâ"¡µ`¥µ--ÈߧËÕß,, "'˵àÕª'È
.
"'Ë'Ë¡'· ß·¥¥ àÕß÷ß ÀÕY°· ß®"°ÀÕ¥ø,¥¬µß
.
"'Ë'Ë¡'§«"¡TMÈ YßÀÕ "'Ë'Ë¡'°"­"¬Õ"°"»'Ë¡à¥'
«`µTMåÕ°·ß¥--øøÑ"¢"¢â"
·ß¥--øøÑ"À--°,,ª­»´"Õÿ¥`Õ"­'¬ §Õ 127 ,«µå
·­ 220 ,«µåà"--È Àâ"¡,,TMâ§ËÕßÿà'È°--·ß¥--øøÑ" 110
,«µå,,ª­»´"Õÿ¥`Õ"­'¬
«`µTMåÕ°·ß¥--øøÑ"¢"¢â"Õ¬Yà'Ë¥â"â"¬§ËÕß µ«® Õ
«à"¥âµ--ÈßÕ¬à"ßY°µâÕß·â«°àÕ '¬ "¬ø¢â"°--·Ààß®à"¬ø
À"°µ--È߷ߥ--øøÑ"¡àY°µâÕß ÀÕÀ"°§ÿ"§ËÕߪ,,TMâ,,
æÈ'Ë'Ë¡'·ß¥--øøÑ"'˵à"ß°--,,Àâª-- «`µTMåÕ°µ"¡¢--ȵÕ
.
·à,,®«à"¥âÕ¥ "¬øÕÕ°®"°·Ààß®à"¬ø °àÕ"°"ª--
.
,,TM⢧«ßª"°·¢"¥°"ß ,¥¬ Õ¥ª"¬¢§«ß¢â"ª,,
àÕߢÕß «`µTMå ·­ËÕªµ"¡·ß¥--øøÑ"'Ë· ¥ß«â'Ë
À¡"­°--ª­»¢Õߧÿ
VOLTAGE
SELECTOR
220-
230V
240V
120-
127V
·ß¥--øøÑ"¢Õß·Ààß®à"¬ø 220-230 ,«µå ªì§à"'˵--Èß
¡"®"°,ßß" À"°æÈ'Ë¢Õߧÿ¡'§à"·ß¥--øøÑ"'Ë·µ°
µà"ß®"°'È ,,Àâª'ˬ°"µ--Èߧà"°"Õ°·ß¥--øøÑ"
¢âÕ§«­«--ß "À--·ß¥--øøÑ" 220-230 ,«µå
¢âÕ§«"¡µàÕ®"°'È,,TMâ¡à¥â°--ÿà,,ÕTM'¬
·­,ÕTM'¬`° :
¢âÕ --ß°µ : §ËÕß'È¥âY°¥ Õ·­ªìªµ"¡
¢âÕ®"°--¥ "À--Õÿª°å¥`®`µÕ Class B ¥"`µ"¡
à«'Ë 15 ¢Õß°Æ FCC ¢âÕ®"°--¥'ÈY°ÕÕ°·æËÕ
,,Àâ¡'°"ªÑÕß°-- --"°«'˪ìÕ--µ"¬,,°"
µ`¥µ--Èß,,'Ëæ--°Õ"»--¬
§ËÕß'È â"ß, ,,TMâ·­ "¡"·ºàæ--ßß"§«"¡'Ë«`¬ÿ
·­À"°¡à¥âµ`¥µ--Èß·­,,TMâÕ¬à"ßY°µâÕßµ"¡§"·­"
Õ"®°àÕ,,Àâ°`¥ --"°«'˪ìÕ--µ"¬µàÕ°"
ËÕ ""ß«`¬ÿ Õ¬à"ß°Áµ"¡¡à¡'°"--ª­°--¥â«à"
--"°«®­¡à°`¥©æ"­,,°"µ`¥µ--Èß À"°
§ËÕß'ȪìµâÀµÿ¢Õß --"°«'˪ìÕ--µ"¬
µàÕ§ËÕß--«`¬ÿÀÕ,--»å "¡"°"®--¥,,ÀâÀ¡¥
ª¥â ,¥¬°"ªî¥§ËÕß·­ªî¥,,À¡à ºYâ,,TMâß"§«Õß
·°â¢ --"°«¥â«¬«`'°",,¥«`'°"À÷Ëß
¥--ßµàÕª'È
. «"ßÀÕª'ˬµ"·ÀàߢÕß "Õ"°"»
. æ`Ë¡­¬­Àà"ß­À«à"ߧËÕß·­§ËÕß--
. µàÕ§ËÕߢâ"°--·Ààß®à"¬ø§­·Ààß°--§ËÕß--
. ª÷°..."µ--«·®"Àà"¬ÀÕTMà"ߧ`§'Ë¡'
ª­ °"å¥â"«`¬ÿ/,--»å
H010_TH
¢âÕ¡Y "À--ºYâ,,TMâß"
°"¥--¥·ªßÀÕ°"·°â¢,¥¬¡à¥â--Õÿ"µ Õ"®",,Àâ
``Ï,,°",,TMâß"§ËÕߪì,¡¶­¥â
¢âÕ§«­«--ß
.
°",,TMâ¢--ȵհ"§«§ÿ¡ ÀÕ°"ª--ª'ˬ
ÀÕ°""ß"'ËÕ°ÀÕ®"°'Ë°à"««â,,Õ° "'È
Õ"®°àÕ,,Àâ°`¥°"·ºà--ß ''˪ìÕ--µ"¬¥â
.
°",,TMâ§ËÕß¡Õ'Ë°'ˬ«°-- "¬µ"°--§ËÕß'È ®­",,Àâ
°`¥Õ--µ"¬µàÕ¥«ßµ"¥â
H013_
TH
ARC7515-A_TH_01_07
12/6/03, 17:07
3
background image
°"ÕÕ°·ª­À¬--¥æ--ßß"
§ËÕß'È¥â--°"ÕÕ°·¡"æËÕ,,TMâ°"--ßøøÑ" 0.73 «--µµå
,,,À¡¥ ·µ¥å"¬
º`µ¿--±å'È«¡÷ߧ,,¬'°"ªÑÕß°--`¢ ``Ï'Ë¥â
--°"ªÑÕß°--,¥¬ «`'Õâ"ß ``Ï¢Õß ``--µ,,
ª­» À--Õ¡`°" ·­--æ¬å `"ߪí"ÕËÊ
ªì¢Õß Macrovision Corporation ·­®â"¢Õß ``Ï
ÕËÊ °",,TMâ§,,¬'°"ªÑÕß°--`¢ ``Ï'ȵâÕߥâ--
°"Õÿ"µ®"° Macrovision Corporation ·­¡'®ÿ¥
¡ÿàßÀ¡"¬æËÕ,,TMâ¿"¬,,â" ·­,,TMâæËÕTM¡,,¢Õ¢µ
®"°--¥ÕËÊ 'Ë¥â--°"Õÿ"µ®"° Macrovision
Corporation Àâ"¡"°"ª'ˬ·ªß"ß«`»«°¡
ÀÕÕ¥TM`È à«,,¥Ê
º`µ¿--±å'È "À--,,TMâß"¿"¬,,'Ëæ--°Õ"»--¬
¢âÕº`¥æ"¥,,¥Ê 'Ë°`¥¢÷ÈÕ°ÀÕ®"°°",,TMâ¿"¬,,
'Ëæ--°Õ"»--¬ (TMà ,,TMâ,,¿--µµ"§"æËÕß"ÿ°`®, ,,TMâ,,
¬µå ÀÕÕ ªì­¬­«"") °"´àÕ¡·´¡'Ë
°`¥¢÷È®­µâÕß '¬§à",,TMâ®à"¬ ·¡â«à"®­Õ¬Yà¿"¬,,­¬­
«"--ª­°--°Áµ"¡
K041_TH
º`µ¿--±å'ȧէÿ¡÷ßøÕµå FontAvenue `¢ ``Ï
,¥¬ NEC corporation FontAvenue ªì
§ËÕßÀ¡"¬°"§â"®¥­'¬¢Õß NEC Corporation
ARC7515-A_TH_01_07
13/6/03, 14:22
4
background image
5
¬
"--
¢Õ¢Õ§ÿ'ËÕ°´ÈÕº`µ¿--±å¢Õßæ,Õ'¬å
°ÿ"Õà"§Yà¡Õ°",,TMâß"©--'ÈæËÕ,,Àâà""÷ß«`'°",,TMâß" `§â"ÿà¢Õßà"¥âÕ¬à"ßY°µâÕß
À--ß®"°'Ëà"Õà"®·â«°ÿ"°Á--°..."§Yà¡Õ°",,TMâß"'È«âæËÕ°"Õâ"ßÕ`ßµàÕª,,Õ"§µ
04 `Ë¡µâ,,TMâß"
°"ªî¥§ËÕß·­°"µ--Èߧà" ...................................... 27
°"µ--Èß"Ãî°" ......................................................... 28
°",,TMâ°"µ--Èߧà"¢"¥ÀâÕß ........................................ 28
°",,TMâ°"· ¥ßº®Õ¿"æ ................................... 29
°"à·ºà¥` °å ...................................................... 30
°"§«§ÿ¡°"à·ºà¥` °å·æÈ" .................. 31
°"--÷°µ"·Ààߥ`¡ ...............................................
·­°"--÷°§«"¡®"§--Èß ÿ¥â"¬ ........................... 32
°"ª'ˬ·ºà¥` °å ................................................. 33
¡Y·ºà DVD-Video .............................................. 34
¡Y "À-- Video CD/Super VCD PBC ................ 35
°"âÕߧ"",Õ°­ ................................................... 35
°"øíß«`¬ÿ .............................................................. 36
°"·°â¢°"-- --" FM 'Ë¡à¥' ....................... 36
°"--÷°TMàÕß "' ............................................... 37
°"øíßTMàÕß "''˵--Èß«â .......................................... 37
°"øíß®"°·Ààß'Ë¡"ÕË ........................................... 37
05 '¬ß,OE¡'¬µÕå
,À¡¥°"øíß·Õ--µ,¡--µ` ........................................ 38
°"øíß '¬ß Surround ............................................. 38
°"µ--Èß Dolby Pro Logic II Music ......................... 39
°"øíß '¬ß µÕ`,Õ ................................................ 39
°"øíߥ⫬ÀYøíß ....................................................... 39
°",,TMâÕøø°µå Advanced Surround ..................... 40
°"ª--­¥--Õøø°µå Advanced Surround ........ 40
°"æ`Ë¡ '¬ß " ............................................ 41
°"øíߥ⫬",æßÀ--ß'Ë¡' '¬ß surround
¡Õ®`ß ................................................................ 41
°",,TMâ,À¡¥°"øíß,,'Ëß'¬ ÀÕøíß«"°"ߧ ..... 41
°"ª-- '¬ß ·­ '¬ß·À¡ ............................... 42
°"æ`Ë¡­¥-- '¬ß ............................................. 42
°"ªî¥ '¬ß ............................................................. 42
01 °àÕ°"`Ë¡,,TMâß"
®ÿ¥¥à ....................................................................... 8
`Ëß'ËÕ¬Yà,,°àÕß .......................................................... 9
°",, à·µµÕ'Ë,,',¡§Õ, .............................. 9
°",,TMâ',¡§Õ, .............................................. 10
·ºà¥` °å ·­Yª·ÈÕÀ"'Ë "¡"à¥â ............. 10
·ºà¥` °å--Ë«ª ........................................................ 10
°",,TMâ°-- CD-R/RW ................................................ 11
°",,TMâ°-- DVD-R/RW ............................................. 11
°",,TMâ°--·ºà¥` °å'Ë--÷°,¥¬
§Õ¡æ`«µÕå à«ÿ§§ ............................................. 11
°'ˬ«°-- WMA ......................................................... 11
°",,TMâ°--¢âÕ¡Y '¬ß'Ë¡'°"Õ--¥¢"¥øå .................. 12
°",,TMâ°--øå JPEG ............................................... 13
02 °"µàÕ "¬
°"µàÕ",æß ............................................................ 14
°"®--¥«"ß",æß ...................................................... 15
°"µ`¥µ--Èß",æß°"ß ·­",æß Surround
º--ß ................................................................... 16
°"µàÕ¢â"°--,--»å ............................................... 17
°"µàÕ "¬,¥¬,,TMâ S-video output ........................... 17
°"µàÕ "¬,¥¬,,TMâ Component video output ........... 18
°"øíß '¬ß¢Õß,--»åºà"­'È .......................... 18
°"µàÕ "Õ"°"»'Ë¡'¡",,Àâ ......................................... 19
°"ª­°Õ "Õ"°"»YªÀà«ß .................................. 19
"Õ"°"» AM YªÀà«ß ............................................ 19
"¬ "Õ"°"» FM ................................................. 20
°"µàÕ¢â"°--·Ààß®à"¬ø ........................................ 20
03 °"§«§ÿ¡·­°"· ¥ßº
·ºß§«§ÿ¡¥â"Àâ" ................................................. 21
®Õ· ¥ßº .............................................................. 22
',¡§Õ, ........................................................ 24
ARC7515-A_TH_01_07
12/6/03, 17:07
5

Reviews

There are no reviews of this manual yet.