PIONEER XV-DV368/WYXJ5 Owner's Manual

Cover page of PIONEER XV-DV368/WYXJ5 Owner's Manual

Owner's Manual for PIONEER XV-DV368/WYXJ5, downloadable as a PDF file.

We also have service manual to this model.

Manual details

  • Immediate download after payment.
  • Delivered as a PDF file.
  • The manual has 69 pages
  • File size: 5.35 MB
  • Available language versions: French, Swedish, Danish, Norwegian
  • Different language versions may vary sligthly in file size and page count.

We guarantee that...

  • our manuals are complete,
  • our manuals are checked with antivirus,
  • We'll issue refund if the manual is damaged, incomplete or unreadable (our refund policy)

Sample pages

Thumbnail of page 1Thumbnail of page 2Thumbnail of page 3Thumbnail of page 4
Thumbnail of page 5Thumbnail of page 6Thumbnail of page 7Thumbnail of page 8
Thumbnail of page 9
background image
1
Da
Da
nsk
cover & anki.fm
1
background image
1
Da
Da
nsk
cover & anki.fm
1
background image
2
Da
Da
n
sk
Udråbstegnet i en trekant skal gøre
brugeren opmærksom på, at der er vigtige
betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner
i den dokumentation, der følger med
enheden.
Lynsymbolet i en trekant skal gøre brugeren
opmærksom på, at der i produktets kabinet
er uisoleret "farlig spænding", som har
styrke nok til at give en person elektrisk
stød.
ADVARSEL:
FOR AT FORHINDRE FAREN FOR
ELEKTRISK STØD, MÅ LÅGET (ELLER
BAGPANELET) IKKE FJERNES. DER ER
INGEN DELE INDENI, SOM BRUGEREN
SELV KAN REPARERE. REPARATIONER
OVERLADES TIL KVALIFICEREDE FAGFOLK.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
VIGTIGT
D3-4-2-1-1_Da-A
ADVARSEL
Dette udstyr er ikke vandtæt. For at undgå fare for
brand og chok, må man ikke placere væskefyldte
beholdere i nærheden af dette udstyr (såsom vaser
eller blomsterpotter) eller udsætte det for dryp,
stænk, regn eller fugt.
D3-4-2-1-3_A_Da
ADVARSEL
Strømspændingen, der hvor man bor, afhænger af
land eller region. Kontrollér, at strømforsyningen,
der hvor denne enhed skal bruges, passer til den
påkrævede strømforsyning (f.eks. 230 V eller 120
V), som ses på bagpanelet.
D3-4-2-1-4_A_Da
Før enheden tilsluttes for første gang, læses følgende
afsnit omhyggeligt igennem.
Placering: bag på enheden
Driftsmiljø
Driftsmiljøets temperatur og luftfugtighed:
+5 °C til +35 °C; mindre end 85 %RF
(udluftningshuller må ikke være blokeret)
Denne enhed må ikke installeres i et dårligt ventileret
rum, eller på steder hvor den udsættes for høj
luftfugtighed eller direkte sollys
(eller stærkt kunstigt lys).
D3-4-2-1-7c_A_Da
FORSIGTIG
Ved installering af denne enhed skal man huske
tilstrækkelig luft omkring enheden for at sikre
bedre ventilation (mindst 10 cm ovenover, 10 cm
bagtil og 10 cm til hver side).
ADVARSEL
Rillerne og åbningerne i kabinettet skal sikre
ventilation og sikker drift og beskytte enheden
mod overophedning. For at undgå fare for brand,
må åbningerne aldrig blokeres eller dækkes til
med ting (såsom aviser, duge, gardiner), ligesom
udstyret heller ikke må placeres på et tykt tæppe
eller en seng.
D3-4-2-1-7b_A_Da
ADVARSEL
Knappen
STANDBY/ON slukker ikke fuldstændig for
strømtilførslen til denne enhed. Da ledningen
fungerer som hovedafbryder for strømtilførslen til
denne enhed, skal du trække stikket ud af
stikkontakten for at slukke helt for strømmen. Ved
installation af enheden bør du derfor huske at
placere den sådan, at ledningen nemt kan tages ud
af stikkontakten ved f.eks. et uheld. For at undgå fare
for brand, skal ledningen også tages ud af
stikkontakten, når enheden ikke bruges i længere tid
(f.eks. ved ferie eller bortrejse).
D3-4-2-2-2a_A_Da
ADVARSEL
For at undgå fare for brand må der ikke placeres
tændkilder (såsom et tændt stearinlys) på udstyret.
D3-4-2-1-7a_A_Da
Dette produkt er i overensstemmelse med
lavspændingsdirektivet 73/23/EØF, ændret ved
direktiv 93/68/EØF, og direktivet vedrørende
elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EØF, ændret
ved direktiverne 92/31/EØF og 93/68/EØF. D3-4-2-1-9a_Da
Hvis vekselstrømstikket til denne enhed ikke passer
til den vekselstrømskontakt, du vil bruge, skal stikket
tages af og et rigtigt sættes på. Udskiftning og
påsætning af et nyt stik på elledningen må kun
foretages af en autoriseret elektriker. Hvis den er
tilsluttet en vekselstrømskontakt, kan det afskårne
stik medføre alvorligt elektrisk chok. Husk, at det
skal kasseres ifølge lokale forskrifter. Udstyret skal
slås fra ved at tage stikket ud af kontakten på
væggen, når det ikke skal bruges i længere tid (f.eks.
når man tager på ferie).
D3-4-2-2-1a_A_Da
DCS-368_Da.book
2
background image
3
Da
Da
n
sk
D3-4-2-1-8_B_Da
Hvis du vil skille dig af med dette produkt, må du ikke smide det ud sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Der findes et
separat indsamlingssystem for udtjente elektroniske produkter i overensstemmelse med lovgivningen, som kræver korrekt
bearbejdning og genanvendelse.
Private husholdninger i EU's medlemsstater, i Schweiz og i Norge kan gratis aflevere deres udtjente elektroniske produkter i specificerede
indsamlingsområder eller hos en detailhandler (hvis der købes et lignende nyt produkt).
I lande, som ikke er nævnt ovenfor, skal du kontakte de lokale myndigheder for at spørge, hvordan du korrekt skaffer dig af med det udtjente
produkt.
Du garanterer dermed, at dit udtjente produkt gennemgår den nødvendige bearbejdning og genanvendelse, og forhindrer dermed, at miljøet og
menneskers sundhed ikke påvirkes negativt.
K058_Da
ADVARSEL OM NETLEDNINGEN
Hold i netledningens stik. Træk ikke ledningen ud ved at
hive i ledningen og rør aldrig ved netledningen, hvis
dine hænder er våde, da det kan medføre kortslutning
eller elektrisk chok. Anbring ikke enheden eller et
møbel etc. oven på netledningen, så den kommer i
klemme. Lav aldrig en knude på ledningen og bind den
aldrig sammen med andre kabler. Netledningerne skal
placeres, så man ikke kommer til at træde på dem.
Et ødelagt strømkabel kan medføre brand eller elektrisk
chok. Kontrollér strømkablet med mellemrum.
Hvis du opdager, at det er ødelagt, skal du kontakte din
nærmeste Pioneer-forhandler og bede om et nyt. S002_Da
ADVARSEL
Dette produkt er et klasse 1 laserprodukt, men dette
produkt indeholder en laserdiode af en højere klasse
end 1. Af sikkerhedsårsager må du ikke fjerne nogen låg
eller prøve at få adgang til produktets indvendige dele.
Alle reparationer skal udføres af autoriserede fagfolk.
Produktet er forsynet med følgende advarselsmærkat.
Placering: oven på enheden
Dette produkt er beregnet til
husholdningsformål. For enhver fejl, som
skyldes andet end anvendelse til
husholdningsformål (såsom langvarig
anvendelse til forretningsformål i en
restaurant eller anvendelse i en bil eller
et skib) og som kræver reparation, vil der
blive forlangt en pris, selvom
garantiperioden ikke er udløbet endnu.
K041_Da
DRM (Digital Rights Management)-
kopibeskyttelse er en teknologi, som er
udviklet for at forhindre uautoriseret
kopiering ved at begrænse afspilning
etc. for komprimerede lydfiler på
enheder andre end den PC (eller andet
optageudstyr), som er anvendt til at
optage det med. For mere detaljerede
informationer henvises til
betjeningsvejledningen eller
hjælpefilerne, som fulgte med din pc
og/eller software.
DCS-368_Da.book
3
background image
4
Da
Da
n
sk
Tak for dit køb af dette Pioneer produkt.
Du bedes læse denne brugsanvisning, så du kan betjene din model korrekt. Når du er færdig
med at læse brugsanvisningen, bør du gemme den på et sikkert sted, hvis du senere skulle
få brug for den.
Indhold
01 Betjeninger og display
Frontpanel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Fjernbetjening
. . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Frontpaneldisplay
. . . . . . . . . . . . . . . 6
02 Kom godt i gang
Opsætning af hjemmebiograflyd
. . . 7
Indstilling af kanalniveauer
. . . . . . 7
Anvendelse af displayene på
skærmen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Afspilning af diske
. . . . . . . . . . . . . . 7
Almindelige
afspilningsfunktioner
. . . . . . . . . . . 8
Genoptagelse og sidste
hukommelsespunkt
. . . . . . . . . . . . 8
Menuer for dvd-videodiske
. . . . . . . 8
Menuer for Video CD/Super VCD
PBC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lytte til radio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Gør en dårlig FM-modtagelse
bedre
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Gem stationer i hukommelsen
. . . . 9
Lytte til forvalgte radiostationer
. . . 9
Lytte til andre kilder
. . . . . . . . . . . . . 9
Indstilling af sleep-timer
. . . . . . . . . . 9
03 Lyt til dit system
Automatisk lyttefunktion
. . . . . . . . . 10
Lyt til surroundsound
. . . . . . . . . . . 10
Anvendelse af tilstanden Extra
Power
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lytte i stereo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lytte med høretelefoner
. . . . . . . . 10
Anvendelse af SFC-tilstandene
. . . . 10
Justering af bas og diskant
. . . . . . . 10
Skru op for basniveauet
. . . . . . . . . 10
04 Diskafspilningsfunktioner
Skanning af diske
. . . . . . . . . . . . . . 11
Afspilning i langsom gengivelse
. . . 11
Billede frem/billede tilbage
. . . . . . . 11
Afspilning af JPEG-diasshow
. . . . . . 11
Gennemse dvd eller Video CD/Super
VCD-diske med Disc Navigator
. . . . 11
Gennemse WMA, MP3, MPEG-4 AAC,
DivX-video og JPEG-filer med Disc
Navigator
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Anvendelse af afspilningslister
(Playlist)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Programmering af
afspilningslister
. . . . . . . . . . . . . . 12
Lytte til afspilningslister
. . . . . . . . 12
Slette filer fra en
afspilningsliste
. . . . . . . . . . . . . . . 12
Gentagelse af en bestemt del
. . . . . . 12
Gentaget afspilning
. . . . . . . . . . . . . 13
Afspilning i tilfældig rækkefølge
. . . 13
Opret en programliste
. . . . . . . . . . . 13
Andre funktioner i
programmenuen
. . . . . . . . . . . . . . 13
Søgning på en disk
. . . . . . . . . . . . . 13
Skift mellem undertekster
. . . . . . . . 13
Ændring af sprog/lydkanaler
. . . . . . 14
Skærmens zoom-funktion
. . . . . . . . 14
Ændre kameravinkel
. . . . . . . . . . . . 14
Visning af oplysninger om
disken
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
05 USB-afspilning
Anvendelse af USB-grænseflade
. . . 15
Almindelige
afspilningsfunktioner
. . . . . . . . . . . . 15
Skanning af filer
. . . . . . . . . . . . . . . 15
Afspilning af JPEG-diasshow
. . . . . . 15
Søge efter filer med Navigator
. . . . . 16
06 Flere radiofunktioner: RDS
Introduktion til RDS
. . . . . . . . . . . . . 17
Visning af RDS-information
. . . . . . 17
Søgning efter
RDS-programmer
. . . . . . . . . . . . . 17
07 Menuer for lydindstilling og
videojustering
Menu for lydindstilling
. . . . . . . . . . . 18
Audio DRC (audio-DRC)
. . . . . . . . 18
Menu for videojustering
. . . . . . . . . . 18
08 Menu for grundindstillinger
(Initial Settings)
Brug af menu for
grundindstillinger
. . . . . . . . . . . . . . 19
Indstillinger for videoudgang
. . . . . . 19
Sprogindstillinger
. . . . . . . . . . . . . . 19
Display-indstillinger
. . . . . . . . . . . . . 19
Funktionsindstillinger
. . . . . . . . . . . 20
Højtalerindstillinger
. . . . . . . . . . . . . 20
Børnesikring
. . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Om DivX® VOD-indhold
. . . . . . . . 20
Højtalerafstand
. . . . . . . . . . . . . . . 21
09 Øvrige tilslutninger
Tilslutning af eksterne antenner
. . . . 22
Tilslutning af tilkoblede
lydkomponenter
. . . . . . . . . . . . . . . . 22
Brug af SCART AV-udgang
. . . . . . . . 22
Line Out-funktioner
. . . . . . . . . . . . 23
Tilslutning ved hjælp af HDMI
. . . . . 23
Ændring af
HDMI-lydindstillingen
. . . . . . . . . . 23
Nulstilling af
HDMI-forbindelsen
. . . . . . . . . . . . 23
Om HDMI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Om Control out-tilslutninger
. . . . . . 23
10 Yderligere informationer
Afspilningskompatibilitet af disk-/
indholdsformater
. . . . . . . . . . . . . . . 24
Tabel over diskkompatibilitet
. . . . 24
Om DVD+R/DVD+RW
-kompatibilitet
. . . . . . . . . . . . . . . 24
Om DivX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Om MPEG-4 AAC
. . . . . . . . . . . . . 25
Om WMA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Anvendelse og behandling af
diske
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Dvd-videoregioner
. . . . . . . . . . . . 25
Installation og vedligeholdelse
. . . . 25
Tip om installation
. . . . . . . . . . . . 25
Rengøring af pickuplinse
. . . . . . . 25
Kondenseringsproblemer
. . . . . . . 26
Flytning af systemenheden
. . . . . . 26
Skærmstørrelse og diskformater
. . . 26
Indstilling af tv-system
. . . . . . . . . . . 26
Slukning af demo
. . . . . . . . . . . . . . 26
Dæmpning af display
. . . . . . . . . . . 26
Fejlafhjælpning
. . . . . . . . . . . . . . . . 27
Generelt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Dvd/cd/Video- og cd-afspiller
. . . . 27
Radio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
USB-tilslutning
. . . . . . . . . . . . . . . 28
HDMI-forbindelse
. . . . . . . . . . . . . 28
Fejlmeddelelser
. . . . . . . . . . . . . . 28
Gendannelse af
fabriksindstillinger
. . . . . . . . . . . . . 28
Indstilling af nøglelås
. . . . . . . . . . . 28
Anvendelse af liste over
sprogkoder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kodeliste for sprog
. . . . . . . . . . . . . 29
Kodeliste over lande/områder
. . . . . 29
Appendiks A: Opsætning af din
dvd/cd-modtager
Appendiks B:
Højtaleropsætningsguide
Specifikationer
DCS-368_Da.book
4
background image
5
Da
Da
n
sk
Kapitel 1
Betjeninger og display
Frontpanel
1
STANDBY/ON
Tænder for systemet eller bringer det i standby.
2
PLAY LIST-knapper
Tilføj spor (under afspilning), eller vælg en afspilningsliste (i stoptilstand) (side 12).
3
OPEN/CLOSE
Åbner/lukker diskskuffen.
4
DVD/CD
Vælger
DVD/CD-funktionen og starter eller genoptager afspilning eller bringer afspilning i
pausetilstand.
5
Stopper afspilningen.
6
USB
Vælger
USB-funktionen og starter afspilning eller bringer afspilning i pausetilstand.
7
VOLUME +/­ -knapper
8
USB interface
Tilslut en USB-enhed for afspilning (se
USB-afspilning på side 15).
9
PHONES-stik
Tilslut høretelefoner.
10 Indikator
Lyser blåt, når der er tændt for strømmen (undtagen, når lysdæmperen/sleep-timeren er aktiv).
11 Fjernbetjeningssensor
12 Display
Se
Frontpaneldisplay på side 6.
Fjernbetjening
1
STANDBY/ON
Tænder for systemet eller bringer det i standby.
2
Knapper til funktionsvalg
Vælger den kilde, du vil lytte til (
DVD/CD, TUNER,
USB, LINE).
3
Markørknapper, ENTER og radioknapper
CLEAR
Sletter en indtastning.
DISPLAY
Viser/ændrer diskinformationerne, der vises på
skærmen (side 14) eller for at vise RDS-
informationer (side 17).
SHIFT+SLEEP
Tryk for at indstille funktionen sleep timer
(side 9).
SHIFT+AUDIO
Vælger lydkanal/sprog (side 14).
SHIFT+SUBTITLE
Viser/ændrer underteksterne (side 13).
SHIFT+ANGLE
Ændrer kameravinkel under afspilning af dvd-
scene optaget i flere vinkler (side 14).
SHIFT+ZOOM
Ændrer niveauet for skærmzoom (side 14).
4
TOP MENU
Viser hovedmenuen på en dvd-disk i
afspilningsposition ­ det kan være det samme
som at trykke på
MENU (side 8).
5
Markørknapper, ENTER og radioknapper
Cursorknapper
Brug cursorknapperne (
///) til at
navigere skærmdisplay og menuer på skærmen.
ENTER
Vælger en funktion eller udfører en kommando.
TUNE +/­
Indstiller radioen.
ST +/­
Vælger forudindstillede stationer, når der lyttes til radio.
6HOME MENU
Viser (eller afslutter) menuen på skærmen for grundindstillinger, funktioner for
afspilningstilstand etc.
7
Opsætning og andre lydfunktioner
SETUP
Anvendes for at lave forskellige system- og surroundsoundindstillinger (side 7, 8, 23 og 26).
TEST TONE
Udsender en testtone (til højtaleropsætning) (side 7).
SURROUND
Vælger en surroundtilstand (side 10) eller skifter til stereoafspilning (side 10).
SOUND
Giver adgang til lydmenuen for at justere SFC-tilstand, bas og diskant etc. (side 10 og 23).
DVD/CD
VOLUME
OPEN/CLOSE
USB
STANDBY/ON
PLAY LIST 1
PLAY LIST 2
PLAY LIST 3
5
6
7
4
3
2
1
8
9
12
11
10
HOME
MENU
PLAYLIST
EXTRA PWR
STANDBY
/ON
SHIFT
LINE
TOP MENU
RETURN
TEST TONE
SOUND
CLEAR
LINE OUT
MUTE
DISPLAY
12
3
1
2
3
45
6
78
9
0
SURROUND
TUNE
TUNE
ST
ST
ENTER
USB
SUBTITLE
AUDIO
ZOOM
ANGLE
SLEEP
SETUP
MENU
OPEN/CLOSE
INPUT
CHANNEL
VOLUME
DVD/CD
TUNER
(FM/AM)
VOLUME
TV CONTROL
1
2
3
8
9
4
7
11
12
14
13
15
16
17
18
5
6
10
DCS-368_Da.book
5

Reviews

There are no reviews of this manual yet.