PIONEER X-EV9D/MTXJ Owner's Manual

Cover page of PIONEER X-EV9D/MTXJ Owner's Manual

Owner's Manual for PIONEER X-EV9D/MTXJ, downloadable as a PDF file.

We also have service manual to this model.

Manual details

  • Immediate download after payment.
  • Delivered as a PDF file.
  • The manual has 63 pages
  • File size: 1.46 MB
  • Available language versions: Thai
  • Different language versions may vary sligthly in file size and page count.

We guarantee that...

  • our manuals are complete,
  • our manuals are checked with antivirus,
  • We'll issue refund if the manual is damaged, incomplete or unreadable (our refund policy)

Sample pages

Thumbnail of page 1Thumbnail of page 2Thumbnail of page 3Thumbnail of page 4
Thumbnail of page 5Thumbnail of page 6Thumbnail of page 7Thumbnail of page 8
Thumbnail of page 9
background image
EV5DVD
§ËÕßધ" ´Áµ DVD µ`,Õ
XV-EV5
­",æß
S-EV5V
EV7DVD
§ËÕßધ" ´Áµ DVD µ`,Õ
XV-EV7
­",æß
S-EV7V
EV9DVD
§ËÕßધ" ´Áµ DVD µ`,Õ
XV-EV9
­",æß
S-EV9V
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"
EV5_7_9_XRB3061A_Th_P01_16
5/4/06, 9:31 AM
1
Black
background image
EV5DVD
§ËÕßધ" ´Áµ DVD µ`,Õ
XV-EV5
­",æß
S-EV5V
EV7DVD
§ËÕßધ" ´Áµ DVD µ`,Õ
XV-EV7
­",æß
S-EV7V
EV9DVD
§ËÕßધ" ´Áµ DVD µ`,Õ
XV-EV9
­",æß
S-EV9V
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"
EV5_7_9_XRB3061A_Th_P01_16
5/4/06, 9:31 AM
1
Black
background image
CAUTION
This product is a class 1 laser product, but this
product contains a laser diode higher than Class 1.
To ensure continued safety, do not remove any covers
or attempt to gain access to the inside of the product.
Refer all servicing to qualified personnel.
The following caution label appears on your unit.
CLASS 1
LASER PRODUCT
D3-4-2-1-8_A_En
Location: bonnet of the unit
Taiwan model
All other models
Location: rear of the unit
CAUTION : CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER
VRW2159
EXPOSURE TO THE BEAM.
RADIATION WHEN OPEN, AVOID
¢âÕ "§--
¢âÕ§«­«--ß:
æËÕªÑÕß°--§«"¡ 'ˬ߮"°°"Y°ø¥Y¥
¡à§«ªî¥" (ÀÕ¥â"À--ß) ÕÕ° ¡à¡'
TM`È à«¿"¬,,TM`È,,¥'˺Yâ,,TMâ "¡""°"
`°"¥â«¬µ--«Õߥâ ,,Àâ¥Y,, à«°",,Àâ
`°"æËÕ¢Õ--`°"®"°ÿ§§'Ë¡'
§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È
§ËÕßÀ¡"¬µ°,,®'ËÕ¬Yà,, "¡À'ˬ¡
¥â"à"¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ,,Àâ"÷ß
§"·­",,°""ß" ·­°""ÿß
--°..." (°"`°") 'Ë "§--´÷Ëß¡'Õ¬Yà,,
Õ° "'Ë·¡"°--§ËÕß,,TMâøøÑ"'È
----°...å "¬øÑ"ø"¥'Ë¡'À--«Y°»Õ¬Yà,,
"¡À'ˬ¡¥â"à" ¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ«à"
¡' ç°­· øøÑ"Õ--µ"¬é ¡à¡'©«
ªÑÕß°--Õ¬Yà¿"¬,, à«'˪î¥Õ¬Yà¢Õß
º`µ¿--±å ´÷ËßÕ"®¡'ª`¡"¡"°æÕ'Ë®­¡'
§«"¡ 'ˬß,,°"°`¥ø¥Y¥µàÕÿ§§¥â
§"µÕ
Õÿª°å'È¡à°--È" Õ¬à"ªàÕ¬,,ÀâÕÿª°å'È,¥ ÀÕ
§«"¡TMÈ ·­Õ¬à"«"ß¿"TM­'Ë®ÿÈ" (Õ¬à"ßTMà À¬Õ°È"
ÀÕ·®°--¥Õ°¡â) «â,,°âÊ °--Õÿª°å'È æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬
®"°øÀ¡â ÀÕø¥Y¥
§"µÕ
,,°",,TMâß"§--Èß·° °àÕ '¬ª--Í°§ËÕß ,,ÀâÕà""¬­Õ'¬¥
,, ૵àÕª'ÈÕ¬à"ß­¡--¥­«--ß
°­· ø¢Õßµ--«®à"¬ø'Ë¡'Õ¬Yà®­·µ°µà"ß°--ªµ"¡ª­»
ÀÕæÈ'Ë ,,À⵫®¥Y,,Àâ·à,,®«à"°­· ø¥--ß°à"«¢ÕßæÈ'Ë'Ë
®­,,TMâÕÿª°å'È®­µâÕߵߵ"¡'Ë°"À¥ (TMà 230 V ÀÕ
120 V) ´÷Ëß®­¡'­ÿ«â·ºß¥â"À--ߧËÕß
§"µÕ
æËÕªÑÕß°--øÀ¡â Àâ"¡«"ß«-- ¥ÿ'Ë¡'ª«ø«âÕÿª°å'È
(Õ¬à"ßTMà '¬¢'Ë®ÿ¥øÕ¬Yà)
¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß"
ÕÿÀ¿Y¡` ·­§«"¡TMÈ¢Õß ¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß":
+5
°C ÷ß +35°C (+41°F ÷ß +95°F); âÕ¬°«à" 85 %RH
(TMàÕß"§«"¡¬Á¡àÕÿ¥µ--)
Àâ"¡µ`¥µ--ÈߧËÕß«â,,µ"·Ààß'Ë,¥§«"¡TMÈ Yß ÀÕ'Ë¡'°"
­"¬Õ"°"»¡à¥' µ"·Ààß'Ë· ßÕ"`µ¬å àÕß÷ß,¥¬µß (ÀÕ
¡'· ßø®â")
¢âÕ§«­«--ß
º`µ¿--±å'È®­¡'· ß´Õå¥,Õ¥,,­¥--'Ë Yß°«à"­¥-- 1
æËÕ,,Àâ¡--Ë,,®÷ߧ«"¡ªÕ¥¿--¬Õ¬à"ßµàÕËÕß Õ¬à"ªî¥" ÀÕ
æ¬"¬"¡¢â"ª¬ÿàß°'ˬ«°--¿"¬,,¢Õߺ`µ¿--±å
°",,Àâ`°"--ÈßÀ¡¥ªìÀâ"'Ë¢ÕߺYâ'ËTM'ˬ«TM"©æ"­"ß
©"°Õ°¢âÕ§«­«--ßµàÕª'È®­ª"°ØÕ¬Yà§ËÕߢÕßà"
µ"·Ààß: "§Õ¢Õßµ--«§ËÕß
ÿà "À--µâÀ«--
§ËÕß¡Õ·­`¢ ``Ï,,°"--÷°: §ËÕß¡Õ "À--
--÷°§«®­Y°,,TMâæËÕ°"Õ--¥ ""'ËY°µâÕßµ"¡°ÆÀ¡"¬
à"--È "¢Õ·­",,Àâà",, à,,®·­­¡--¥­«--ß,,°"Õ--¥
"",¥¬,,ÀâªìªÕ¬à"ßY°µâÕßµ"¡°ÆÀ¡"¬¢Õߪ­»
'Ëà"®­"°"Õ--¥ "" °"Õ--¥ ""Õ° "'Ë¡'`¢ ``Ï
Õ¬à"ßTMà øîå¡ ÀÕæߪì `Ëß'˺`¥°ÆÀ¡"¬À"°°­"
,¥¬¡à¥â--¢âÕ¬°«â"ß°ÆÀ¡"¬ ÀÕ¡à¥â--§«"¡
¬`¬Õ¡®"°®â"¢Õß`¢ ``Ï
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°--°"­"¬Õ"°"»
¡ËÕ®­"°"µ`¥µ--ÈßÕÿª°åTM`È'È à"µâÕßµ`¥µ--Èß,¥¬«â­¬­
Àà"ßÕÊ µ--«§ËÕß,,Àâ¡'°"­"¬§«"¡âÕÕ¬à"ßæ'¬ßæÕ
(Õ¬à"ßâÕ¬ 30 ´¡. ®"°¥â" 15 ´¡. ®"°¥â"À--ß ·­
15 ´¡. ®"°¥â"ÕËÊ --ÈßÀ¡¥)
§"µÕ
TMàÕß·­ à«'˪î¥Õ¬Yàµ--«§ËÕß®­TM૬,,Àâ§ËÕß¡'°"
­"¬Õ"°"» ·­TM૬,,Àâ¡--Ë,,®¥â«à"§ËÕß®­"ß" ·­
æËÕªÑÕß°--§«"¡âÕ°`ª ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øÀ¡â TMàÕß
­"¬Õ"°"»¡à§«Y°ªî¥°--È ·­,,TMâ«-- ¥ÿ,,¥Ê (Õ¬à"ßTMà
À--ß Õæ`¡æå ºâ"§ÿ¡,µä­ ºâ"¡à") ÀÕ§ÿ¡ªî¥«â ·­Õ¬à"
«"ßÕÿª°å'È«âæ¡'Ë·¢ÁßÀÕµ'¬ß,´ø"
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
ÿàÕËÊ
µ"·Ààß: ¥â"À--ߢÕßµ--«§ËÕß
EV5_7_9_XRB3061A_Th_P01_16
5/4/06, 9:31 AM
2
Black
background image
º`µ¿--±å'È¡'®ÿ¥ª­ ߧå "À--,,TMâß",,â"Õ--Ë«ª
§«"¡º`¥æ"¥,,¥Ê Õ--°`¥®"°°",,TMâß"æËÕ®ÿ¥ª­ ߧå
ÕËÕ°ÀÕ®"°°",,TMâß",,â" (TMà °",,TMâß"­¬­
¬"« "À--®ÿ¥ª­ ߧå"ßÿ°`® ,,¿--µµ"§" ÀÕ,,TMâß"
,,¬µå ÀÕÕ) ·­À"°®"ªìµâÕß¡'°"´àÕ¡·´¡ ®­
¡'°"§`¥§à",,TMâ®à"¬·¡â®­¬--ßÕ¬Yà,,­¬­ª­°--
¢âÕ§«­«--ß
«`µTMå STANDBY/ON µ--«§ËÕß¡`¥âµ--¥°­· ø®"°
·Ààß®à"¬ø,¥¬ ¡Yå à"®­µâÕßÕ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°
ÕÕ°æËժËÕß ËÕß®"° "¬ø"Àâ"'˪ìÕÿª°å
À--°,,°"µ--¥°­· øÕÕ°®"°µ--«§ËÕß ¥--ß--È µ«®¥Y
,,Àâ·à,,®«à"¥âµ`¥µ--ÈߧËÕß,,'Ë'Ëßà"¬µàÕ°"Õ¥ª--Í°®à"¬ø
À--°,,°''Ë°`¥Õÿ--µ`Àµÿ æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬'Ë°`¥®"°
øøÑ" §«Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ° À"°µâÕߪàÕ¬§ËÕß
`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­«"" (TMà TMà«ß«--À¬ÿ¥
­¬­¬"«)
¢âÕ§«­«--ß
: °",,TMâ°"§«§ÿ¡ ÀÕ°"ª-- ÀÕ°"°­"µàÕ°­«°",,¥Ê Õ°ÀÕ®"°'Ë­ÿ«â,,'Ë'È Õ"®°àÕ,,Àâ
°`¥°"·ºà--ß '´÷ËߪìÕ--µ"¬â"¬·ß¥â
¢âÕ§«­«--ß
: °",,TMâÕÿª°å'Ë°'ˬ«°--· ß°--º`µ¿--±å'È®­æ`Ë¡Õ--µ"¬µàÕ¥«ßµ"
À¡"¬Àµÿ : Õÿª°å'È¥â--°"¥ Õ·­¬¬--·â««à" Õ¥§âÕß°--¢'¥®"°--¥ "À--Õÿª°å¥`®`µÕ Class B µ"¡'Ë 15 ¢Õß°Ø FCC ¢'¥®"°--¥Àà"
'ÈY°ÕÕ°·¡"æËÕ,,Àâ "¡"ªÑÕß°-- --"°«'˪ìÕ--µ"¬,,°"µ`¥µ--Èß,,'ËÕ¬YàÕ"»--¬¥âæÕ ¡§« Õÿª°å'È,,Àâ°"`¥ ,,TMâ ·­ "¡"·ºàæ--ßß"
§Ë§«"¡'Ë«`¬ÿ ·­À"°¡à¥âµ`¥µ--Èß·­,,TMâµ"¡§"·­" Õ"®°àÕ,,Àâ°`¥°"°«'˪ìÕ--µ"¬µàÕ°" ËÕ "¢Õߧ˫`¬ÿ¥â
Õ¬à"ß°Áµ"¡ ¡à¡'°"--ª­°--«à" --"°«®­¡à°`¥¢÷È,,°"µ`¥µ--Èß"ß°' À"°Õÿª°å'È°àÕ --"°«µàÕ°"-- --"«`¬ÿ ÀÕ,--»å
´÷Ëß "¡"¥ Õ,¥¬°"ªî¥·­ªî¥§ËÕß ¢Õ·­",,ÀâºYâ,,TMâæ¬"¬"¡·°â¢¥â«¬«`'°",,¥«`'°"À÷ËßÀÕ¡"°°«à" ¥--ßµàÕª'È
- ª--`»"ß ÀÕª'ˬµ"·ÀàߢÕß "Õ"°"»-- --"
- æ`Ë¡­¬­Àà"ß­À«à"ßÕÿª°å ·­µ--«-- --"
- µàÕÕÿª°å¢â"°--µâ"--'Ë,,TMâ«ß®·¬°®"°µâ"--'˵--«-- --"µàÕÕ¬Yà
- ª÷°..."µ--«·®"Àà"¬ ÀÕTMà"ß«`¬ÿ/,--»å'Ë¡'ª­ °"åæËÕ¢Õ§«"¡TM૬ÀÕ
¢âÕ¡Y "À--ºYâ,,TMâ
°"ª'ˬ ÀÕª--,¥¬¡à¥â--°"Õÿ"µÕ¬à"ßY°µâÕßÕ"®ªì°"""¬ ``¢ÕߺYâ,,TMâ,,°",,TMâÕÿª°å¥--ß°à"«
¢âÕ§«­«--ß : º`µ¿--±å'È®­"ß"¥â Õ¥§âÕßµ"¡¢âÕ--ߧ-- FCC °ÁµàÕ¡ËÕ,,TMâ "¬§`·­À--«µàÕ'Ë¡'°"ÀàÕÀÿâ¡,,°"µàÕµ--«§ËÕߢâ"°--Õÿª°åÕË
æËÕªÑÕß°-- --"§Ë·¡àÀÁ°øøÑ"°«§ËÕß,,TMâøøÑ" TMà «`¬ÿ·­,--»å §«,,TMâ "¬§`·­À--«µàÕ'Ë¡'°"ÀàÕÀÿâ¡,,°"TMËÕ¡µàÕ
À"°ª--Í°ø AC ¢Õßµ--«§ËÕß¡à¢â"µâ"-- AC 'Ëà"
µâÕß°",,TMâ µâÕßÕ¥À--«ª--Í°ÕÕ°·­ª'ˬªìµ--«'Ë
À¡"­ ¡æÕ¥' °"ª'ˬ·­°" '¬ª--Í° AC ¢â"°--
"¬ø¢Õßµ--«§ËÕߧ«°­",¥¬ÿ§"°'Ë¡'§«"¡Yâ
§«"¡TM""æÕà"--È À"°µàÕ¢â"°--µâ"-- AC µ--«ª--Í°
'ËY°µ--¥ÕÕ°Õ"®°àÕ,,Àâ°`¥ø¥Y¥´÷ËߪìÕ--µ"¬¥â µ«®¥Y
,,Àâ·à,,®«à"¥â`Èßµ--«ª--Í°Õ¬à"ßÀ¡"­ ¡À--ß®"°Y°Õ¥ÕÕ°
°"Õ¥Õÿª°å§«",¥¬°"Õ¥ª--Í°À--°ÕÕ°®"°
µâ"--º--ß¡ËÕ¡à¡'°",,TMâß"ªì«"" (TMà TMà«ß
«--À¬ÿ¥­¬­¬"«)
110V ­
127V
220V ­
230V
240V
«`µTMåÕ°
·ß¥--øøÑ"
¢§«ß¢"¥°"ß
«`µTMåÕ°·ß¥--øøÑ"
à" "¡"À" «`µTMåÕ°·ß¥--øøÑ"¥â®"°¥â"À--ߢÕß
§ËÕßÿà'Ë "¡",,TMâ°--·ß¥--øÀ"¬¢"¥¥â
§à"¢Õß «`µTMåÕ°·ß¥--øøÑ"'˵--Èß¡"®"°,ßß"§Õ
220 ,«µå ÷ß 230 ,«µå ,,ÀâÕ°·ß¥--øøÑ",,ÀâY°
µâÕßµ"¡ª­» ·­¢µæÈ'Ë¢Õßà"
°àÕª'ˬ§à"·ß¥--øøÑ" ,,ÀâÕ¥ª--Í°øÕÕ°°àÕ
,,TM⢧«ß¢"¥°"ß,,°"ª'ˬµ--«Õ°·ß¥--øøÑ"
EV5_7_9_XRB3061A_Th_P01_16
5/4/06, 9:32 AM
3
Black
background image
Th
4
"--
01 °àÕ`Ë¡,,TMâß"
°"µ«®TMÁ§Õÿª°å'ËÕ¬Yà¿"¬,,°àÕß ....................................
6
°",, à·µµÕ'Ë .............................................................................
6
­¬­°""ß"¢Õß',¡§Õ, ........................................
6
°"µ`¥·ºà°--Ë ..........................................................................
7
°"Õ¥µ­·°ß",æß ............................................................
7
02 °"TMËÕ¡µàÕ
°"TMËÕ¡µàÕ",æß ........................................................................
8
°"TMËÕ¡µàÕ",æß·À"¬TMàÕß --" ...........................
9
§Á¥--,,°"®--¥«"ßµ"·Ààß",æß ..................................
9
°"µ`¥µ--Èß",æß´Õå"«¥å¢â"°--¢"µ--Èß",æß ...............
10
°"TMËÕ¡µàÕ",æß´Õå"«¥å `¡ .......................................
10
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»«`¬ÿ .....................................................
10
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»¿"¬Õ° .........................................
11
°"TMËÕ¡µàÕ¢â"°--§ËÕß--,--»å¢Õßà" ...................
11
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß àß --"¿"æ
§Õ¡,æâå¢"ÕÕ° ...............................................................
11
°"TMËÕ¡µàÕÕÿª°å `¡ .........................................................
12
°"TMËÕ¡µàÕøøÑ" .......................................................................
12
03 °"§«§ÿ¡·­®Õ· ¥ßº
·ºß¥â"Àâ" ................................................................................
13
Àâ"®Õ· ¥ßº ..........................................................................
14
',¡§Õ, ............................................................................
15
04 °"`Ë¡,,TMâß"
°"µ--Èß"Ãî°" ..............................................................................
17
°",,TMâ',¡æËÕ§«§ÿ¡§ËÕß--,--»å¢Õßà" ...........
17
°",,TMâÀâ"®Õ· ¥ß¿"æ (OSD) ............................................
17
°"à·ºà¥` °å ........................................................................
18
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ..................................................
18
°"°--¢â" Yà­·­À૬§«"¡®" ÿ¥â"¬ ...............
19
¡Y·ºà DVD-Video ...........................................................
19
¡Y Video CD/Super VCD PBC ..................................
19
°"øíß«`¬ÿ ....................................................................................
20
°"ª--ªÿß°"-- --" FM .......................................
20
°"--øíß®"°·Ààß '¬ßÕËÊ .................................................
20
°"À'ËÀâ"®Õ· ¥ßº .............................................................
20
05 °"µ--Èߧà" "À-- '¬ß´Õå"«¥å
°"µ--Èߧà"­ '¬ß,OE¡'¬µÕå ..........................................
21
°"µ--Èߧà"­¥--TMàÕß --" ...............................................
21
06 '¬ß,OE¡'¬µÕå
°'ˬ«°--,À¡¥°"--øíß ............................................................
23
,À¡¥°"--øíß·Õ--µ,¡--µ` ...................................................
23
°"--øíß '¬ß´Õå"«¥å .........................................................
23
°",,TMâ",æß´Õå"«¥å¥â"Àâ" ............................................
24
°",,TMâ,À¡¥ Extra Power ..................................................
24
°"øíß '¬ß µ`,Õ ....................................................................
24
°"øíß®"°ÀYøíß ............................................................................
24
07 §ÿ ¡--µ`æ`»... "À--°"à·ºà¥` °å
°" ·°·ºà¥` °å ....................................................................
25
°"à¿"æ§ËÕÀ«TMâ" ........................................................
25
°"¥`Àâ"ø¡/¬âÕÀ--ßø¡ ...........................................
25
°"¥Y¿"æ ¥å JPEG ..............................................................
25
°"'¬°¥Y·ºà DVD ÀÕ Video CD/Super VCD ¥â«¬
­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà ...............................................................
26
¢â" Yàøå WMA, MP3, MPEG-4 AAC, DivX ·­ JPEG
,¥¬,,TMâ­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà ...................................................
27
°"À¡ÿ«¢Õß´Á°TM--Ë,,·ºà¥` °å .......................................
27
°"à´È" .....................................................................................
27
°",,TMâ°" ÿà¡à ........................................................................
28
°" â"ß"¬°",ª·°¡ ......................................................
28
°",,TMâ OSD .............................................................................
28
øíß°åTM--ËÕËÊ 'Ë "¡"Õ°¥â®"°¡Y
,ª·°¡ ...................................................................................
29
°",,TMâÀâ"®Õ¢Õß·ºß¥â"Àâ" ..........................................
29
°",,TMâ"¬°"°"à ...............................................................
29
°"µ--Èß,ª·°¡"¬°"°"à ..........................................
29
°"øíß"¬°"°"à ............................................................
30
°"øåÕÕ°®"°"¬°"°"à ....................................
30
°"§âÀ"·ºà¥` °å .....................................................................
30
°"ª'ˬ§"¬"¬,,µâ¿"æ (Subtitle) .............................
30
°"ª'ˬ¿"..." '¬ß ( '¬ßæ"°¬å)/TMàÕß --" ............
31
°"´Y¡Àâ"®Õ ..............................................................................
31
°"ª'ˬ¡ÿ¡°âÕß ....................................................................
31
°"¥Y¢âÕ¡Y,,·ºà¥` °å .............................................................
31
08 °"à USB
°",,TMâTMàÕßµàÕ USB ....................................................................
32
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ......................................................
32
°" ·°øå ..............................................................................
33
°"¥Y¿"æ ¥å JPEG ..............................................................
33
°"'¬°¥Yøå¥â«¬­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà ...........................
33
4
¢Õ¢Õ§ÿà"'Ë,,Àâ°"Õÿ¥Àÿº`µ¿--±å¢Õßæ,Õ'¬åÿà'È
,ª¥Õà"§Yà¡Õ·­",,°",,TMâß"Àà"'È,,Àâ­Õ'¬¥ æËÕ'Ëà"®­¥â"÷ß«`'°",,TMâß"§ËÕßÿà¢Õßà"¥âÕ¬à"ß
Y°µâÕß ·­À--ß®"°'Ëà"¥âÕà"§"·­"®®·â« ,,Àâ°Á§Yà¡Õ'È«â,,'˪ե¿--¬æËÕ,,TMâÕâ"ßÕ`ßµàÕª,,Õ"§µ
EV5_7_9_XRB3061A_Th_P01_16
5/4/06, 9:32 AM
4
Black
background image
Th
5
¿"..."¬
09 °",,TMâ§ËÕßàª
°"ધ" ´Áµ ...................................................................
34
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ..................................................
34
°"--÷°ª ..............................................................................
35
°"--÷° CD Õ--µ,¡--µ` (ASES) ..........................................
35
10 §ÿ--°...­æ`Ë¡µ`¡ "À--§ËÕß--«`¬ÿ
°"--÷° "'à«ßÀâ" ..........................................................
37
°"--÷° "'à«ßÀâ"¥â«¬µÕß ..................................
37
°"--÷° "'à«ßÀâ"Õ--µ,¡--µ` ......................................
37
°"øíß "''˵--Èß«âà«ßÀâ" ................................................
37
11 °"âÕߧ"",Õ°­
°"âÕߧ"",Õ°­ ....................................................................
38
°"ª'ˬ°"º ¡ '¬ßâÕß ...............................................
38
°"ª'ˬ '¬ß¥µ'ª­°Õ ...........................................
38
12 °"ª-- '¬ß
°",,TMâ¡Y '¬ß ...........................................................................
39
°",,TMâ°"§«§ÿ¡ "¡ '¬ß ..................................................
39
°"æ`Ë¡ª­ ``¿"æ¢Õß­¥-- '¬ßÿâ¡ ..............................
39
°"ªî¥ '¬ß ..................................................................................
39
13 °",,TMâøíß°åTM--Ë«"
°"µ--Èß«"ªî¥§ËÕß ................................................................
40
°"ªî¥/ªî¥°"µ--Èß«"ªî¥§ËÕß .....................................
40
°"µ--Èß«"æËÕÀ-- ...................................................................
40
°"µ--Èß«"æËÕ--÷° ................................................................
41
°"ªî¥/ªî¥°"µ--Èß«"æËÕ--÷° .....................................
41
14 ¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ·­°"ª--¿"æ
¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ......................................................................
42
'§ DRC ................................................................................
42
'¬ß´Õå"«¥å· ¡®`ß ..................................................
42
¡Y°"ª--¿"æ .........................................................................
42
15 ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ
°",,TMâ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ ......................................................
44
°"µ--Èߧà" --"¿"æ¢"ÕÕ° (Video Output) ...........
44
°"µ--Èߧà"¿"..." .........................................................................
44
· ¥ßºÀâ"®Õ .......................................................................
45
°"µ--Èߧà"µ--«Õ° ....................................................................
45
°"ÁÕ§æËÕªÑÕß°--°"--TM¡ ËÕ'Ë¡àÀ¡"­ ¡
(ÁÕ§·ºà¥` °å) ........................................................................
45
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX
VOD ................................................. 46
­¬­Àà"ߢÕß",æß ...............................................................
47
16 ¢âÕ¡Yæ`Ë¡µ`¡
°"µ--Èߧà"­ `¡ ..................................................................
48
µ--«Õ°¡Yµ--Èߧà"­,,,À¡¥ ¿"«­µ'¬¡
æâÕ¡ ..........................................................................................
48
§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ·­Yª·¢âÕ¡Y'Ëà
°--§ËÕßà'È .............................................................................
49
µ""ߢâÕ¡Y§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ...........................
50
°'ˬ«°-- DVD+R/DVD+RW 'Ë "¡",,TMâ¥â .................
50
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX ...............................................................
50
°'ˬ«°-- MPEG-4 AAC ......................................................
51
°'ˬ«°-- WMA ........................................................................
51
°",,TMâ·­°"¥Y·--°..."·ºà¥` °å ........................................
52
¢Õ¢µ¢Õß DVD Video ....................................................
52
°"®--¥°"°--·ºà¥` °å ..........................................................
52
°"°Á·ºà¥` °å .....................................................................
52
·ºà´'¥''˧«À'°'ˬߡà"¡",,TMâ .....................................
52
°",,TM⪧" ´Áµ ......................................................................
52
ª'Ëà"§«À'°'ˬߡà"¡",,TMâ ....................................
52
°"ªÑÕß°--°"--÷° ............................................................
52
°"µ`¥µ--Èß·­°""ÿß--°..."§ËÕßà'ÈÕ¬à"ß
À¡"­ ¡ ......................................................................................
53
§Á¥--,,°"µ`¥µ--Èß ..............................................................
53
°""§«"¡ ­Õ"¥ å®--¿"æ .......................................
53
ªíÀ"°'ˬ«°--°"°`¥ÕÈ"°"­ .......................................
53
°"§ËÕ¬â"¬µ--«§ËÕß .......................................................
53
¢"¥¢ÕßÀâ"®Õ·­Yª·¢Õß·ºà¥` °å ........................
54
°"µ--Èß­,,À¡à .........................................................................
54
«`'·°âªíÀ" ..................................................................................
55
--°...­--Ë«ª ...........................................................................
55
§ËÕßà DVD/CD/Video CD ........................................
56
Ἀ WMA/MP3/JPEG ......................................................
57
§ËÕß--«`¬ÿ ...........................................................................
57
°"TMËÕ¡µàÕ USB ..................................................................
57
§ËÕßઠ..........................................................................
58
¢âÕ§«"¡· ¥ß°"º`¥æ"¥ .................................................
58
°"Õ°¿"...",¥¬,,TMâ"¬°"À-- ¿"..." ...............................
58
"¬°"À-- ¿"..." .......................................................................
59
"¬°"À-- ª­»/æÈ'Ë .......................................................
59
"¬°"À-- 'Ë°"À¥«âà«ßÀâ" ............................................
60
¢âÕ¡Y®"æ"­ ...............................................................................
60
EV5_7_9_XRB3061A_Th_P01_16
5/4/06, 9:32 AM
5
Black

Reviews

There are no reviews of this manual yet.