PIONEER SX-SW77/WYXCN5 Owner's Manual

Cover page of PIONEER SX-SW77/WYXCN5 Owner's Manual

Owner's Manual for PIONEER SX-SW77/WYXCN5, downloadable as a PDF file.

We also have service manual to this model.

Manual details

  • Immediate download after payment.
  • Delivered as a PDF file.
  • The manual has 310 pages
  • File size: 14.03 MB
  • Available language versions: Swedish, Russian, Norwegian
  • Different language versions may vary sligthly in file size and page count.

We guarantee that...

  • our manuals are complete,
  • our manuals are checked with antivirus,
  • We'll issue refund if the manual is damaged, incomplete or unreadable (our refund policy)

Sample pages

Thumbnail of page 1Thumbnail of page 2Thumbnail of page 3Thumbnail of page 4
Thumbnail of page 5Thumbnail of page 6Thumbnail of page 7Thumbnail of page 8
Thumbnail of page 9
background image
background image
background image
2
Sw
D3-4-2-1-1_Sw-A
Utropstecknet i en liksidig triangel är till för
att uppmärksamma användaren på viktiga
användar- och underhållsanvisningar
(service) i de dokument som medföljer
apparaten.
Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig
triangel är avsedd som en varning till
användaren om att det finns oisolerad
spänning innanför produktens hölje. Denna
spänning är tillräckligt stark för att kunna ge
elektriska stötar som är farliga för
människan.
VARNING:
FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA
STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET)
INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET FINNS
INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV
KAN REPARERA. ÖVERLÅT SERVICE TILL
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
VIKTIGT
VARNING
Denna apparat är inte vattentät. För att undvika
risk för brand eller elektriska stötar bör du inte
ställa några behållare med vätska nära apparaten
(såsom vaser eller vattenkannor), eller utsätta den
för regn eller fukt.
D3-4-2-1-3_A_Sw
VARNING
Spänningen varierar beroende på land eller region.
Försäkra dig om att spänningen i det område där
apparaten kommer att användas motsvarar den
spänning (t. ex. 230 V eller 120 V) som anges på
bakpanelen.
D3-4-2-1-4_A_Sw
Läs följande avsnitt noga innan du sätter i
stickkontakten första gången.
Användarmiljö
Temperatur och fuktighet i användarmiljön:
+5°C ­ +35°C; mindre än 85 % luftfuktighet
(kylventilationen får inte vara blockerad).
Installera inte apparaten i ett dåligt ventilerat utrymme,
eller på platser som utsätts för hög fuktighet eller direkt
solljus (eller starkt artificiellt ljus)
D3-4-2-1-7c_A_Sw
VARNING
För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen
låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras
ovanpå apparaten.
D3-4-2-1-7a_A_Sw
Denna produkt överensstämmer med föreskrifterna i
Lågspänningsdirektivet (73/23/EEC, uppdaterat med
93/68/EEC), och EMC-direktiven (89/336/EEC,
uppdaterat med 92/31/EEC och 93/68/EEC).
D3-4-2-1-9a_Sw
Denna anläggning är avsedd för vanlig användning i ett
hem. Om fel som kräver reparation uppstår på grund av
annan användning än i ett hushåll (t.ex. lång tids hård
användning i kommersiellt syfte i en restaurang eller
användning i ett fordon eller fartyg), måste användaren
betala för reparationen även under garantitiden.
K041_Sw
Denna produkt innehåller teknik för kopieringsskydd.
Tekniken är skyddad genom metodanspråk på vissa patent
i USA, samt andra rättigheter beträffande immateriell
egendom som tillhör Macrovision Corporation och andra
rättighetsinnehavare. Användning av denna teknik för
kopieringsskydd måste godkännas av Macrovision
Corporation. Den är endast avsedd för hemmabruk och
annan begränsad visning, såvida tillåtelse inte lämnats av
Macrovision Corporation. Baklängeskonstruktion och
isärtagning är förbjuden.
VARNING
Detta är en laserprodukt av klass 1, men den
innehåller en laserdiod av högre klass än klass 1. För
att behålla full säkerhet får inga höljen tas bort, och
användaren får inte försöka komma åt något på
produktens insida. Överlåt allt servicearbete till
kvalificerad personal.
D3-4-2-1-8_A_Sw
CAUTION
ATTENTION
CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN, AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
DRW2247 - A
RADIATIONS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B
QUAND OUVERT. VITEZ TOUT EXPOSITION AU FAISCEAU.
ADVARSEL KLASSE3BSYNLIGOGUSYNLIGLASERSTR?LINGVED?BNING.
UNDG? UDS®TTELSE FOR STR?LING.
VARNING KLASS 3B SYNLIGOCHOSYNLIGLASERSTR?LNINGN?RDENNA
DEL ?R ...PPNAD. UNDVIK ATT UTS?TTA DIG F...R STR?LEN.
VARO!
AVATTAESSA OLET ALTTIINA N?KYV?LLE JA
N?KYM?TT...M?LLE LUOKAN 3B LASERS?TEILYLLE.
?L? KATSO S?TEESEEN.
PRECAUCIAîN CUANDOSEABREHAYRADIACIîNLçSERDECLASE3BVISIBLE
E INVISIBLE. EVITE LA EXPOSICIîN A LOS RAYOS LçSER.
VORSICHT BEIGE...FFNETERABDECKUNGISTSICHTBAREUNDUNSICHTBARE
LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B IM GER?TEINNEREN
VORHANDEN. AUGEN NICHT DEM LASERSTRAHLAUSSETZEN!
Du kan hitta nedanstående varningsetikett på apparaten
Placering: inuti apparaten.
background image
3
Sw
Sv
ens
k
a
Denna produkt innehåller FontAvenue®-fonter som NEC
Corporation har rättigheterna till. FontAvenue är ett
registrerat varumärke som tillhör NEC Corporation.
Om stickkontakten på kabeln till denna apparat inte
passar i det eluttag du vill använda, måste den tas
bort och en ny som passar monteras på.
Stickkontakten på nätkabeln får endast bytas och
monteras av behörig servicepersonal. Om den
borttagna kontakten ansluts till ett eluttag kan den
ge upphov till farliga elektriska stötar. Se till att den
tas om hand på lämpligt sätt när den har tagits bort.
Dra ur stickkontakten ur eluttaget om apparaten
skall stå oanvänd under en längre tid (till exempel
under semesterresa).
D3-4-2-2-1a_A_Sw
VIKTIGT OM VENTILATION (Subwoofer)
Se till att det finns gott om ventilationsutrymme
runt apparaten när denna installerats för att
förbättra värmeavledningen (minst 5 cm på
ovansidan, 5 cm på baksidan och 5 cm på varje
sida).
VIKTIGT OM VENTILATION (DVD-inspelare)
Se till att det finns gott om ventilationsutrymme
runt apparaten när denna installerats för att
förbättra värmeavledningen (minst 10 cm på
ovansidan, 10 cm på baksidan och 10 cm på varje
sida).
VARNING
Höljet är försett med ventilationshål och öppningar
för att garantera pålitlig drift och skydda produk-
ten från överhettning. För att minska risk för brand
får öppningarna aldrig blockeras eller täckas över
(exempelvis med tidningar, dukar, gardiner), och
apparaten bör aldrig användas ovanpå en tjock
matta eller en säng.
D3-4-2-1-7b_A_Sw
5 cm
5 cm
5 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Subwoofer
DVD-inspelare
HANTERA NÄTKABELN FÖRSIKTIGT
Håll i stickkontakten när du hanterar nätkabeln. Dra
inte ut kontakten genom att dra i kabeln, och rör aldrig
nätkabeln när du är våt om händerna, eftersom detta
kan förorsaka kortslutning eller elektrisk stöt. Placera
inte denna apparat, möbel eller annat föremål på
nätkabeln och se till att den inte blir klämd. Slå aldrig
knut på kabeln och knyt inte ihop den med andra
sladdar. Nätkablarna skall dras så att man inte trampar
på dem. En skadad nätkabel kan leda till eldsvåda eller
elektriska stötar. Kontrollera nätkabeln emellanåt. Om
du upptäcker att den är skadad skall du kontakta
närmaste auktoriserade PIONEER serviceverkstad eller
din återförsäljare för att få den utbytt.
S002_Sw
VIKTIGT
1 STANDBY/ON-brytaren stänger inte av strömmen
från eluttaget helt. Eftersom nätkabeln fungerar som
huvudströmbrytare för apparaten måste du dra ur
den ur eluttaget för att stänga av all ström. Försäkra
dig därför om att enheten har installerats så att
nätkabeln lätt kan dras ut ur eluttaget om en olycka
skulle inträffa. För att undvika risk för brand bör
nätkabeln också dras ur när apparaten inte skall
användas under en längre tid (till exempel under
semestern).
D3-4-2-2-2a_A_Sw
Denna produkt får inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Uttjänta elektronikprodukter skall enligt
lag samlas in separat för särskild hantering och återvinning.
I EU:s 25 medlemslsänder samt Schweiz och Norge får privata hushåll kostnadsfritt lämna in uttjänt elektronik på särskilda
insamlingsställen och återvinningscentraler eller hos en återförsäljare (vid köp av liknande produkt).
I övriga länder skall lokala myndigheter kontaktas för information om korrekt avfallshantering.
Härigenom kommer den kasserade produkten att samlas in, behandlas och återvinnas på det sätt som krävs för att minska
negativ påverkan på miljö och människors hälsa.
background image
Del ett
4
Sw
Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt.
Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt sätt. Förvara därefter
bruksanvisningen på lämplig plats.
Funktioner
1
Hemmabiosystem med de senaste funktionerna
Denna apparat är utrustad med många av de senaste
funktionerna för DVD-inspelning.
· Utökad inspelningstid
Upp till 455 timmars inspelning på hårddisken på
160GB
· 24-timmarsinspelning (DVD-R DL (dubbellager))
· Höghastighetskopiering
DVD-R: 12x, DVD-RW: 6x (sidan 42)
·Användarvänlig
Hjälpfunktion
Elektronisk programguide (GUIDE Plus+; sidan 68)
ShowView / Video Plus (sidan 75)
Avancerad skivnavigator (rörliga miniatyrbilder;
sidorna 92, 111)
· Digital jukebox
Spela in dina favorit-CD på hårddisken och lägg upp
ditt eget favoritbibliotek (sidan 120)
2
Subwoofer med 5.1-kanalig receiverfunktion
I denna anläggning ingår en subwoofer med integrerad
5.1-kanalig förstärkare samt FM/AM-radio med RDS-
funktion.
Förstärkaren är utrustad med avkodare för Dolby Digital,
Dolby Pro Logic II och DTS för bästa möjliga
ljudåtergivning.
Den har också avancerade surroundfunktioner för att du
skall kunna skapa en unik, personlig lyssnarmiljö
(sidan 24).
3
Separat display ger ökad flexibilitet vid
installation.
Den separata displayen gör det lätt att välja bästa möjliga
installation för just ditt rum. Välj den plats där displayen
står och syns bäst.
På displayen finns även knappar så att du kan ställa in
direkt härifrån utan att behöva använda fjärrkontrollen.
Men displayen har dessutom en mottagare för
fjärrkontrollen, så att du kan styra anläggningen genom
att rikta fjärrkontrollen mot displayen istället för DVD-
inspelaren eller subwoofern (sidan 22).
4
Tack vare 3-punktsinställning för främre
surround kan högtalarna placeras på två olika sätt
Förutom den vanliga installationen för 5.1-kanaligt
surroundljud kan de bakre högtalarna (surround)
placeras längst fram om så önskas, vilket ger ett främre
surroundljud från 3 punkter med samma ljudfält som vid
vanlig 5.1-kanalig installation. Detta ger dig fler
placeringsalternativ för högtalarna så att installationen
kan anpassas till olika rum och ljudmiljöer.
3-punktsinstallationen kan till exempel användas i rum
där det inte finns plats för surroundhögtalare bakom
lyssnaren, eller när det är svårt att dra högtalarkablar
bakom lyssnaren.
För att få en så realistisk ljudmiljö som möjligt från 3-
punktsinstallationen finns speciella främre
surroundfunktioner (Front Surround Movie / Front
Surround Music / Extra Power), som skapar en äkta 5.1-
kanalig ljudmiljö och en känsla av rymd som inte är
möjlig med konventionella system för virtuellt
surroundljud (sidan 6).
5
Många ingångar/utgångar
Anläggningen har tre digitala och en analog ingång, så
att du kan ansluta flera olika ljudkällor som TV-skärmar,
satellitmottagare och andra apparater (sidan 32).
6
Miljövänlig konstruktion
Subwoofern med sin 5.1-kanaliga förstärkare drar mindre
än 0,5 W i standby-läge, vilket ger ekonomisk, miljövänlig
drift.
background image
Del ett
5
Sw
Sv
ens
k
a
Innehållsförteckning
Del ett
Funktioner ............................................................ 4
Innehållsförteckning............................................ 5
Vad finns i lådan? .................................................5
01 Installationsguide för högtalarena ............... 6
Säkerhetsåtgärder vid installation
. . . . . . . . . . . . . . . 6
Installera hemmabiohögtalarna
. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Montera surroundhögtalarna på väggen
. . . . . . . . . . 8
Montera fästena
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Före monteringen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
02 Anslutning ....................................................... 9
Grundläggande anslutningar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Använda anläggningen för TV-ljudet
. . . . . . . . . . . . 13
03 Fjärrkontroll .................................................. 14
Använda fjärrkontrollen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
. . . . . . . . . . . . . . . . 16
04 Innan du börjar ............................................. 17
Sätta på spelaren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Inställning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Grunderna för att använda anläggningen
. . . . . . . . 18
Titta på DVD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Lyssna på en CD-skiva
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Titta på en titel inspelad på hårddisken
. . . . . . . . . 19
Lyssna på radio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Del två
Bruksanvisning för subwoofern med
receiver för flerkanaligt ljud och
högtalaranläggningen . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Del tre
Bruksanvisning för DVD-inspelaren . . . . . 37
Vad finns i lådan?
Kontrollera att samtliga följande delar finns med.
Subwooferlådan (SX-SW77):
· Fjärrkontroll (sidan 14)
· AA/R6P torrbatterier x2 (sidan 16)
· Displayenhet (sidan 22)
· Nätkabel (sidan 11)
· AM ramantenn (sidan 9)
· FM trådantenn (sidan 9)
·Kontrollkabel (sidan 9)
· Displaykabel (sidan 9)
· Ljudkabel (röd/vit; sidan 9)
· Optisk kabel (sidan 9)
· Denna bruksanvisning
· Garantibevis
Lådan med DVD-inspelare (DVR-530H-AV):
· Ljud-/videokabel (röd/vit/gul; sidan 11)
· G-LINKTM-kabel (sidan 49)
· RF-antennkabel (sidan 11)
· Nätkabel (sidan 11)
Högtalarlådan (S-ST770):
· Högtalare (främre x2, surround x2, center x1;
sidan 11)
· Högtalarkablar x5 (sidan 12)
· Glidskydd (små) x4 (sidan 6)
· Glidskydd (stora) x4 (sidan 6)
· Fotplatta för främre högtalare x2 (sidan 6)
· Skruvar (för fotplattorna) x6 (sidan 6)
· Hållare x2 (sidan 7)
· Skruvar (för hållare) x4 (sidan 7)
· Väggfästen x2 (sidan 8)
· Skruvar (för väggfästen) x2 (sidan 8)

Reviews

There are no reviews of this manual yet.