ALPINE TME-M580 Owner's Manual

Cover page of ALPINE TME-M580 Owner's Manual

Owner's Manual for ALPINE TME-M580, downloadable as a PDF file.

Manual details

  • Immediate download after payment.
  • Delivered as a PDF file.
  • The manual has 12 pages
  • File size: 0.15 MB
  • Available language versions: Swedish, German
  • Different language versions may vary sligthly in file size and page count.

We guarantee that...

  • our manuals are complete,
  • our manuals are checked with antivirus,
  • We'll issue refund if the manual is damaged, incomplete or unreadable (our refund policy)

Sample pages

Thumbnail of page 1Thumbnail of page 2Thumbnail of page 3Thumbnail of page 4
Thumbnail of page 5Thumbnail of page 6Thumbnail of page 7Thumbnail of page 8
Thumbnail of page 9
background image
TME-M580-sv.doc
1/12
Tryckt i Taiwan R.O.C.
TME-M580
5.8-TUMS LCD FÄRGMONITOR
ANVÄNDARHANDBOK
Läs användarhandboken innan du använder apparaten.
background image
TME-M580-sv.doc
1/12
Tryckt i Taiwan R.O.C.
TME-M580
5.8-TUMS LCD FÄRGMONITOR
ANVÄNDARHANDBOK
Läs användarhandboken innan du använder apparaten.
background image
TME-M580-sv.doc
2/12
Viktiga punkter om säkerheten
Den här symbolen gäller viktiga anvisningar.
Att ignorera dem kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.
Apparaten får inte tas i sär eller ändras. Det skulle kunna orsaka olycksfall, brand eller elektriska stötar.
Se till att barn inte kan komma åt mindre föremål som batterier och liknande. De är mycket farliga om de skulle sväljas
ner.. Vänd dig genast till läkare i så fall.
BYT UT SÄKRINGAR MED SÅDANA SOM HAR SAMMA AMPERE MÄRKNING SOM DE GAMLA. Överbelastning kan
annars orsaka brand eller elektriska stötar.
APPARATEN SKA ENBART ANVÄNDAS I FORDON MED 12 VOLTS NEGATIV JORDNING (Kontrollera med bilförsäljaren
om du inte vet.) Om man inte gör detta kan brand och andra skador orsakas.
INNAN KABLAR ETC. ANSLUTS SKA KABELN TAS AV FRÅN DEN NEGATIVA BATTERIPOLEN. Annars kan det uppstå
kortslutningar med elektriska stötar som resultat.
SKARVA INTE NÅGRA ELEKTRISKA LEDNINGAR. Ta aldrig av kabelisolering för att leda ström till annan utrustning. Det
kommer att överbelasta ledningens strömledningskapacitet och orsaka brand eller elektriska stötar.
PLACERA INTE APPARATEN SÅ ATT DEN ÄR I VÄGEN OCH HINDRAR KÖRNINGEN (RATTEN ELLER VÄXELSPAKEN
T.EX.). Det skulle kunna begränsa synfältet framåt eller försvåra förarens rörelser etc. och skulle kunna orsaka allvarliga
olyckor.
ANVÄND INTE BULTAR ELLER MUTTRAR I BROMS- ELLER STYRSYSTEMEN TILL JORDANSLUTNING. Bultar och
muttrar i broms- och styrsystemet (eller något annat system som påverkar säkerheten), eller bensintanken ska ALDRIG
användas till inmontering eller jordanslutning. Att försöka använda sådana delar kan riskera fordonets manövrerbarhet och
dessutom orsaka brand m.m.
ANVÄND INTE APPARATEN MED NÅGON FUNKTION SOM SKULLE KUNNA ÄVENTYRA FORDONETS KÖRSÄKERHET.
Alla funktioner som tar förarens uppmärksamhet under någon längre stund ska bara användas när fordonet står helt stilla.
Parkera alltid säkert innan du använder någon sådan funktion. Om man inte gör detta kan man orsaka trafikolyckor.
SE TILL ATT INGA KABLAR KAN TRASSLA IN SIG MED FÖREMÅLEN OMKRING. Ordna ledningar och kablar enligt
handbokens anvisningar så att fordonets köregenskaper inte kan påverkas. Kablar och ledningar som hänger intill ratten,
växelspaken, bromspedalen etc. kan hundra manövreringen av fordonet och orsaka extremt farliga situationer.
SKYDDA NOGA RÖR, SLANGAR OCH KABLAGE NÄR DU BORRAR HÅL. När du borrar hål för inmonteringen i chassit
måste du se till att rör, bränsleledning, bränsletank och andra behållare eller elkablaget inte påverkas (kommer i kontakt, tar
skada eller blockeras etc.). Om man inte gör detta kan det uppstå brand och andra skador.
SE TILL ATT ALLA ANSLUTNINGAR ÄR KORREKTA. Om anslutningarna kommer fel kan det orsaka brand eller
materialskada.
HA ALLTID APPARATVOLYMEN PÅ EN SÅDAN NIVÅ ATT DU KAN HÖR LJUD UTANFÖR FORDONET UNDER
KÖRNING. Om man inte gör detta kan man orsaka trafikolyckor.
ANVÄND DEN HÄR PRODUKTEN FÖR MOBILA 12 V-APPLIKATIONER. Annan användning av apparaten än den avsedda
kan oraka brand, elektriska stötar och andra skador.
MONTERA INTE MONITORN I NÄRHETEN AV KROCKKUDDEN PÅ PASSAGERARSIDAN. Om apparaten inte monteras in
korrekt kan den hindra luftkudden från att fungera. Dessutom kan luftkudden, när den löses ut, få monitorn att fara uppåt och
orsaka allvarliga skador.
UNDER KÖRNING SKA MAN TITTA PÅ DISPLAYEN SÅ LITE SOM MÖJLIGT. Om föraren tittar på displayen under körning
kan hon/han distraheras och inte hålla uppmärksamheten på trafiken och kan orsaka trafikolyckor.
TITTA INTE PÅ VIDEO UNDER KÖRNING. Om föraren tittar på video under körning kan hon/han distraheras och inte hålla
uppmärksamheten på trafiken och kan orsaka trafikolyckor.
MONTERA IN APPARATEN KORREKT SÅ ATT FÖRAREN FÖRHINDRAS FRÅN ATT TITTA PÅ TV/VIDEO OM
FORDONET INTE STÅR STILLA OCH FÄRDBROMSEN ÄR ÅTDRAGEN. Det är farligt för föraren (och olagligt i många
länder) att titta på tv/video under körning. Om apparaten monteras in felaktigt kan
föraren titta på tv/video medan hon/han kör. Detta kan minska uppmärksamheten och försvåra för föraren att kontrollera trafiken
och därigenom orsaka trafikolyckor. Föraren och andra personer kan komma att skadas.
VARNING
background image
TME-M580-sv.doc
3/12
Viktiga punkter om säkerheten
Den här symbolen gäller viktiga anvisningar.
Att ignorera dem kan orsaka allvarliga person- eller materialskador.
ORDNA KABLAGET SÅ ATT LEDNINGARNA INTE VIKS ÖVER ELLER KLÄMS IN VID VASSA METALLKANTER. Lägg ut
kablar och ledningar så att de inte är i närheten av rörliga delar (som skenorna för att flytta sätena) eller vassa kanter eller
spetsiga hörn etc. På så sätt undviker man att ledningarna skadas. Om ledningarna dras genom hål i plåten ska man använda
ett skydd av gummi så att isoleringen inte skadas av metallkanten i genomföringen.
ANVÄND ANGIVNA TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR OCH MONTERA DEM KORREKT. Var noga med att enbart använda
godkända och specificerade tillbehör och reservdelar. Om man använder andra delar kan apparaten skadas invändigt eller kan
den inte vara säkert inmonterad. Apparaten kan alltså lossna och orsaka risker eller att apparaten inte fungerar.
MONTERA INTE IN APPARATEN DÄR DET FÖREKOMMER MYCKET FUKT ELLER DAMM. Undvik att placera apparaten
där det förekommer mycket fukt eller damm. Fukt och damm kan komma in i apparaten och orsaka att den slutar fungera.
LÅT SPECIALISTER MONTERA IN APPARATEN OCH DRA LEDNINGARNA. Montering och ledningsdragning kräver goda
tekniska kunskaper och erfarenhet. Vänd dig alltid till försäljaren av apparaten för att få arbetet utfört.
SLUTA GENAST ATT ANVÄNDA APPARATEN NÄR PROBLEM VISAR SIG. Om man inte gör det kan man orsaka person-
eller materialskador. Lämna in apparaten hos en auktoriserad Alpine-försäljare eller hos en auktoriserad Alpine-
servicerepresentant.
SE UPP!
background image
TME-M580-sv.doc
4/12
Användning
OBS: Kan skötas med fjärrkontroll
Apparaten kan skötas med en Alpine-fjärrkontroll, som finns som tillval. Vänd dig till din Alpine-representant för närmare besked. Rikta
fjärrkontrollen (tillval) mot fjärrkontrollssensorn.
Skärmdisplay ON/OFF
1. Tryck på PWR-knappen.
2. Stäng av (POWER) genom att trycka igen på PWR-knappen.
Obs:
Om alla anslutningar är korrekta kommer strömmen (POWER) till monitorn att stängas av när
fordonets
tändning stängs av. Om strömindikatorn tänds när apparaten står på STANDBY kan
fordonsbatteriet ha laddats ur.
Volymkontroll
1. Ställ in volymen med knapparna ner
DN eller upp
UP.
Omkoppling NTSC/PAL
Ställ om till film med NTSC/PAL i AUX-läget.
1. Tryck på DISP-knappen i minst en sekund.
Obs: När filmsändningstypen inte är kompatibel kommer normalt inte heller någon film.
Programkälla
1. Tryck på SEL-knappen. Varje tryckning tar dig genom inställningslägena på
följande sätt:
Display
1. Tryck på DISP-knappen.
Varje tryckning tar dig genom alternativen på följande sätt:
WIDE: Normala bilder breddas proportionerligt och
syns över hela skärmen.
CINEMA: Normala bilder sträcks ut horisontellt och vertikalt och
skärmbilden beskärs överst och underst. Det här läget passar för bioformat 16:9.
ZOOM: Normala bilder breddas och syns
över hela skärmen. Bilden breddas mer och mer vid skärmens
vänstra och högra kant.
NORMAL: Normal bild (4:3)
Strömindikator
PWR
UP
DN
SEL
DISP
Fjärrkontrollsensor (Fjärrkontrollen
säljs separat)
NAVIGATION
AUX
WIDE
CINEMA
ZOOM
NORMAL.
background image
TME-M580-sv.doc
5/12
Användning
Återställning av monitorinställningarna
1. Tryck på PWR-knappen i minst en sekund.
2. Tryck på SEL-knappen.
3. Välj navigeringssystemet med DN- eller UP-knappen.
: Standard ­ navigering för alla andra (utom Europa)
: Europe ­ navigering, enbart för Europa
Om ingen knapp trycks in inom tio sekunder kommer skärmbilden ( att stängas av.
Inställning
1. Tryck på SEL-knappen i minst en sekund.
2. Varje tryckning tar dig genom alternativen på följande sätt:
3. Ställ in med DN- eller UP-knappen.
BRIGHT: Ändra bildens ljusstyrka.
COLOR: Ändra bildens färgbalans.
Obs: Inställningarna kan inte ändras i NAVIGATION (RGB-anslutning).
TINT: Ändra bildens färgnyanser.
Obs: Inställningarna kan inte ändras i NAVIGATION (RGB-anslutning).
DIMMER:
AUTO: Skärmbildens ljusstyrka avtar när fordonets parkeringsljus är på.
LOW: Bakgrundsbelysningen står på inställd nivå ­ DIM LEVEL.
HIGH: Bakgrundsbelysningen står på maximal nivå.
DIM.LEVEL: Ställ in bakgrundsbelysningen för LOW DIMMER.
MIRROR: Ställ om bilden till bild med NORMAL/MIRROR (bakre kameravinkel).
4. När inställningarna är klara trycker man på SEL-knappen i minst en sekund.
Om ingen knapp trycks in inom tio sekunder kommer skärmbilden (OSD) att stängas av.
Obs!
När systemet har stängts av kommer en fantombild att synas en stund till på skärmen. Detta är en
helt normal effekt med LCD-teknologin.
I kallt väder kan bildkontrasten försvinna temporärt. Den återkommer normalt efter en stunds
uppvärmning.
LCD-skärmen har tillverkats med en extremt hög precision i tillverkningsteknologin. Dess effektiva
pixelförhållande är över 99.99%. Detta innebär att möjligheten finns att 0.01 % av pixeltalet kan vara
antingen på eller av.
BRIGHT
COLOR
TINT
DIMMER
DIM.
LEVEL
MONITOR
MIRROR

Reviews

There are no reviews of this manual yet.