PIONEER S-DVR9ST/XTW/EW Owner's Manual

Cover page of PIONEER S-DVR9ST/XTW/EW Owner's Manual

Owner's Manual for PIONEER S-DVR9ST/XTW/EW, downloadable as a PDF file.

We also have service manual to this model.

Manual details

  • Immediate download after payment.
  • Delivered as a PDF file.
  • The manual has 294 pages
  • File size: 9.02 MB
  • Available language versions: Portuguese, Swedish, Russian, Danish
  • Different language versions may vary sligthly in file size and page count.

We guarantee that...

  • our manuals are complete,
  • our manuals are checked with antivirus,
  • We'll issue refund if the manual is damaged, incomplete or unreadable (our refund policy)

Sample pages

Thumbnail of page 1Thumbnail of page 2Thumbnail of page 3Thumbnail of page 4
Thumbnail of page 5Thumbnail of page 6Thumbnail of page 7Thumbnail of page 8
Thumbnail of page 9
background image
DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK OCH RADIO
DVD-RW/HDD-TUNER
XV-DVR9H
HÖGTALARSYSTEM
HØJTTALERSYSTEM
S-DVR9ST
AKTIV SUBWOOFER
AKTIV SUBWOOFER
S-DVR9SW
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
TM
HÅRDDISK
Harrdisk-enhed
HÅRDDISK
Harrdisk-enhed
background image
DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK OCH RADIO
DVD-RW/HDD-TUNER
XV-DVR9H
HÖGTALARSYSTEM
HØJTTALERSYSTEM
S-DVR9ST
AKTIV SUBWOOFER
AKTIV SUBWOOFER
S-DVR9SW
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
TM
HÅRDDISK
Harrdisk-enhed
HÅRDDISK
Harrdisk-enhed
background image
D3-4-2-1-1_Sw-A
Utropstecknet i en liksidig triangel är till för
att uppmärksamma användaren på viktiga
användar- och underhållsanvisningar
(service) i de dokument som medföljer
apparaten.
Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig
triangel är avsedd som en varning till
användaren om att det finns oisolerad
spänning innanför produktens hölje. Denna
spänning är tillräckligt stark för att kunna ge
elektriska stötar som är farliga för
människan.
VARNING:
FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA
STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET)
INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET FINNS
INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV
KAN REPARERA. ÖVERLÅT SERVICE TILL
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
VIKTIGT
Denna produkt överensstämmer med föreskrifterna i
Lågspänningsdirektivet (73/27/EEC, uppdaterat med
93/68/EEC), och EMC-direktiven (89/336/EEC,
uppdaterat med 92/31/EEC och 93/68/EEC).
D3-4-2-1-9a_Sw
VARNING
Spänningen varierar beroende på land eller region.
Försäkra dig om att voltstyrkan i det område där
apparaten kommer att användas motsvarar den
voltstyrka (t. ex. 230 V eller 120 V) som anges på
bakpanelen.
D3-4-2-1-4_A_Sw
Läs följande avsnitt noggrant innan du ansluter
apparaten för första gången.
VARNING
För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen
låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras
ovanpå apparaten.
D3-4-2-1-7a_A_Sw
VARNING
Denna apparat är inte vattentät. För att undvika risk
för brand eller elektriska stötar bör du inte ställa
några behållare med vätska nära apparaten (såsom
vaser eller vattenkannor), eller utsätta den för regn
eller fukt.
D3-4-2-1-3_A_Sw
Användarmiljö
Användarmiljöns temperatur och fuktighet:
+5
°C ­ +35 °C; mindre än 85% luftfuktighet
(kylventilationen får inte vara blockerad)
Installera inte apparaten i ett dåligt ventilerat område,
eller på platser som utsätts för hög fuktighet eller direkt
solljus (eller starkt artificiellt ljus).
D3-4-2-1-7c_A_Sw
Placering: enhetens undersida
VARNING
Detta är en laserprodukt av klass 1, men den
innehåller en laserdiod av högre klass än klass 1.
För att behålla full säkerhet får inga höljen tas bort,
och användaren får inte försöka komma åt något på
produktens insida. Överlåt allt servicearbete till
kvalificerad personal. Nedanstående varningsetikett
sitter inuti apparaten.
D3-4-2-1-8_A_Sw
CLASS 1
LASER PRODUCT
background image
Om stickkontakten på kabeln till denna apparat inte
passar i det eluttag du vill använda, måste den tas
bort och en ny som passar monteras på.
Stickkontakten på nätkabeln får endast bytas och
monteras av behörig servicepersonal. Om den
borttagna kontakten ansluts till ett eluttag kan den
ge upphov till farliga elektriska stötar. Se till att den
tas om hand på lämpligt sätt när den har tagits bort.
Dra ur stickkontakten ur eluttaget om apparaten
skall stå oanvänd under en längre tid (till exempel
under semesterresa).
D3-4-2-2-1a_A_Sw
VIKTIGT
STANDBY/ON-brytaren stänger inte av strömmen
från eluttaget helt. Eftersom nätkabeln fungerar som
huvudströmbrytare för apparaten måste du dra ur
den ur eluttaget för att stänga av all ström. Försäkra
dig därför om att enheten har installerats så att
nätkabeln lätt kan dras ut ur eluttaget om en olycka
skulle inträffa. För att undvika risk för brand bör
nätkabeln också dras ur när apparaten inte används
under en längre tid (till exempel under semestern).
D3-4-2-2-2a_A_Sw
Denna anläggning är avsedd för vanlig användning i
ett hem. Om fel uppstår som kräver reparation på
grund av annan användning än i ett hushåll (t.ex.
lång tids hård användning i kommersiellt syfte i en
restaurang eller användning i ett fordon eller fartyg),
måste användaren betala för reparationen även
under garantitiden.
K041_Sw
VIKTIGT OM VENTILATION
Se till att det finns gott om ventilationsutrymme
runt apparaten när denna installerats, för att
förbättra värmeavledningen (minst 5 cm på
ovansidan, 5 cm på baksidan och 5 cm på varje
sida).
VARNING
Höljet är försett med ventilationshål och öppningar
för att garantera pålitlig drift och skydda produkten
från överhettning. För att minska risk för brand får
öppningarna aldrig blockeras eller täckas över
(exempelvis med tidningar, dukar, gardiner), och
apparaten bör aldrig användas ovanpå en tjock
matta eller en säng.
D3-4-2-1-7b_A_Sw
Denna produkt innehåller FontAvenue® fonter som NEC
Corporation har rättigheterna till. FontAvenue är ett
registrerat varumärke som tillhör NEC Corporation.
HANTERA NÄTKABELN FÖRSIKTIGT
Håll i stickkontakten när du hanterar nätkabeln. Dra
inte ut kontakten genom att dra i kabeln, och rör aldrig
nätkabeln när du är våt om händerna, eftersom detta
kan förorsaka kortslutning eller elektrisk stöt. Placera
inte denna apparat, möbel eller annat föremål på
nätkabeln och se till att den inte blir klämd. Slå aldrig
knut på kabeln och knyt inte ihop den med andra
sladdar. Nätkablarna skall dras så att man inte trampar
på dem. En skadad nätkabel kan leda till eldsvåda eller
elektriska stötar. Kontrollera nätkabeln emellanåt. Om
du upptäcker att den är skadad skall du kontakta
närmaste auktoriserade PIONEER serviceverkstad eller
din återförsäljare för att få den utbytt.
S002_Sw
5cm
5 cm
5cm
5
cm
5 cm
5
cm
Aktiv subwoofer (S-DVR9SW)
DVD-inspelare med hårddisk och radio (XV-DVR9H)
background image
4
Sw
Innehållsförteckning
Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt. Läs noggrant
igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att
använda apparaten på rätt sätt. Förvara därefter
bruksanvisningen på lämplig plats.
01 Innan du börjar
Introduktion till hemmabio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vad finns i lådan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sätta i batterier i fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Användning av fjärrkontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Spelbara skiv-/innehållsformat . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Om den inbyggda hårddisken. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
02 Sätta ihop och ansluta högtalarna
Sätta fast glidskydden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Säkerhetsåtgärder vid installation . . . . . . . . . . . . . . 13
Standardinstallation för 5-punkts surroundljud. . . . . 14
Främre surroundljud med 3-punktsinstallation . . . . . 15
Ansluta anläggningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
03 Knappar och displayer
Frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
04 Komma igång
Sätta på och ställa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Använda Rumsinställningen (Room Setup) . . . . . . . 28
Välja hårddisken eller DVD-enheten för uppspelning
och inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Din första inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Använda den inbyggda TV-tunern . . . . . . . . . . . . . . . 30
Vanlig uppspelning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Använda Hemmenyn (Home Menu) . . . . . . . . . . . . . 35
Visa skivinformation på skärmen . . . . . . . . . . . . . . . 35
Lyssna på ljud från en annan apparat . . . . . . . . . . . . 37
05 Lyssna på anläggningen
Installera hemmabiohögtalarna . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Lyssna med hemmabioljud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Använda de avancerade surroundeffekterna . . . . . . 39
Lyssna i stereo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Lyssna med hörlurar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Dialogförstärkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Justera bas och diskant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Förstärka basnivån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
06 Uppspelning
Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Använda Disc Navigator (skivnavigatorn) för att
bläddra igenom en skivas innehåll . . . . . . . . . . . . . . 42
Förflytta sig på skivor och hårddisken. . . . . . . . . . . . 44
Avsökning av skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Långsam uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Uppspelning framåt/bakåt bild för bild . . . . . . . . . . . 46
Uppspelningsmenyn (Play Mode) . . . . . . . . . . . . . . . 46
Visa och byta textning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Byta ljudspår på DVD-skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Byta ljudkanal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Byta kameravinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
07 Inspelning
Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Om DVD-inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Om inspelning på hårddisken. . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Inspelningstid och bildkvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Restriktioner för videoinspelning . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ställa in bildkvalitet/inspelningstid . . . . . . . . . . . . . . 54
Vanlig inspelning från TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ställa in en inspelning med timer . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vanliga frågor om timerinspelning . . . . . . . . . . . . . . 62
Inspelning och uppspelning samtidigt . . . . . . . . . . . 62
Inspelning från en extern apparat . . . . . . . . . . . . . . . 63
Automatisk inspelning från en satellitmottagare . . . 63
Inspelning från en DV-kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Inspelning från DV-utgången . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Spela upp dina inspelningar på andra DVD-spelare . . 66
Initiera en DVD-RW-skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
background image
5
Sw
Svenska
08 Kopiering och backup
Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Kopiering med snabbstart* (hårddisk till DVD) . . . . 69
Kopiering med Snabbstart* (DVD till hårddisk) . . . . 70
Kopiering från hårddisk till DVD*. . . . . . . . . . . . . . . 70
Spela in kopieringslistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Menyalternativ på listan för kopiering från hårddisk
till DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Kopiering från DVD till hårddisk*. . . . . . . . . . . . . . . 78
Spela in kopieringslistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Menyalternativ på listan för kopiering från DVD till
hårddisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Säkerhetskopiering av skiva* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
09 Redigering
Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Skivnavigatorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Menyalternativ på Skivnavigatorn . . . . . . . . . . . . . . 85
Redigera originalinnehåll i VR-läge och Videoläge och
innehåll på hårddisken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Redigera grupper på hårddisken . . . . . . . . . . . . . . . 90
Skapa och redigera en Spellista i VR-läge . . . . . . . . 91
10 Skivhistorik
Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Använda skärmen Skivhistorik . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
11 PhotoViewer
Spela upp ett bildspel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
12 Lyssna på radio
Lyssna på radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Använda RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
13 Surroundljud och andra inställningar
Använda Systeminställningsmenyn
(System Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Ställa in individuella kanalnivåer . . . . . . . . . . . . . . 103
14 Skivinställningsmenyn
Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Grundinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Inställningar för initiering (Initialize) . . . . . . . . . . . 105
Initiera hårddisken (Initialize HDD) . . . . . . . . . . . . 105
Inställningar för att stänga skivan . . . . . . . . . . . . . 105
15 Bildjusteringsmenyn
Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Ställa in bildkvaliteten för TV och externa ingångar . . 106
Ställa in bildkvaliteten för uppspelning av skivor . . 107
16 Grundinställningsmenyn
Använda grundinställningsmenyn (Initial Setup) . . 109
Grundinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Tunerinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Inställning av videoingång/-utgång . . . . . . . . . . . . 114
Inställning av ljudingång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Inställning av ljudutgång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Språkinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Inställningar för inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Inställningar för uppspelning. . . . . . . . . . . . . . . . . 120
17 Andra anslutningar
Extrafunktioner som kan användas med kompatibla
TV-apparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Ansluta en kabel-TV-box eller satellitmottagare . . . 125
Anslutning av extern avkodare (1) . . . . . . . . . . . . . 126
Anslutning av extern avkodare (2) . . . . . . . . . . . . . 127
Ansluta externa antenner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Använda uttagen på frontpanelen . . . . . . . . . . . . . 128
Ansluta externa apparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Använda anläggningen tillsammans med en
plasma-TV från Pioneer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
18 Övrig information
Andra systeminställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Återställa systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Ställa in fjärrkontrollen för att styra TV:n . . . . . . . . 132
Förinställda TV-koder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Använda och hantera skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Regionkoder för DVD-Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Rätt installation och skötsel av denna apparat. . . . 135
Skärmstorlekar och skivformat . . . . . . . . . . . . . . . 136
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
System- och felmeddelanden på skärmen . . . . . . . 140
Vanliga frågor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Om DV ­ Digital Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Manuella inspelningsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . 144
Välja språk med hjälp av listan med språkkoder . . 144
Språkkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Landskoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Reviews

There are no reviews of this manual yet.