PIONEER XV-DV252/NTXJ Owner's Manual

Cover page of PIONEER XV-DV252/NTXJ Owner's Manual

Owner's Manual for PIONEER XV-DV252/NTXJ, downloadable as a PDF file.

We also have service manual to this model.

Manual details

  • Immediate download after payment.
  • Delivered as a PDF file.
  • The manual has 43 pages
  • File size: 0.81 MB
  • Available language versions: Greek
  • Different language versions may vary sligthly in file size and page count.

We guarantee that...

  • our manuals are complete,
  • our manuals are checked with antivirus,
  • We'll issue refund if the manual is damaged, incomplete or unreadable (our refund policy)

Sample pages

Thumbnail of page 1Thumbnail of page 2Thumbnail of page 3Thumbnail of page 4
Thumbnail of page 5Thumbnail of page 6Thumbnail of page 7Thumbnail of page 8
Thumbnail of page 9
background image
HTZ151DVD
§ËÕß-- DVD/CD
XV-DV151
­",æß
S-DV151
HTZ252DVD
§ËÕß-- DVD/CD
XV-DV252
­",æß
S-DV1T
S-DV252SW
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"
HTZ151DVD_Thai_P01_21
9/5/06, 4:53 PM
1
Black
background image
HTZ151DVD
§ËÕß-- DVD/CD
XV-DV151
­",æß
S-DV151
HTZ252DVD
§ËÕß-- DVD/CD
XV-DV252
­",æß
S-DV1T
S-DV252SW
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"
HTZ151DVD_Thai_P01_21
9/5/06, 4:53 PM
1
Black
background image
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
¢âÕ "§--
¢âÕ§«­«--ß:
æËÕªÑÕß°--§«"¡ 'ˬ߮"°°"Y°ø¥Y¥
¡à§«ªî¥" (ÀÕ¥â"À--ß) ÕÕ° ¡à¡'
TM`È à«¿"¬,,TM`È,,¥'˺Yâ,,TMâ "¡""°"
`°"¥â«¬µ--«Õߥâ ,,Àâ¥Y,, à«°",,Àâ
`°"æËÕ¢Õ--`°"®"°ÿ§§'Ë¡'
§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È
§ËÕßÀ¡"¬µ°,,®'ËÕ¬Yà,, "¡À'ˬ¡
¥â"à"¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ,,Àâ"÷ß
§"·­",,°""ß" ·­°""ÿß
--°..." (°"`°") 'Ë "§--´÷Ëß¡'Õ¬Yà,,
Õ° "'Ë·¡"°--§ËÕß,,TMâøøÑ"'È
----°...å "¬øÑ"ø"¥'Ë¡'À--«Y°»Õ¬Yà,,
"¡À'ˬ¡¥â"à" ¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ«à"
¡' ç°­· øøÑ"Õ--µ"¬é ¡à¡'©«
ªÑÕß°--Õ¬Yà¿"¬,, à«'˪î¥Õ¬Yà¢Õß
º`µ¿--±å ´÷ËßÕ"®¡'ª`¡"¡"°æÕ'Ë®­¡'
§«"¡ 'ˬß,,°"°`¥ø¥Y¥µàÕÿ§§¥â
§"µÕ
Õÿª°å'È¡à°--È" Õ¬à"«"ß¿"TM­'Ë®ÿÈ" (Õ¬à"ßTMà
À¬Õ°È" ÀÕ·®°--¥Õ°¡â) «â,,°âÊ °--Õÿª°å'È æËÕ
ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øÀ¡â ÀÕø¥Y¥
§"µÕ
,,°",,TMâß"§--Èß·° °àÕ '¬ª--Í°§ËÕß,,ÀâÕà""¬­Õ'¬¥
,, ૵àÕª'ÈÕ¬à"ß­¡--¥­«--ß
°­· ø¢Õßµ--«®à"¬ø'Ë¡'Õ¬Yà®­·µ°µà"ß°--ªµ"¡ª­»
ÀÕæÈ'Ë ,,À⵫®¥Y,,Àâ·à,,®«à"°­· ø¥--ß°à"«¢ÕßæÈ'Ë'Ë
®­,,TMâÕÿª°å'È®­µâÕߵߵ"¡'Ë°"À¥ (TMà 230 V ÀÕ
120 V) ´÷Ëß®­¡'­ÿ«â·ºß¥â"À--ߧËÕß
§"µÕ
æËÕªÑÕß°--øÀ¡â Àâ"¡«"ß«-- ¥ÿ'Ë¡'ª«ø«âÕÿª°å'È
(Õ¬à"ßTMà '¬¢'Ë®ÿ¥øÕ¬Yà)
¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß"
ÕÿÀ¿Y¡` ·­§«"¡TMÈ¢Õß ¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß":
+5
°C - +35 °C (+41 °F - +95 °F); âÕ¬°«à" 85 %RH
(TMàÕß"§«"¡¬Á¡àÕÿ¥µ--)
Àâ"¡µ`¥µ--ÈߧËÕß«â,,µ"·Ààß'Ë,¥§«"¡TMÈ Yß ÀÕ'Ë¡'°"
­"¬Õ"°"»¡à¥' 2 µ"·Ààß'Ë· ßÕ"`µ¬å àÕß÷ß,¥¬µß
(ÀÕ¡'· ßø®â")
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°--°"­"¬Õ"°"»
¡ËÕ®­"°"µ`¥µ--ÈßÕÿª°åTM`È'È à"µâÕßµ`¥µ--Èß,¥¬«â­¬­
Àà"ßÕÊ µ--«§ËÕß,,Àâ¡'°"­"¬§«"¡âÕÕ¬à"ßæ'¬ßæÕ
(Õ¬à"ßâÕ¬ 10 ´¡. ®"°¥â" 10 ´¡. ®"°¥â"À--ß ·­
10 ´¡. ®"°¥â"ÕËÊ --ÈßÀ¡¥)
§"µÕ
TMàÕß·­ à«'˪î¥Õ¬Yàµ--«§ËÕß®­TM૬,,Àâ§ËÕß¡'°"
­"¬Õ"°"» ·­TM૬,,Àâ¡--Ë,,®¥â«à"§ËÕß®­"ß" ·­
æËÕªÑÕß°--§«"¡âÕ°`ª ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øÀ¡â TMàÕß
­"¬Õ"°"»¡à§«Y°ªî¥°--È ·­,,TMâ«-- ¥ÿ,,¥Ê (Õ¬à"ßTMà
À--ß Õæ`¡æå ºâ"§ÿ¡,µä­ ºâ"¡à") ÀÕ§ÿ¡ªî¥«â ·­Õ¬à"
«"ßÕÿª°å'È«âæ¡'Ë·¢ÁßÀÕµ'¬ß,´ø"
µ"·Ààß: ¥â"à"ߢÕßµ--«§ËÕß
¢Õ¢Õ§ÿà"'Ë,,Àâ°"Õÿ¥Àÿº`µ¿--±å¢Õßæ,Õ'¬åÿà'È
,ª¥Õà"§Yà¡Õ·­",,°",,TMâß"Àà"'È,,Àâ­Õ'¬¥ æËÕ'Ëà"®­¥â"÷ß«`'°",,TMâß"§ËÕßÿà¢Õßà"¥âÕ¬à"ßY°
µâÕß ·­À--ß®"°'Ëà"¥âÕà"§"·­"®®·â« ,,Àâ°Á§Yà¡Õ'È«â,,'˪ե¿--¬æËÕ,,TMâÕâ"ßÕ`ßµàÕª,,Õ"§µ
¢âÕ§«­«--ß
«`µTMå STANDBY/ON µ--«§ËÕß¡`¥âµ--¥°­· ø
®"°·Ààß®à"¬ø,¥¬ ¡Yå à"®­µâÕßÕ¥ª--Í°®à"¬
øÀ--°ÕÕ°æËժËÕß ËÕß®"° "¬ø"Àâ"'˪ì
Õÿª°åÀ--°,,°"µ--¥°­· øÕÕ°®"°µ--«§ËÕß ¥--ß
--È µ«®¥Y,,Àâ·à,,®«à"¥âµ`¥µ--ÈߧËÕß,,'Ë'Ëßà"¬µàÕ°"
Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°,,°''Ë°`¥Õÿ--µ`Àµÿ æËÕªÑÕß°--
Õ--µ"¬'Ë°`¥®"°øøÑ" §«Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ°
À"°µâÕߪàÕ¬§ËÕß`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­«"
" (TMà TMà«ß«--À¬ÿ¥­¬­¬"«)
HTZ151DVD_Thai_P01_21
9/5/06, 4:53 PM
2
Black
background image
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°-- "¬ø
«"Õ¥ª--Í° ,,Àâ¥÷ßµßÀ--«ª--Í° Õ¬à"¥÷ßµß à« "¬ø·­
Àâ"¡®-- "¬ø,,¢­'ˡժאּ æ"­Õ"®",,Àâ°`¥øøÑ"
--¥«ß® ÀÕø¥Y¥¥â Õ¬à"«"ßÕÿª°å TM`È à«øÕå`®Õå
ÀÕÕËÊ -- "¬ø ÀÕÀ',¥ "¬ø Õ¬à",,Àâ "¬ø¢¡«¥
ªìª¡ ÀÕÀâ"¡æ-- "¬ø«â°-- "¬ø¢ÕßÕÿª°åTM`ÈÕË §«
¥` "¬ø®ÿ¥'Ë¡à¡'§¥`À¬'¬ æ"­À"° "¬ø '¬
À"¬ Õ"®",,Àâ°`¥øÀ¡â ÀÕà"Õ"®Y°ø¥Y¥¥â §«µ«®
TMÁ§ "¬øªì­¬­Ê ¡ËÕæ«à" "¬øTM"ÿ¥ ,,Àâ·®âߪ¬--ß»Y¬å
`°"æ,Õ'¬å,,°ââ"à" ÀÕµ`¥µàÕµ--«·®"Àà"¬æËÕ
"°"ª'ˬ "¬ø,,À¡à
¢âÕ§«­«--ß
º`µ¿--±å'È®­¡'· ß´Õå¥,Õ¥,,­¥--'Ë Yß°«à"­¥-- 1
æËÕ,,Àâ¡--Ë,,®÷ߧ«"¡ªÕ¥¿--¬Õ¬à"ßµàÕËÕß Õ¬à"ªî¥" ÀÕ
æ¬"¬"¡¢â"ª¬ÿàß°'ˬ«°--¿"¬,,¢Õߺ`µ¿--±å
°",,Àâ`°"--ÈßÀ¡¥ªìÀâ"'Ë¢ÕߺYâ'ËTM'ˬ«TM"©æ"­"ß
©"°Õ°¢âÕ§«­«--ßµàÕª'È®­ª"°ØÕ¬Yà§ËÕߢÕßà"
µ"·Ààß: ¥â"¢Õßµ--«§ËÕß
À"°ª--Í° AC ¢Õßµ--«§ËÕß'È¡à¢â"°--°--µâ" '¬ AC
§«Õ¥ª--Í°ÕÕ°·­,,TMâª--Í°'ËÀ¡"­ ¡°--µâ" '¬ °"
ª'ˬª--Í° AC '˵`¥Õ¬Yà°-- "¬ø¢Õßµ--«§ËÕß §«¢Õ--
`°"®"°ÿ§§'Ë¡'§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È À"°µàÕ¢â"°--
µâ" '¬ AC ,¥¬,,TMâª--Í°'Ë¢"¥ÀÕTM"ÿ¥ Õ"®",,Àâ°`¥ø
¥Y¥¥â µâÕß·à,,®«à"¥â""¬ª--Í°øÀ--ß®"°Õ¥ÕÕ°·â«
§«µ--¥°­· ø,¥¬°"Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ°®"°â"
'¬ À"°µâÕߪàÕ¬§ËÕß`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­
«"" (TMà TMà«ß«--À¬ÿ¥­¬­¬"«)
º`µ¿--±å'Ⱥ`µ¢÷ÈæËÕªì§ËÕß,,TMâ,,â"--Ë«ª
À"°à"µâÕß"§ËÕߢâ"´àÕ¡·´¡ ËÕß®"°"º`µ¿--±å
'Ȫ,,TMâæËÕ®ÿ¥ª­ ߧåÕËÊ (Õ¬à"ßTMà æËÕªÑ"À¡"¬"ß
ÿ°`®­¬­¬"«µ"¡¿--µµ"§" ÀÕ,, ÀÕÕ) à"®­
µâÕß '¬§à",,TMâ®à"¬ ·¡â«à"®­Õ¬Yà,,TMà«ß­¬­°"--ª­°--
°Áµ"¡
HTZ151DVD_Thai_P01_21
9/5/06, 4:53 PM
3
Black
background image
Th
4
"--
01 °"§«§ÿ¡·­®Õ· ¥ßº
·ºß¥â"Àâ" .............................................................................. 6
',¡§Õ, .......................................................................... 6
Àâ"®Õ· ¥ßº ........................................................................ 8
02 °àÕ`Ë¡,,TMâß"
°"µ--Èߧà"­ '¬ß,OE¡'¬µÕå ......................................... 9
°"µ--Èߧà"­¥--TMàÕß --" ............................................. 9
°",,TMâÀâ"®Õ· ¥ß¿"æ ...................................................... 10
°"à·ºà¥` °å .................................................................... 10
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ............................................. 10
°"°--¢â" Yà­·­À૬§«"¡®" ÿ¥â"¬ .......... 11
¡Y·ºà DVD-Video ...................................................... 11
¡Y Video CD/Super VCD PBC ............................. 11
°"øíß«`¬ÿ ............................................................................... 12
°"ª--ªÿß°"-- --" FM .................................. 12
°"--÷° "'à«ßÀâ" .................................................. 12
°"øíß "''˵--Èß«âà«ßÀâ" ............................................ 12
°"--øíß®"°·Ààß '¬ßÕËÊ ............................................ 12
°"µ--Èß«"æËÕÀ-- .............................................................. 13
°"¥§«"¡ «à"ߢÕßÀâ"®Õ ............................................ 13
03 °"øíß­¢Õßà"
,À¡¥°"--øíß·Õ--µ,¡--µ` .............................................. 14
°"--øíß '¬ß´Õå"«¥å .................................................... 14
°",,TMâ",æß´Õå"«¥å¥â"Àâ" ....................................... 14
°"øíß '¬ß µ`,Õ ............................................................... 15
°"øíß®"°ÀYøíß ................................................................... 15
°",,TMâ,À¡¥ SFC .................................................................. 15
°"ª-- '¬ßÿâ¡·­ '¬ß·À¡ ....................................... 15
°"æ`Ë¡ª­ ``¿"æ¢Õß­¥-- '¬ßÿâ¡ ......................... 15
04 §ÿ ¡--µ`°"à·ºà¥` °å
°" ·°·ºà¥` °å ............................................................... 16
°"à¿"æ§ËÕÀ«TMâ" ................................................... 16
°"¥`Àâ"ø¡/¬âÕÀ--ßø¡ ...................................... 16
°"¥Y¿"æ ¥å JPEG ......................................................... 16
°"'¬°¥Y·ºà DVD ÀÕ Video CD/Super VCD
¥â«¬­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà .................................................. 17
¢â" Yàøå WMA, MP3, MPEG-4 AAC, DivX video
·­ JPEG ,¥¬,,TMâ­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà ...................... 18
°"À¡ÿ«¢Õß´Á°TM--Ë,,·ºà¥` °å .................................. 18
°"à´È" ................................................................................ 18
°",,TMâ°" ÿà¡à ................................................................... 19
°" â"ß"¬°",ª·°¡ ................................................. 19
øíß°åTM--ËÕËÊ 'Ë "¡"Õ°¥â®"°¡Y,ª·°¡ ..... 20
°"§âÀ"·ºà¥` °å ................................................................ 20
°"ª'ˬ§"¬"¬,,µâ¿"æ ............................................. 20
°"ª'ˬ¿"..." '¬ßæ"°¬å/TMàÕß --" ..................... 20
°"´Y¡Àâ"®Õ ......................................................................... 21
°"ª'ˬ¡ÿ¡°âÕß ............................................................... 21
°"¥Y¢âÕ¡Y,,·ºà¥` °å ........................................................ 21
05 °"à USB
°",,TMâTMàÕßµàÕ USB ............................................................... 22
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ................................................. 22
°" ·°øå ......................................................................... 23
°"¥Y¿"æ ¥å JPEG ......................................................... 23
°"'¬°¥Yøå¥â«¬­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà ...................... 23
06 ¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ·­°"ª--·µàß¿"æ
¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ................................................................. 24
'§ DRC ........................................................................... 24
¡Y°"ª--·µàß¿"æ ............................................................ 24
07 ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ
°",,TMâ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ ................................................. 25
°"µ--Èߧà" --"¿"æ¢"ÕÕ° (Video Output) .......... 25
°"ª--µ--Èß¿"..." .................................................................... 25
°"µ--Èߧà"· ¥ßºÀâ"®Õ .................................................... 26
°"µ--Èߧà"µ--«Õ° ................................................................... 26
°"µ--Èߧà"",æß ...................................................................... 26
°"ÁÕ§·ºà¥` °å ............................................................... 26
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX
VOD ............................................ 27
­¬­¢Õß",æß .................................................................. 28
08 °"TMËÕ¡µàÕÕËÊ
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»¿"¬Õ° ........................................ 29
°"TMËÕ¡µàÕÕÿª°å `¡ .................................................... 29
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß --"¢"ÕÕ° S-video ........ 29
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß àß --"¿"æ
§Õ¡,æâå¢"ÕÕ° .............................................................. 30
°'ˬ«°--¿"æ· Progressive Scan ........................ 30
09 ¢âÕ¡Yæ`Ë¡µ`¡
§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ·­Yª·¢âÕ¡Y'Ëà°--
§ËÕß'È ..................................................................................... 31
µ""ߢâÕ¡Y§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ...................... 31
°'ˬ«°-- DVD+R/DVD+RW 'Ë "¡",,TMâ¥â ............. 32
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX .......................................................... 32
°'ˬ«°-- MPEG-4 AAC .................................................. 33
°'ˬ«°-- WMA ................................................................... 33
°",,TMâ·­°"¥Y·--°..."·ºà¥` °å ................................... 33
¢Õ¢µ¢Õß DVD Video ................................................ 34
4
HTZ151DVD_Thai_P01_21
9/5/06, 4:54 PM
4
Black
background image
Th
5
¿"..."¬
°"µ`¥µ--Èß·­°""ÿß--°..."§ËÕßà .......................... 34
§Á¥--,,°"µ`¥µ--Èß ......................................................... 34
°""§«"¡ ­Õ"¥ å®--¿"æ ................................... 34
ªíÀ"°'ˬ«°--°"°`¥ÕÈ"°"­ ................................... 34
°"§ËÕ¬â"¬µ--«§ËÕß ................................................... 34
¢"¥¢ÕßÀâ"®Õ·­Yª·¢Õß·ºà¥` °å ................... 35
°"µ--Èߧà"­§ËÕß--,--»å ..................................... 35
°"µ--Èߧà"­¥--§«"¡'Ë .......................................................... 35
«`'·°âªíÀ" ............................................................................. 36
--°...­--Ë«ª ....................................................................... 36
§ËÕßà DVD/CD/Video CD ................................... 37
§ËÕß--«`¬ÿ ....................................................................... 38
°"TMËÕ¡µàÕ USB ............................................................. 38
¢âÕ§«"¡· ¥ß§«"¡º`¥æ"¥ ......................................... 39
°"µ--Èß­,,À¡à .................................................................... 39
°"µ--Èߧà"ÁÕ§ .......................................................................... 39
°"ªî¥°"· ¥ßµ--«Õ¬à"ß ..................................................... 39
°"Õ°¿"...",¥¬,,TMâ"¬°"À-- ¿"..." .......................... 39
"¬°"À-- ¿"..." .................................................................. 40
"¬°"À-- ª­»/æÈ'Ë .................................................. 40
¢âÕ¡Y®"æ"­ .......................................................................... 41
HTZ151DVD_Thai_P01_21
9/5/06, 4:54 PM
5
Black

Reviews

There are no reviews of this manual yet.